Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wniesienie oddziału aportem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: PO2/423-127/07/74294

autor: Małopolski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 29.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa wydzieli oddział, w którym skupiona jest działalność handlowa Spółki.

W skład Oddziału wejdą: - środki trwałe (wyposażenie lokali, w których prowadzona jest sprzedaż, hale magazynowe, komputery) oraz wartości niematerialne i prawne związane z prowadzoną działalnością handlową, - towary znajdujące się w sklepach oraz w magazynach, - umowy najmu dotyczące powierzchni handlowych, na których prowadzona jest działalność handlowa, - księgi rachunkowe dotyczące działalności prowadzonej przez Oddział.

Do Oddziału przyporządkowani zostaną pracownicy, których praca związana jest z działalnością Oddziału. Część środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) wchodzących w skład oddziału nabyta została przez Spółkę po dniu 1 maja 2004 r. Oddział posiadać będzie adres odrębny od adresu siedziby Spółki. Oddział samodzielnie sporządzać będzie bilans. Spółka wniesie Oddział aportem do spółki kapitałowej. Do spółki do której wniesiony zostanie aport, przejdą pracownicy związani z Oddziałem, w trybie art. 23 Kodeksu pracy. Spółka nabywająca aport kontynuować będzie działalność handlową prowadzoną przez Oddział.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwość czy wniesienie Oddziału aportem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe wchodzące w skład Oddziału, nie doprowadzi po stronie Spółki do powstania przychodu.

Odpowiadając na powyższe zapytania Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.). Zgodnie z w/w przepisem zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Należy przy tym zaznaczyć, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym istotne jest na ile składniki majątkowe stanowiły w funkcjonującym przedsiębiorstwie wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wszystkie warunki wynikające z podanej w w/w przepisie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będą przez Oddział spełnione, a składniki majątkowe wydzielanego Oddziału stanowią w Spółce wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym całość.

Należy zatem stwierdzić, że składniki majątkowe wydzielanego Oddziału, będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy przychodami (..) są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jak z powyższego przepisu wynika objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Spółki w momencie dokonania transakcji. Natomiast przychód do opodatkowania powstanie ewentualnie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W świetle powyższego tut. Organ stwierdza, iż wydzielenie w/w Oddziału, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienie go aportem do spółki kapitałowej nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY