Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na nabycie ogółu praw i obowiązków powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności spółki komandytowej lub w momencie ewentualnego wcześniejszego zbycia powyższych praw i obowiązków?

sygnatura: PDII/423/1/283/07

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-17

słowa kluczowe:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2007 r. który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 29 czerwca 2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, jest nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że w 2006 r. Spółka nabyła ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, wstępując do niej jako komandytariusz. W związku z powyższym, pytanie Wnioskodawcy dotyczy zagadnienia, czy wydatki poniesione na nabycie ogółu praw i obowiązków powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności spółki komandytowej lub w momencie ewentualnego wcześniejszego zbycia powyższych praw i obowiązków. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności spółki komandytowej lub w momencie ewentualnego wcześniejszego zbycia powyższych praw i obowiązków. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Użycie przez ustawodawcę określenia ,,w celu" oznacza, że dla pozytywnej kwalifikacji danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu niezbędne jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym lub przynajmniej możliwym do osiągnięcia przychodem. Wyraźne powiązanie kosztów uzyskania przychodów z celem osiągnięcia przychodów oznacza więc, iż cel ten musi być widoczny (możliwy do zdefiniowania), a ponoszone koszty powinny co najmniej zakładać go jako realny. Nie jest zatem konieczne, aby wystąpił konkretny efekt w postaci osiągniętego przychodu, konieczne jest natomiast istnienie przesłanek, które przy przyjęciu obiektywnych kryteriów pozwolą uznać, iż istotnie poniesienie danego wydatku było uzasadnione przez realną perspektywę osiągnięcia przychodu. Reasumując, z powyższego wynika wniosek, że wszystkie poniesione wydatki, z wyłączeniem zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. W opinii tutejszego Organu podatkowego, wydatki których dotyczy zapytanie Podatnika, tj. wydatki na objęcie ogółu praw i obowiązków w Spółce komandytowej spełniają wyżej omówione kryteria, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim, wydatki te należy potraktować jako poniesione w celu uzyskania przychodów - ich poniesienie warunkuje uzyskanie zysków z działalności spółki komandytowej, wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności Spółki i dywersyfikacją źródeł jej przychodów. Zatem, wobec braku wyłączenia z kategorii wydatków o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nieuznawanych z woli ustawodawcy za koszty uzyskania przychodów, należy uznać, iż powinny one być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zagadnienie w którym momencie owe wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, należy rozpatrywać w kontekście brzmienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w treści obowiązującej w roku 2006 czyli zaistnienia zdarzenia. Artykuł ten ustanawia zasadę współmierności przychodów i kosztów. Oznacza to, że wydatki kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów co do zasady winny być potrącane w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tzn. w którym wystąpiły związane z nimi przychody. Dopiero w razie niemożności przyporządkowania określonych kosztów do konkretnych przychodów, stosuje się zasadę potrącania takich kosztów w momencie ich poniesienia. Do takiej grupy kosztów, których nie da się powiązać z konkretnym przychodem, nie należą w opinii tut. Organu podatkowego wydatki o których mowa we wniosku, tj. poniesione przez Podatnika w związku z objęciem ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej. Zatem, tutejszy Organ podatkowy stoi na stanowisku, iż wydatki te winny być potrącone w momencie uzyskania przychodu ze zbycia przez komandytariusza praw i obowiązków w spółce komandytowej. Momentem rozliczenia ww. wydatków w kosztach uzyskania przychodów nie jest jednak osiąganie przychodów z działalności spółki komandytowej. Tym przychodom są bowiem przypisane koszty działalności spółki komandytowej, nie zaś koszty poniesione przez komandytariusza na nabycie praw i obowiązków w spółce komandytowej. Stąd też stanowisko Spółki, iż koszt nabycia praw i obowiązków w spółce komandytowej może być rozliczony w chwili osiągnięcia przychodów z działalności spółki komandytowej, jest nieprawidłowe. Bowiem tylko sprzedaż tych praw umożliwia zaliczenie ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego we wniosku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY