Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o zdefiniowanie pojęcia ,,dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz o udzielenie odpowiedzi czy Wspólnota uzyskuje przychodyz następujących tytułów:a. wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe,b. wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości,c. wpłat właścicieli lokali z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, których to obowiązek zakupu przez wspólnotę wynika z braku technicznych możliwości zakupu tych usług przez poszczególnych właścicieli lokali,d. odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat, odszkodowań uzyskanych od wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.

sygnatura: DG/423-114/07

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

data: 2007-08-28

słowa kluczowe:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że tworzą właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gmina Miasto S, która jest właścicielem niewyodrębnionych lokali. W skład nieruchomości wchodzą budynki mieszkalne oraz będące częścią wspólną garaże i budynek użytkowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Wspólnota Mieszkaniowa pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej przeznacza na pokrycie wydatków związanych z jej utrzymaniem, a część wydatków i ciężarów nie znajdująca pokrycia w pożytkach i innych przychodach jest ponoszona przez właścicieli odpowiednio do posiadanych w nieruchomości wspólnej udziałów.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody m.in. wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

W świetle powyższego Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o zdefiniowanie pojęcia ,,dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz o udzielenie odpowiedzi czy Wspólnota uzyskuje przychodyz następujących tytułów:

 • wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe,
 • wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości,
 • wpłat właścicieli lokali z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, których to obowiązek zakupu przez wspólnotę wynika z braku technicznych możliwości zakupu tych usług przez poszczególnych właścicieli lokali,
 • odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat,
 • odszkodowań uzyskanych od,
 • wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.

Zdaniem Wspólnoty Mieszkaniowej wszelkie przychody uzyskiwane z gospodarki zasobami Wspólnoty na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są zwolnione z podatku dochodowego. Wspólnota Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że prowadzi działalność wyłącznie w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Na tle takich okoliczności faktycznych Wspólnota Mieszkaniowa sformułowała stanowisko, że wszelkie przychody z wymienionych we wniosku źródeł stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi przez Wspólnotę Mieszkaniową rozumiana jest jako wszelkiego rodzaju działanie polegające na utrzymaniu w należytym stanie technicznym części wspólnych budynków, zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania wspólnych instalacji i urządzeń, dostawy niezbędnych świadczeń komunalnych dla mieszkańców (takich jak: woda, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.), wypełnianie ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i bezpieczeństwa oraz pozyskania i gromadzenia środków finansowych na realizację tych zadań.

W myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określa art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), z którego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych.

Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o jakiej mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyżej wskazanych przepisów Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności:

 • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe.

Oznacza to, iż wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będą jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi niezależnie od tego na jakie cele zostaną przeznaczone.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia zasobu mieszkaniowego jednak z literalnego brzmienia określenia użytego w ustawie wynika że, przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć zasoby związane z lokalami mieszkalnymi (mieszkaniami), a także wszystkimi innymi pomieszczeniami z tymi lokalami związanymi lub niezbędnymi dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty.

Opłaty te kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji).

Mając na uwadze charakter opłat oraz pokrywanych z nich kosztów do zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zaliczyć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w wyżej cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć lokale mieszkalne oraz:

1. Budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności;

a. dźwigi osobowe i towarowe, b. aparaty do wymiany ciepła, c. kotłownie i hydrofornie wbudowane, d. klatki schodowe, e. strychy, piwnice, komórki, garaże.

2. Pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, to jest:

a. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, b. kotłownie i hydrofornie wolnostojące, c. osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3. Urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

a. zbiorniki-doły gnilne, szamba, b. rurociągi i przewody sieci wodociągowo kanalizacyjnej, gazowej i ciepłownicze, c. sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, d. budynki inżynierskie (studnie itp.), e. budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, f. inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Tak więc opłaty (czynsze) związane z lokalami mieszkalnymi oraz z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami, stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W świetle powyższego do gospodarki zasobami mieszkaniowymi zalicza się przychody uzyskiwane z :

 • wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe,
 • wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości,
 • wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 • odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat za lokale mieszkalne,
 • odszkodowań uzyskanych przez Wspólnotę Mieszkaniową od ubezpieczycieli związanych z lokalami mieszkalnymi oraz urządzeniami i obiektami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych,
 • wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.

Reasumując stwierdzić należy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z pozostałej działalności nie związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Powyższe oznacza, iż zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych są jedynie te dochody, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych nie będą podlegały przychody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi niezależnie od tego na jakie cele ten dochód zostanie przeznaczony. Przychody wskazane w niniejszym postanowieniu podlegają zaliczeniu do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY