Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.

sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/89/07/JS

autor: Urząd Skarbowy w Piasecznie

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:

Według stanu faktycznego zawartego we wniosku Spółka rozpoczyna działalność polegającą na produkcji programów telewizyjnych, realizacji dźwięku i obrazu w ramach produkcji oraz wynajmu urządzeń audio-video do produkcji filmowych i telewizyjnych (i ewentualnej ich obsługi). Wnioskiem z dnia 28.06.2007r Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.

Spółka stoi na stanowisku, że stawki amortyzacji określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych należy stosować do wszystkich wyrobów należących do rodzaju 629 KŚT, a opis zawarty w załączniku jest jedynie informacyjny, nieuzasadnione i nielogiczne wydaje się określenie odrębnej stawki amortyzacyjnej jedynie dla telefonów komórkowych. Spółka winna stosować stawkę amortyzacji określoną w załączniku do ustawy (20%) do wszystkich środków trwałych kwalifikowanych do grupy 629 KŚT. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Stanowisko Urzędu: Klasyfikacja Środków Trwałych jest ustematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych i obejmuje 10 grup. Na początku każdej grupy zamieszczone są uwagi szczegółowe, zawierające krótką charakterystykę środków trwałych objętych tą grupą. Bardziej szczegółowe opisy znajdują się na poziomie podgrup i rodzajów. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiący załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 6 w Wykazie rocznych stawek amprtyzacyjnych (pozycja 06) - "Urządzenia techniczne" obejmuje m.in.: urządzenia telewizyjne i radiotechniczne jak np. urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne. Według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych - załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - "Urządzenia techniczne" zakwalifikowane do grupy 6, objęte zostały 10% stawką amortyzacyjną. Ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia niektórych urządzeń technicznych do odpowiedniej podgrupy, rodzaju środków trwałych oraz zastosowania odmiennej stawki amortyzacyjnej na podstawie jego przeznaczenia, konstrukcji oraz wyposażenia. Podgrupy i rodzaje środków trwałych zostały wyszczególnione w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych - załącznik do ustawy.

Inne urządzenia tele- i radiotechniczne, będące przedmiotem niniejszego zapytania, obejmujące urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe - należą do grupy 6 (pozycja 06) Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Natomiast rodzaj 629 powyższego wykazu obejmuje jedynie telefony komórkowe i dla nich ustawodawca przewidział 20% stawkę amortyzacyjną. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazuje, że do środków trwałych przyjętych do grupy 6 według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zastosować stawkę amortyzacyjną 10%. Natomiast dla rodzaju 629 KŚT, w którym wymienione zostały jedynie telefony komórkowe należy zastosować stawkę amortyzacyjną 20%. Jednocześnie tutejszy organ informuje, że na podatniku ciąży obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania KŚT składnika majątku zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie symbolu (grupy) środka trwałego oraz o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie. Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku, według stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia i obowiązuje do czasu zmiany stanu faktycznego lub zmiany przepisów. W myśl art.14b § 2, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Stosownie do art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY