Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak płacić podatek od odsetek od środków pieniężnych kiedy bank nalicza je od całej kwoty , a w niej są wpłaty nie podlegające podatkowi? Jak wypełnić - CIT-8?

sygnatura: PDP/423-15-2/07

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

data: 2007-09-17

słowa kluczowe:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu , działając na podstawie art. 216 § 1 i art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2007r. ( bez numeru),uzupełniony pismem z dnia 27.08.2007r. ( bez numeru), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika - stwierdza , że stanowisko przedstawione w piśmie, jest nieprawidłowe .

U Z A S A D N I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu ,działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa, udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika , co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym .

Składając wniosek podatnik jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie (art. 14 § 2 Ordynacji Podatkowej ).Pismem z dnia 27 czerwca 2007r.( bez numeru),uzupełniony pismem z dnia 27.08.2007r. ( bez numeru) wspólnota zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Stan Faktyczny przedstawiony w piśmie :

Wspólnota jest ,,małą wspólnotą" , która nie prowadzi księgowości. Wszelkie problemy załatwia wspólną decyzją .Jedynym dochodem wspólnoty jest dochód z dzierżawy powierzchni wspólnych budynku na reklamy. Ponieważ opłaty za reklamy wpływają jedna raz w roku , jedna cztery razy , dwie dwanaście razy - wspólnota wpłaciła na konto Urzędu Skarbowego ,w marcu 2007r. ,ryczałtowo 300,00 zł . Wspólnota nie jest podatnikiem podatku VAT.Wszystkie dochody kumulowała natomiast na rachunku bankowym , na remont dachu. Część członków wspólnoty zapłaciła w kwietniu opłaty lokatorskie do końca roku , by zapłacić remont.

Pytanie :

1.Jak płacić podatek od odsetek od środków pieniężnych kiedy bank nalicza je od całej kwoty , a w niej są wpłaty nie podlegające podatkowi? 2.Jak wypełnić - CIT-8?

Stanowisko przestawione w piśmie :

ad.1 Wspólnota stoi na stanowisku ,iż należy zwolnić ją z płacenia podatku od dochodu - ponieważ jej roczny dochód oscyluje w granicach kwoty zwolnionej od podatku. Jest małą wspólnotą ,7 właścicieli , nie prowadzi księgowości, a wszystkie przychody przeznacza na remont budynku. Wymagane dokumenty od lat przekazywane są do urzędu skarbowego. Jeżeli stanowisko wspólnoty jest nieprawidłowe ,wspólnota prosi o wyznaczenie kwoty - ryczałtu do zapłaty. ad.2 wspólnota pomimo wezwania , nie przedstawiał swojego stanowiska .

Stanowisko Organu :

Ad.1 Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W świetle przepisów powyższej ustawy dla faktu zaistnienia przychodu nie ma więc znaczenia źródło pochodzenia otrzymanych pieniędzy i wartości pieniężnych. Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej stanowią między innymi: § zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania lokali indywidualnych, § zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, § wpływy z pożytków z nieruchomości wspólnej, związane z prowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową działalnością gospodarczą, a więc kwoty należne z tytułu wynajmu pomieszczeń, elewacji, dachu, będących częścią nieruchomości wspólnej, § odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej, § odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków, § odszkodowania, dotacje, subwencje.

Podkreślić należy, że wyżej wymienione kategorie przychodów stanowią jedynie przykładowe źródła ich uzyskania, w związku z czym inne rodzaje pożytków i przychodów z nieruchomości również mogą stanowić przychód podatkowy wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, środki pieniężne, które wpływają do kasy, bądź na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej jej przychód, bez względu na źródło ich pochodzenia.

Kosztami uzyskania przychodów, natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższy artykuł stanowi ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z jego treścią warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy wydatkiem, a uzyskanym przychodem.

Kosztami uzyskania przychodów są, zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Podsumowując, poniesione przez podatnika koszty stanowią koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. w szczególności jeśli istnieje związek przyczynowo - skutkowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem, a sam wydatek nie został enumeratywnie wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1589) i tak zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. uzasadnione jest rozumienie pojęcia ,,zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Związane z gospodarką mieszkaniową wpływy z opłat oraz pokrywane z nich koszty, stanowią przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta przez Wspólnotę, ze źródeł o których mowa wyżej, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który to dochód w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

W związku z powyższym Wspólnoty powinny prowadzić odrębne ewidencje dla wszystkich przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz dla pozostałej działalności , jak również rozróżniać dochody przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele. Obowiązek prowadzenia ewidencji ,dokumentacji rachunkowej dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych wynika z art.9 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej , zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu ( straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy .

W świetle przedstawionego stanu faktycznego ,należy stwierdzić ,iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych , jako nie pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegają: *związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej przychody finansowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego ;* przychody z umieszczenia na ścianach lub dachu lub ogrodzeniach budynków szyldów oraz jakichkolwiek innych urządzeń reklamowych na rzecz osób trzecich.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 25 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W myśl art. 25 ust. 1 a, zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) za ten rok ( art.27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,nie przewidują formy ,,wyznaczenia kwoty- ryczałtu do zapłaty". Przepisy te dają jednak możliwość wyboru przez podatnika, formy zapłaty zaliczki na podatek dochodowy - art.25 ust.1b daje możliwość ,,małym podatnikom ,wpłaty zaliczek kwartalnych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zaliczkę taką, zgodnie z ust.1c uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale , za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego .

Podatnicy ,którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek , o których mowa w ust.1b , w myśl przepisów ust.1e maja obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie dotyczy lat następnych , chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek( art.25 ust.2).

Określenie ,,małego podatnika" zawierają przepisy art.4 ust.10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika ,u którego wartość przychodu ze sprzedaży ( wraz z kwotą należnego podatku od towarów u i usług ) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego ,w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,nie zawierają również uregulowań dotyczących kwot wolnych od podatku .Wspomniana ustawa w Rozdziale 4 Zwolnienia przedmiotowe art. 17 daje możliwość stosowania zwolnień dochodów podmiotów wymienionych w tymże artykule.

Ad.2 Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do wykazania wszelkich przychodów oraz kosztów ich uzyskania z całokształtu działalności w rocznych zeznaniach podatkowych składanych na podstawie art.27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, po odliczeniu ewentualnych dochodów wolnych oraz odliczeń od dochodu( które podatnik zobowiązany jest także wykazać w załączniku CIT-8/O ) i powiększony o kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz zmniejszające stratę. Od tak obliczonej podstawy trzeba wyliczyć podatek. Podatek dochodowy od osób prawnych wylicza się według stałej stawki , która wynosi 19 proc.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje , że niniejsza interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania - nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej uchylenia.

Na niniejsze postanowienie , zgodnie z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja Podatkowa przysługuje zażalenie .

Zażalenie , zgodnie z przepisami art.236 § 2 , art. 220 i 223 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja Podatkowa , wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do dyrektora Izby Skarbowej w Opolu , za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zażalenie winno zgodnie z przepisem art. 222 Ordynacji Podatkowej zawierać zarzuty przeciw postanowieniu , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY