Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie Spółki brzmi: Czy w przypadku uregulowania należności/zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (głównie EURO lub USD) za pośrednictwem Rachunku Bieżącego, Spółka prawidłowo ustala transakcyjne różnice kursowe dla celów podatkowych poprzez:porównanie wysokości przychodu podatkowego, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, z wysokością przychodu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia faktycznego otrzymania przychodu, stosowanego przez Bank A., w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg);porównanie wysokości kosztu uzyskania przychodu, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poniesienia (zarachowania) kosztu z wysokością kosztu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia zapłaty, stosowanego przez Bank of America, w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg).

sygnatura: 1473/979/KDO/423/80/07/BC

autor: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa( Dz.U. Z 2005r Nr 8 poz 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku sp. z o.o z dnia 25.06.2007r ( data wpływu ) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia dla celów podatku dochodowego od osób prawnych transakcyjnych różnic kursowych powstających w związku z regulowaniem należności / zobowiązań Spółki za pośrednictwem rachunku Bieżącego prowadzonego w Bank A. w Londynie

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny: W celu ułatwienia rozliczeń należności i zobowiązań Spółki z podmiotami zagranicznymi należącymi do Grupy L., Spółka zawarła z LS. w dniu 25 kwietnia 2005 r. Umowę Rachunku Bieżącego (tzw. Current Account Agrement Letter). Na podstawie Umowy Rachunku Bieżącego, Spółka jako posiadacz rachunku, wyraziła zgodę na otwarcie Rachunku Bieżącego w PLN obsługiwanego przez LS. jako zarządcę rachunku. Zgodnie z ustaleniami Rachunek Bieżący został otwarty w zagranicznym banku - Bank A. N.A. z siedzibą w Londynie (dalej: Bank A). Spółka jako posiadacz Rachunku Bieżącego (którego bieżącą administrację prowadzi LS.) dysponuje środkami pieniężnymi na nim zgromadzonymi w sposób nieograniczony - tj. może niezależnie wpłacać i wypłacać środki z Rachunku Bieżącego, informując przy tym LS. jako spółkę zarządzającą Rachunkiem Bieżącym o wszelkich planowanych wpływach i wypływach środków.

W przypadku wpłaty lub wypłaty środków z Rachunku Bieżącego w walutach innych niż PLN, Rachunek Bieżący jest odpowiednio powiększany lub pomniejszany o kwotę stanowiącą równowartość w PLN. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami ww. wpłaty lub wypłaty przeliczane są zgodnie z rynkowym kursem stosowanym w swojej działalności przez Bank A. Rachunek Bieżący służy do regulowania należności/zobowiązań Spółki w ramach rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi z Grupy LS.

Zapytanie Spółki brzmi: Czy w przypadku uregulowania należności/zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (głównie EURO lub USD) za pośrednictwem Rachunku Bieżącego, Spółka prawidłowo ustala transakcyjne różnice kursowe dla celów podatkowych poprzez:porównanie wysokości przychodu podatkowego, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, z wysokością przychodu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia faktycznego otrzymania przychodu, stosowanego przez Bank , w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg);porównanie wysokości kosztu uzyskania przychodu, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poniesienia (zarachowania) kosztu z wysokością kosztu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia zapłaty, stosowanego przez Bank A., w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg).

Zdaniem Spółki: Z uwagi na fakt, iż rok podatkowy trwający obecnie w Spółce rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2006 r. (a zatem przed dniem l stycznia 2007 r.) i zakończy się w dniu 30 listopada 2007 r. (tj. po dniu l stycznia 2007 r.), Spółka zobowiązana jest stosować w bieżącym roku podatkowym przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 54, póz. 654 z późn. zmianami; dalej: UPDOP) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Ustawodawca określił zasady ustalania transakcyjnych różnic kursowych w art. 12 ust. 3 zd. 2 ustawy oraz art. 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Zdaniem Spółki, sposób rozliczenia transakcyjnych różnic kursowych powstałych w związku z regulowaniem należności/zobowiązań Spółki za pośrednictwem Rachunku Bieżącego prowadzonego w Bank A. jest zgodny z przepisami prawa podatkowego. Analiza regulacji art. 12 ust. 3 zd. 2 ustawy oraz art. 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy prowadzi Spółkę do wniosku, iż warunkiem zaliczenia transakcyjnych różnic kursowych do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów jest spełnienie następujących przesłanek:(a) powstanie należności/zobowiązania wyrażonego w walucie obcej;(b) zrealizowanie różnic kursowych poprzez uregulowanie należności / zobowiązań wyrażonych w walucie obcej;c) wystąpienie różnych kursów waluty pomiędzy dniem uzyskania przychodu / zarachowania kosztu, a dniem faktycznego otrzymania przychodu / poniesienia kosztu;d) przeliczenie wartości ww. należności/zobowiązania w walucie obcej na wartość wyrażoną w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu/poniesienia (zarachowania) kosztu;(e) przeliczenie wartości uregulowanej należności/zobowiązania w walucie obcej przy zastosowaniu kursu kupna / sprzedaży waluty z dnia faktycznego otrzymania przychodu / zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód / ponoszący koszt;(f) ustalenie różnicy pomiędzy wartościami ustalonymi zgodnie z pkt. (d) i (e);(g) powiększenie/pomniejszenie odpowiednio przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów Spółki o wartość ww. różnicy.

Spółka podkreśla, iż przesłanki wskazane w punktach (a)-(d) oraz (f)-(g) są bezsprzecznie spełnione przez Spółkę. Kwestią, o której potwierdzenie się zwraca jest to, czy przy ustalaniu kwoty transakcyjnych różnic kursowych Spółka stosuje prawidłowe kursy walut. Przy ustalaniu kwoty zrealizowanych różnic kursowych Spółka stosuje kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu / poniesienia (zarachowania) kosztu oraz kurs ustalony przez Bank będący kursem ogłaszanym publicznie w systemie notowań ciągłych przez międzynarodową agencję ratingową Bloomberg. Spółka podkreśla, iż kurs ogłaszany przez Bloomberg jest kursem spełniającym wszystkie warunki, o których mowa w art. 12 ust. 3 zd. 2 ustawy oraz art. 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy. Analiza art. 12 ust. 3 zd. 2 ustawy oraz art 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy prowadzi do wniosku, iż dla celu prawidłowego określenia kwoty zrealizowanych różnic kursowych podatnik powinien stosować kurs, który spełnia następujące warunki:(a) zastosowany kurs jest kursem z dnia zapłaty / otrzymania przychodu;(b) zastosowany kurs został ustalony przez bank;(c) kurs ten jest odpowiednio kursem kupna/sprzedaży walut;d) podatnik korzysta z usług tego banku.

Ad. (a).W stanie faktycznym objętym niniejszym wnioskiem Spółka stosuje kursy walutowe z dnia faktycznej zapłaty/ otrzymania przychodu - tj. wypłynięcia/wpłynięcia walut z/na Rachunek Bieżący. Zatem warunek określony w pkt. (a) uznać należy za spełniony.Ad. (b).Kurs walut stosowany przez Spółkę przy określaniu kwoty zrealizowanych różnic kursowych ustalany jest przez Bank A. z siedzibą w Londynie. Bank A jest bankiem działającym w większości państw świata (oddział tego banku znajduje się także w Polsce). Powszechnie przyjętym sposobem działania ogólnoświatowych banków (w tym w szczególności banków anglosaskich - a zatem także Bank A.) jest prowadzenie przez te banki rozliczeń walutowych w oparciu o kursy ogłaszane publicznie w systemie notowań ciągłych przez międzynarodowe agencje ratingowe np. Bloomberg. W praktyce działalności ogólnoświatowych banków przyjęło się, iż kursy stosowane przez te banki są ustalane zgodnie z notowaniami ogłaszanymi przez ogólnoświatową agencję ratingową (np. Bloomberg). Polityka taka została przyjęta także przez Bank i z powodzeniem jest stosowana od wielu lat. Mając na uwadze powyższe, Spółka twierdzi, iż kurs Bloomberg jest zatem kursem walut Bank A.Spółka podkreśla, iż bez znaczenia dla możliwości rozpoznania dla celów podatkowych zrealizowanych różnic kursowych pozostaje okoliczność, czy realizacja różnic kursowych następuje za pośrednictwem banku mającego siedzibę na terytorium Polski, czy też nie - wymogu takiego nie zawiera bowiem żadna norma ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Okoliczność, iż w przedmiotowym stanie faktycznym Bank A. ma siedzibę poza terytorium Polski pozostaje zatem bez znaczenia dla sposobu rozliczenia różnic kursowych. Potwierdzenie powyższego stanowiska zawarte zostało m.in. w pisemnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2005 r. (sygn. akt: PD-P/423-24/04), gdzie stwierdzono, iż powyższe przepisy znajdują również zastosowanie do wszelkich rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem banku zagranicznego, który nie prowadzi działalności na terytorium Polski. Z treści przepisów nie wynika bowiem, aby sposób liczenia różnic kursowych uzależniony był od kraju siedziby lub zarządu banku, z którego usług korzysta Podatnik."Zatem - z uwagi na fakt, iż Bank , w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący jest bankiem - warunek określony w pkt. (b) uznać należy za spełniony. Ad. (c).Spółka pragnie jeszcze raz zauważyć, iż powszechnie przyjętym sposobem działania ogólnoświatowych banków jest prowadzenie przez te banki rozliczeń walutowych - czy to sprzedaży / kupna waluty, czy też przeliczając waluty w związku z prowadzeniem rachunków walutowych - w oparciu o kursy ogłaszane publicznie w systemie notowań ciągłych przez międzynarodowe agencje ratingowe np. przez agencję Bloomberg. Spółka podkreśla, iż notowania publikowane przez agencje ratingowe (w tym także przez Bloomberg) są opracowywane na podstawie informacji o cenach walut, które są stosowane w transakcjach walutowych w różnych rejonach świata, a zatem są to kursy, których rynkowość nie powinna być kwestionowana.Spółka zauważa także, iż notowania ogłaszane przez ogólnoświatowe agencje ratingowe (w tym także przez Bloomberg) nie stosują rozróżnienia pomiędzy kursami kupna i sprzedaży-jak zwykły to czynić w toku swojej działalności polskie banki. Przyjętą praktyką stosowaną przez banki anglosaskie jest ustalanie jednego kursu wymiany walut - stosowanego zarówno w przypadku sprzedaży walut, jak i w przypadku ich zakupu. W takiej sytuacji kurs kupna danej waluty równy jest kursowi jej sprzedaży.Kurs ogłaszany przez Bloomberg jest zatem tożsamy zarówno dla transakcji kupna, jak i sprzedaży walut. Owa tożsamość kursu kupna waluty oraz kursu sprzedaży waluty (w szczególności w świetle jego bezspornej rynkowości) nie powinna wpływać na możliwość uznania, iż, kursy te mogą być stosowane przy ustalaniu różnic kursowych dla celów polskiego podatku dochodowego. Oznacza to bowiem wyłącznie tyle, iż kurs ustalany przez Bank of America zgodnie z notowaniami ogłaszanymi przez Bloomberg jest zarówno kursem kupna waluty, jak i sprzedaży waluty. W przypadku określania różnic kursowych na przychodach podatkowych lub na kosztach uzyskania przychodów znajduje zatem zastosowanie jeden kurs wymiany walut ustalany przez Bank of America zgodnie z notowaniami ogłaszanych przez Bloomberg. Zatem warunek określony w pkt. (c) uznać należy za spełniony.Ad. (d).Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN3 ,,korzystać" oznacza ,,mieć pożytek z czegoś, wyzyskiwać coś" lub ,,użytkować coś".Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego objętego przedmiotowym wnioskiem - na podstawie Umowy Rachunku Bieżącego, Spółka jako posiadacz rachunku wyraziła zgodę na otwarcie Rachunku Bieżącego w PLN obsługiwanego przez LS. jako zarządcę rachunku. Zgodnie z ustaleniami Rachunek Bieżący został otwarty w zagranicznym banku - Bank A., Spółka jako posiadacz Rachunku Bieżącego (którego bieżącą administrację prowadzi LS.) dysponuje środkami pieniężnymi na nim zgromadzonymi w sposób nieograniczony - tj. może niezależnie wpłacać i wypłacać środki z Rachunku Bieżącego, informując przy tym LS. jako spółkę zarządzającą Rachunkiem Bieżącym o wszelkich planowanych wpływach i wypływach środków - a zatem korzysta z Rachunku Bieżącego otwartego w Bank of America, a tym samym korzysta z usług tego banku.Zatem warunek określony w pkt. (d) uznać należy za spełniony. Mając na uwadze powyższą argumentację, Spółka stoi na stanowisku, iż stosowany przez nią sposób rozliczania dla celów podatkowych transakcyjnych różnic kursowych - powstałych w związku z regulowaniem należności / zobowiązań Spółki wyrażonych w walucie obcej w ramach Rachunku Bieżącego prowadzonego w Bank A. - należy uznać za prawidłowy. Przy ustalaniu bowiem kwoty różnic kursowych powstałych w związku z realizacją (tj. zapłatą) należności / zobowiązań Spółki wyrażonych w walucie obcej, Spółka:o stosuje kurs z dnia uregulowania należności/zobowiązania na rzecz/przez Spółkę;o zastosowany kurs został ustalony przez bank (tj. Bank A.);o zastosowany kurs jest kursem ustalonym przez Bank A., przy czym z uwagi na politykę tego banku, ustalone kursy kupna i kursy sprzedaży są tożsame w danym momencie czasu;o Spółka korzysta z usług Bank A. przy realizacji ww należności / zobowiązań Spółki wyrażonych w walucie obcej.

Konkludując, Spółka podkreśla, iż wypełnia wszystkie przesłanki określone w art. 12 ust. 3 zd. 2 ustawy oraz art. 15 ust. l zd. 2 i 3 ustawy, bowiem:(a) posiada należności / zobowiązania wyrażone w walucie obcej;(b) realizacja transakcyjnych różnic kursowych następuje wyłącznie poprzez uregulowanie należności/zobowiązań wyrażonych w walucie obcej;c) pomiędzy dniem uzyskania przychodu/zarachowania kosztu a dniem faktycznego otrzymania przychodu/poniesienia kosztu występują różne kursy walut;d) Spółka przelicza wartości ww. należności/zobowiązania w walucie obcej na wartość wyrażoną w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu/poniesienia (zarachowania) kosztu;(e) Spółka przelicza wartości uregulowanej należności/zobowiązania w walucie obcej przy zastosowaniu kursu kupna/sprzedaży waluty z dnia faktycznego otrzymania przychodu/ zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystała - tj. kursu Bloomberg stosowanego przez Bank ;(f) Spółka powiększa / pomniejsza odpowiednio przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów o różnicę ustaloną pomiędzy wartościami obliczonymi zgodnie z pkt. (d) i (e).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki prawidłowość stosowanej przez nią metodologii rozpoznawania dla celów podatkowych transakcyjnych różnic kursowych realizowanych w ramach Rachunku Bieżącego nie powinna budzić żadnych wątpliwości.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2000r Nr 54 poz 654 ze zm ) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r :art 12 ust 1 pkt 1 ustawy, stanowiący, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze,wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;art. 12 ust. 3 ustawy, stanowiący, że (...) jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu; art 15 ust 1 ustawy, stanowiący, że kosztami uzyskania przychodów, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art 16 ust 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Z powyższych przepisów wynika, że różnice kursowe mogą powstać jedynie w odniesieniu do przychodów, bądź kosztów, które zostały faktycznie zrealizowane w pieniądzu i w wartościach pieniężnych w walucie obcej. Jeżeli podatnik posiada na rachunku bankowym środki w walucie obcej i wykorzystuje je do regulowania zobowiązań / należności, wówczas ewentualne różnice różnice kursowe stanowią przychody podlegające opodatkowaniu stosownie do art 12 ust 3 ustawy lub koszty uzyskania przychodów stosownie do art 15 ust 1 ustawy.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada rachunek w banku zagranicznym tj. w Bank of America, za pośrednictwem którego rozlicza transakcje ze swoimi kontrahentami i wierzycielami należącymi do Grupy LS. Przy ustalaniu zrealizowanych różnic kursowych Spółka stosuje kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu / poniesienia ( zarachowania ) kosztu oraz kurs ustalony przez Bank A. będący kursem ogłaszanym publicznie w systemie notowań ciągłych przez międzynarodową agencję ratingową Bloomberg. Ponieważ ustawodawca nie ograniczył zastosowania w/w przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ustalania różnic kursowych od wartości pieniężnych w walutach obcych na rachunkach prowadzonych tylko i wyłącznie przez banki mające siedzibę na terytorium Polski, wyżej przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdują również zastosowanie do rozliczeń, dokonywanych za pośrednictwem banku zagranicznego, który nie prowadzi działalności na terytorium Polski, a z którego usług korzysta podatnik.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko podatnika przedstawione we wniosku w powyższym zakresie uznaje się za prawidłowe Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne - postanowiono jak w sentencji postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY