Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłata manipulacyjna oraz wstępna rata leasingowa związane z zawarciem umowy leasingu operacyjnego winny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy ?

sygnatura: RO/423-50/07

autor: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

data: 2007-09-10

słowa kluczowe:

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 31 maja 2007 r. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy marki Opel Astra Classic. W treści powołanej wyżej umowy (niezależnie od rat leasingowych) ustalona została dodatkowa opłata manipulacyjna oraz wstępna rata leasingowa, których uiszczenie (bezpośrednio po podpisaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury) stanowiło warunek konieczny do rozpoczęcia realizacji postanowień umowy.

Podmiot prosi o zajęcie stanowiska, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych, opłata manipulacyjna oraz wstępna rata leasingowa związane z zawarciem umowy leasingu operacyjnego winny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy ?

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Spółki w przedmiotowym przypadku nie ma zastosowania zdanie drugie powołanego wyżej przepisu, gdyż dotyczy ono wyłącznie sytuacji, kiedy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, co zdaniem Spółki w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, odnosząc się do zapytania, wyjaśnia co następuje:

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) Stosownie do art. 17b ust. 1 w/w ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tyt. używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa spełnia określone warunki:

- została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego czasu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome oraz wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz

- suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Stosownie do art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązująca od dnia 01.01.2007 r. wprowadziła podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem.

W myśl art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast, jak stanowi art. 15 ust. 4d koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W niniejszej sprawie wstępnej opłaty leasingowej nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez Podatnika, gdyż została ona uiszczona jednorazowo przy podpisywaniu umowy, a jej zapłata stanowiła warunek konieczny do rozpoczęcia realizacji umowy lesingu. Opłata wstępna, pomimo, że jest ponoszona jednorazowo, dotyczy całego okresu umowy leasingu. Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego poniesiony koszt opłaty wstępnej jako dotyczący całego okresu umowy leasingu powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego w takiej części, w jakiej go dotyczy, a jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część opłaty wstępnej dotyczy danego roku podatkowego, to stanowi ona koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Takie samo stanowisko w podobnej sprawie zajął m. in: Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu znak: 1472/ROP1/423-394/06/IG z dnia 12 stycznia 2007 r. oraz znak 1472/ROP1/423-368/06/AK z dnia 17.01.2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że stanowisko Spółki zajęte we wniosku złożonym w dniu 29 czerwca 2007 r. jest nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY