Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług spedycyjnych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?

sygnatura: PD423/1/1/11/07

autor: Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

data: 2007-08-21

słowa kluczowe:

Podatnik w ww. wniosku przedstawił stan faktyczny w kwestii ustalania przez niego daty powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. z tytułu usług spedycyjnych i zasady przeliczania tych przychodów z walut obcych. Według Podatnika, z uwagi na specyfikę umowy dotyczącej usługi spedycyjnej oraz długi czas oczekiwania przez spedytora na wszystkie prawidłowo sporządzone dokumenty, dniem uzyskania przychodu należnego z tytułu świadczenia powyższych usług jest wyłącznie dzień wystawienia faktury. Natomiast przychody wyrażone w walutach obcych są przeliczane według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Powyższe postępowanie, zdaniem podatnika, jest zgodne z przepisami obowiązującymi w 2007 r. w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) ,, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont". Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., za datę powstania przychodu, o którym mowa w ww. ust. 3 ustawy, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli jednak przed tymi zdarzeniami dojdzie do wystawienia faktury lub do zapłaty należności, wówczas w dacie tych wcześniejszych okoliczności wystąpi przychód należny. W przypadku usług spedycyjnych brak dokumementów przewozowych nie może decydować o momencie powstania przychodu należnego. W świetle powyższych przepisów za datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonych usług spedycyjnych uważa się dzień wykonania usługi, o ile przed wykonaniem usługi nie zostanie wystawiona faktura lub uregulowana należność. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dzień wykonania usługi. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie stwierdził, że stanowisko Spółki X nie jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY