Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na bonusy, które są wydawane po spełnieniu warunków promocji prowadzonej przez Spółkę.

sygnatura: PDII/423-263/1/07

autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

data: 2007-08-31

słowa kluczowe:

W dniu 29 czerwca 2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed 01.07.2007 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca w celu uatrakcyjnienia sprzedaży prowadzi akcję promocyjną, która polega na tym, że jeżeli kupujący towary w Spółce w określonym czasie, bądź jednorazowo nabędą określoną ilość towarów (kryterium ilościowe lub wartościowe), to otrzymają nagrodę rzeczową o wartości powyżej 100 zł. (bonus). Nagroda ta jako element sprzedaży związanej jest elementem kupowanego towaru, która zwykle wydawana jest przy ostatniej sprzedaży. Spółka wskazuje, że kupujący może otrzymać ww. bonus jedynie po spełnieniu warunków ilościowych lub wartościowych określonych przez podatnika w wewnętrznie przyjętym regulaminie promocji. Warunki promocji dotyczą jedynie kontrahentów Spółki, będących przedsiębiorcami nabywającymi towary w ramach prowadzonej przez Spółkę sprzedaży hurtowej. Jednocześnie zaznacza, iż przy nabyciu bonusów Spółka korzystała z odliczenia VAT naliczonego, a wydatki na ich nabycie ujmuje w kosztach uzyskania przychodu. Spółka pyta, czy wydatki na ww. bonusy, które są wydawane w ramach dostawy związanej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów? Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki na ww. bonusy, które są wydawane w ramach dostawy związanej, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów. Oceniając stan faktyczny przedstawiony we wniosku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zwraca uwagę na następujące regulacje prawne: Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Warunkiem uznania wydatków za koszt uzyskania przychodów jest występowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ust. 1 art. 15 ww. ustawy podatkowej. Zatem jeżeli podatnik wykaże, iż poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, a także jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, wówczas taki wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała akcje promocyjne polegające na nagradzaniu swoich klientów bonusami tj. nagrodami rzeczowymi o wartości powyżej 100 zł, w zamian za dokonanie przez klientów określonej wielkości zakupów (ilości towarów). Realizowane przez Spółkę akcje promocyjne stymulują kontrahentów (klientów) Spółki do jak największej aktywności w celu zwiększenia sprzedaży towarów Spółki. Powyższe działania polegają więc na wykorzystaniu ,,motywacyjnej" funkcji przyznawanej nagrody. Mają na celu zachęcenie do zakupu określonych towarów danej firmy poprzez uatrakcyjnienie tej formy sprzedaży za pomocą dodatkowych elementów takich jak dołączenie nagród do kupionych towarów. Zatem wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie bonusów w ramach akcji promocyjnej mogą, o ile zostały właściwie udokumentowane przez Spółkę stanowić w całości koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż stanowią element działań promocyjnych, przyczyniających się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży Spółki. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Spółki przedstawione w powołanym na wstępie piśmie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY