Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ............, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?

sygnatura: PD-I/423-5/MG/07

autor: Urząd Skarbowy w Prudniku

data: 2007-09-05

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 26 czerwca 2007r. wnioskiem Nr L.dz. ZS/1366/2007 Zakładu ... spółka z o.o. z siedzibą w ... w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz.654 ze zm.) stwierdza, iż stanowisko zajęte w przedmiocie postawionego pytania - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) wynika, że stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl przepisu art. 14a § 3 i 4 ww. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia zawierającego ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W dniu 26 czerwca 2007r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Zakładu ... spółka z o.o. z siedzibą w ... , w którym zwrócono się o potwierdzenie zajętego w sprawie stanowiska w temacie postawionego poniżej pytania:

1. Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej, tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr .........., od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?

Przedstawiając stan faktyczny Spółka poinformowała, że wykonała remont pieca centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ......... w ... na podstawie sporządzonej umowy darowizny o wartości brutto 6.514,60 zł. W skład wykonanej usługi jak wskazuje Spółka wchodziły nakłady materiałowe oraz robocizna pracowników.

Dodatkowo w złożonym wniosku Spółka poinformowała, że z danych uzyskanych od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego wynika, iż nie ma on statusu organizacji pożytku publicznego, ale prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji i opieki na dziećmi.

Nie prowadzi działalności gospodarczej i jest kościelną osobą prawną.

W dalszej części pisma Spółka wyrażając własne zdanie w sprawie, zgodnie z którym przekazana darowizna w postaci usługi (remont pieca c.o.) podlega odliczeniu od dochodu w pełnej wysokości, dokonuje uzasadnienia swojego stanowiska przytaczając jednocześnie odpowiedź udzieloną z Portalu Fk uzyskaną w temacie postawione pytania, którą wraz z umową darowizny załączono do przedmiotowego wniosku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Spółdzielnie i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Na wstępie należy jednak podkreślić, że darowizna polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy (art.888 k.c.) przy tym zasadą jest, że darowizny i ofiary nie stanowią w myśl art.16 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) kosztów uzyskania przychodu.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art.21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art.7 albo art. 7a, po odliczeniu:

1) darowizn przekazywanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art.7 ust.3 albo w art.7a ust.1.

Dokonanie przez Spółkę odliczenia darowizny od dochodu zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest zatem przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek tj.:

1) darowizna zostanie przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) obdarowanym musi być organizacja wskazana w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego, przy czym organizacje te nie muszą posiadać statusu instytucji pożytku publicznego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia 24 cele pożytku publicznego, które mogą realizować organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, w tym m.in. również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Wśród tych celów w art. 4 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymieniona jest działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, którą realizuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr .......... w ... .

Natomiast organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wymienionej ustawy, to organizacje pozarządowe, tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia (z zastrzeżeniem ust. 4), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nie zostały uznane za organizacje pozarządowe osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, mogą one jednak prowadzić działalność pożytku publicznego i są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka przekazała darowiznę rzeczową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr .......... w ... spisując na tę okoliczność stosowną umowę darowizny. Zważywszy, że w tej sprawie przedmiotem darowizny jest usługa pod pojęciem ,,kwoty darowizny" rozumie się wartość usługi uwzględniającą należny podatek od towarów i usług (vide art.18 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Należy również pamiętać, że możliwość odliczenia od dochodu darowizn dokonanych przez podatnika zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 i 7 została przez ustawodawcę ograniczona limitem tj. łącznie do wysokości 10% dochodu, o którym mowa w art.7 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (vide art.18 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ponadto wysokość darowizny obliczonej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, co ma miejsce w niniejszym przypadku, dokumentem z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (vide art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr ............ w ... , jako niepubliczna placówka oświatowa działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) oraz przepisy art.2 pkt 5 w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie ze statutem prowadzi on działalność w zakresie wychowania, edukacji i opieki nad dziećmi upośledzonymi, spełniającymi obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w ... .

Placówka ma charakter katolicki i podlega władzy kościelnej.

W ocenie tutejszego organu w niniejszej sprawie spełnione zostały warunki uprawniające Spółkę do dokonania odliczeń darowizny od podstawy opodatkowania stąd też Spółka ma prawo skorzystać z jej odliczenia w roku 2006. Odliczenie jednakże od podstawy opodatkowania pełnej kwoty przekazanej darowizny możliwe będzie przy zachowaniu 10% limitu, w stosunku do uzyskanego dochodu (vide art.18 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku stanowisko zajęte w temacie postawionego pytania jest prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uściślając swoje stanowisko pragnie dodatkowo zauważyć, że przepis art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.154 ze zm.) stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają u darczyńców wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Jak wynika z powyższego warunkiem wyłączenia uprawniającym podatników do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przeznaczonych na tę działalność jest uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w tym stanie rzeczy, właściwe jest odliczanie przez osoby prawne darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, ponad limit, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tej konkretnej sprawie Spółka przekazała darowiznę na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ......... w ... , realizującego zadania w zakresie wychowania, edukacji i opieki nad dziećmi upośledzonymi stąd też prawo do skorzystania przez Spółkę z odliczenia od dochodu tejże darowizny nie jest uwarunkowanie uzyskaniem sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny. Doprecyzować przy tym należy, iż istotnym w tej sprawie jest cel na który darowizna została przekazana, a sam obowiązek posiadania sprawozdania o którym mowa powyżej nie jest uzależniony od wysokości przyznanego przez ustawę 10% limitu odliczeń od dochodu na podstawie art.18 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, że udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Przy tym należy także podkreślić, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (vide art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia służy stronie na podstawie art.14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu, które wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Zażalenie powinno spełniać wymogi zawarte w art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, tj. zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY