Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty z tytułu likwidacji szkód oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii związane z likwidacją szkód powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym być potrącane w dacie ich poniesienia?

sygnatura: 1472/SOI/423-23/07/PK

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2007-09-07

słowa kluczowe:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową. Jednym z podstawowych elementów działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych jest wypłata odszkodowań w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy ubezpieczenia.

Każda umowa dotycząca ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych zawiera również postanowienia co do warunków i zasad dotyczących likwidacji szkód. Polega to przede wszystkim na tym, że Towarzystwo wypłaca odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub dokonuje innych czynności prowadzących do wypełnienia warunków umowy ubezpieczeniowej w zakresie likwidacji szkód. Dodatkowo wydatkami bezpośrednio związanymi z likwidacją szkód są również wydatki na niektóre czynności likwidacyjne, do których można zaliczyć wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii koniecznych przy prawidłowym ustaleniu zarówno prawa do odszkodowania jak i wysokości. Likwidacja szkód jest wykonywana zawsze w odniesieniu do konkretnej umowy ubezpieczenia.

W związku z powyższym stanem faktycznym Towarzystwo stoi na stanowisku, iż koszty z tytułu likwidacji szkód oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii związane z likwidacją szkód powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym być potrącane w dacie ich poniesienia.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Towarzystwa i wyjaśnia:

Zgodnie z art 15 ust. 4d ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W przedmiotowym zakresie nie budzi wątpliwości fakt, iż koszty o których mowa we wniosku stanowią koszty uzyskania przychodów o których mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, gdyż są ponoszone w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty te nie zostały również wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Wniosek Towarzystwa dotyczy kwalifikacji tych kosztów jako pośrednich bądź bezpośrednich.

Jak Towarzystwo wskazało we wniosku, likwidacja szkody jest zawsze dokonywana w stosunku do konkretnej umowy ubezpieczenia. Błędne byłoby jednak uznanie, iż koszty jakie w związku z likwidacją szkody ponosi Towarzystwo są ponoszone w celu uzyskania przychodu z tytułu składki wynikającej z tej umowy. Tym niemniej poniesione koszty jak już wyżej wskazano bezsprzecznie przyczyniają się do wysokości uzyskiwanych przychodów. Analizując więc charakter wydatków na likwidację szkód należy zauważyć, iż jest to koszt związany z ogółem działalności ubezpieczeniowej, a jego poniesienie nie wiąże się z konkretną wysokością przychodu. Można zatem wskazać, iż to przychody osiągane z tytułu składek ubezpieczeniowych będą powodowały, przy ziszczeniu się odpowiednich warunków umownych, konieczność poniesienia kosztu w postaci odszkodowania oraz innych wydatków niezbędnych przy procesie likwidacji szkody. Wobec powyższego koszty o których mowa we wniosku należy uznać za pośrednie koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Towarzystwa, iż koszty likwidacji szkód oraz wydatki na czynności likwidacyjne (ekspertyzy lub opinie) stanowić będą koszty pośrednie o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy przy tym także wskazać, iż zgodnie z tym przepisem jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY