Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy w przypadku rozpoczęcia roku podatkowego przed 01.01.2007 r. spółka ma stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.

sygnatura: PD III 423-29/07

autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

data: 2007-08-27

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

W sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o. o., z dnia 28.06 2007 r. (data wpływu 29.06.2007 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 roku przez Spółkę, której rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 29.06.2007 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Spółka zwracając się z prośbą o udzielenie interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 08.12.2006 r. doszło do zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy spółki (dalej Spółka). Zgodnie z treścią umowy Spółki, rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.2007 r.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) z datą 12.12.2006 r. W marcu 2007 r. doszło do rejestracji Spółki dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych na formularzu NIP - 2 oraz dla celów rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług na formularzu VAT - R. Widniejąca w odpowiednich pozycjach ww. formularzy data rozpoczęcia działalności została określona na dzień 08.12.2006 r., tj. na dzień podpisania umowy Spółki.

W dniu 10.12.2006 r. Spółka zawarła umowę najmu lokalu biurowego we Wrocławiu.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, z uwagi na fakt, iż pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 01.01.2007 r. i rok ten zakończy się po tym dniu, Spółka od momentu rozpoczęcia działalności do końca 2007 r. zobowiązana będzie stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Podatnik, który po raz pierwszy rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i postanowił, że rok podatkowy będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym nie ma obowiązku zawiadomienia o tym wyborze urzędu skarbowego. Dotyczy to także sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy będzie ,,przedłużonym" rokiem podatkowym, tj. gdy będzie trwał do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczął działalność.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o. o. w organizacji, o czym stanowi art. 161 § 1 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Byt prawny spółki kapitałowej w organizacji kończy się w dniu dokonania wpisu spółki do rejestru sądowego. W okresie oczekiwania na wpis do rejestru występują różne zdarzenia gospodarcze związane z organizowaniem spółki, np.: nabycie wyposażenia pomieszczeń biurowych, otwarcie rachunku bankowego, wypłata wynagrodzeń osobom już zatrudnionym. Prawo do prowadzenia tych działań wynika z art. 11 §1 K. s. h., zgodnie z którym spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Zdarzenia gospodarcze, które wystąpią w okresie trwania spółki kapitałowej w organizacji winny znaleźć swoje odzwierciedlanie w ewidencji księgowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 12 K. s. h.).

W okresie pomiędzy zawarciem umowy a wpisem do rejestru mamy do czynienia ze spółka kapitałową w organizacji, która zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnikiem tego podatku.

Stosownie do postanowień art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 rok o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Z uwagi na to, że Spółka stosuje do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., w myśl art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka jest obowiązana bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W związku z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym oraz przytoczonymi przepisami prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, w zakresie dotyczącym stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 roku przez Spółkę, której rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja została wydana dla przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY