Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług transportowych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?

sygnatura: PD423/1/2/11/07

autor: Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

data: 2007-08-21

słowa kluczowe:

Podatnik w ww. wniosku przedstawił stan faktyczny w kwestii ustalania przez niego daty powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. z tytułu usług transportowych i zasady przeliczania tych przychodów z walut obcych. Według Podatnika dniem uzyskania przychodu należnego z tytułu świadczenia powyższych usług jest dzień rozładunku towaru(dzień wydania przesyłki odbiorcy). Natomiast przychody wyrażone w walutach obcych są przeliczane według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozładunku towaru. Powyższe postępowanie, zdaniem podatnika, jest zgodne z przepisami obowiązującymi w 2007 r. w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ,,za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont". Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., za datę powstania przychodu, o którym mowa w ww. ust. 3, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W świetle powyższych przepisów za datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonych usług transportowych uważa się dzień wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tymi zdarzeniami dojdzie do wystawienia faktury lub do zapłaty należności, wówczas w dacie tych wcześniejszych okoliczności wystąpi przychód należny. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie stwierdził, że stanowisko Spółki X jest prawidłowe, o ile przed wykonaniem usługi nie zostanie wystawiona faktura lub zapłacona należność.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY