Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spółka z o.o., która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku 2006 i jej rok podatkowy kończy się dnia 31.12.2007 r., może stosować przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. ?

sygnatura: II/423-16/07

autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

data: 2007-09-06

słowa kluczowe:

W dniu 29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisu art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) odnośnie wyjaśnienia, czy do działań Spółki związanych z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od ujawnionej wartości znaków towarowych, stanowiących koszty uzyskania przychodów dla celów przepisów podatku dochodowego od osób prawnych oraz praw do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wniesienie aportu, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2006r. (akt notarialny zawiązujący Spółkę podpisany został w dniu 29.11.2006r., a wpis do KRS dokonany został w dniu 22.12.2006r.), a zgodnie z brzmieniem umowy Spółki jej rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2007r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe.

Jak przedstawiono w stanie faktycznym Spółka podpisała akt notarialny w dniu 29.11.2006r. i otrzymała postanowienie Sądu o wpisie do KRS z dnia 22.12.2006r.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007r., i zakończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę, o której mowa w art. 1, tj. ustawę z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych , w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu potwierdza zaprezentowane stanowisko w sprawie i uznaje je - za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY