Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z lokali mieszkalnych.

sygnatura: PDIII/423-21/07

autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

data: 2007-08-30

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE W sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu 27.06.2007 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskiwanych z lokali mieszkalnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 27.06.2007 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Spółdzielnia zwracając się z prośbą o udzielenie interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Przepisy prawne dotyczące pojęć kosztów i przychodów podmiotów gospodarczych określone są w: ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przepisy wyżej wymienione nie określają, które pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz finansowe mogą dotyczyć przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi lub innej działalności Spółdzielni (która w zasadzie nie występuje w Spółdzielniach Mieszkaniowych). Zatem należy uważać, że w całości dotyczą one gospodarki zasobami mieszkaniowymi gdyż, zgodnie ze statutem Spółdzielni podstawową działalnością jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w tym na lokalach mieszkalnych jak i użytkowych. Zasoby przynoszą m. in. przychody operacyjne jak odzyskane koszty sądowe, rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności i inne przychody oraz przychody finansowe z tyt. wpływów z odsetek od dłużników za nieterminowe płatności należności za eksploatację środków mieszkalnych i użytkowych z lokat bankowych z tytułu poniesionych wolnych środków pieniężnych na funduszach zasobowych i obrotowych. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) określa cel i przedmiot działania spółdzielni, który również określony jest w § 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin poprzez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Celem Spółdzielni może być także zaspokajanie potrzeb osób nie będących członkami. Przedmiotem natomiast jest budowanie a także zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Członkowie natomiast obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniem statutu. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Zgodnie ze stanowiskiem jednostki dochód z działalności operacyjnej, finansowej i działalności nadzwyczajnej a związany z lokalami mieszkalnymi, który jest przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów Spółdzielni winien być zwolniony przedmiotowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Opłaty te (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia ,,zasoby mieszkaniowe" użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. przez ,,zasoby mieszkaniowe", o których mowa w ww. przepisie należy rozumieć: o Budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: - dźwigi osobowe i towarowe, -aparaty do wymiany ciepła, -kotłownie i hydrofornie wbudowane, -klatki schodowe, -strych, piwnice, komórki, -garaże, o Pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj: -budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, -kotłownie i hydrofornie wolnostojące -osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, o Urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: -zbiorniki - doły gnilne, szamba, -rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, -sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, -budowle inżynieryjne (studnie itp.) -budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, -inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia. Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie wolny od podatku jeśli tylko zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, stanowisko przedstawione przez Jednostkę we wniosku, dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskiwanych z lokali mieszkalnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym, jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja została wydana dla przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY