Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?

sygnatura: OR/423-10/07

autor: Urząd Skarbowy w Wieliczce

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2007 r., uzupełnionego dnia 26.06.2007 r. (data wpływu 27.06.2007 r.) oraz uzupełnionego dnia 04.07.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej trzeciego pytania jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: X jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym jako Klub Sportowy posiadający osobowość prawną, zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wieliczce i nie prowadzącym działalności gospodarczej. Klub Sportowy utrzymuje się z różnych źródeł, są to przede wszystkim dotacje z Urzędu Gminy, składki członków Klubu i sekcji klubowych oraz darowizny od firm i osób fizycznych. Klub Sportowy wszelkie pozyskane środki przeznacza na działalność statutową. W związku ze statutową działalnością Klubu Sportowego pojawiła się również możliwość pozyskiwania środków finansowych od firm, które są zainteresowane wspieraniem działalności Klubu Sportowego w zamian za reklamę nazw tych firm w nazwie drużyny Klubu Sportowego występującej w rozgrywkach, umieszczania logo lub nazwy sponsora na klubowych strojach sportowych czy też reklamę wizualną (np. banery z logo Klubu i firm sponsorskich) na imprezach i zawodach sportowych, w których bierze udział Klub Sportowy.

Pytanie podatnika: Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?

Stanowisko podatnika: Zdaniem Klubu, firma sponsorująca jego działania (reklamobiorca) zawsze otrzyma rachunek a osoba fizyczna jeśli sobie zażyczy rachunku to Klub ma obowiązek wystawienia takiego dokumentu.

Ocena stanowiska podatnika: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce stwierdza, iż przytoczone wyżej stanowisko Strony jest prawidłowe. Stowarzyszenia - jako osoby prawne - są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), bowiem nie zostały wymienione w art. 6 tej ustawy wśród podmiotów, które zostały zwolnione od tego podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych są określone w art. 12, 13 i 14 w/cyt. ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Z przedłożonego Statutu Stowarzyszenia wynika, iż zgodnie z § 7 statutu celem Stowarzyszenia jest popularyzacja sportu.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez prowadzenie szkolenia sportowego w sekcjach, starty w imprezach organizowanych przez związki sportowe, organizowanie imprez popularyzujących sport zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, pozyskiwanie bazy sportowej, współpracę ze szkołami oraz różnymi organizacjami sportowymi, szkolenie i doszkalanie kadry trenersko instruktorskiej oraz młodzieżowych organizatorów i sędziów sportowych, utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi, organizaowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań MKS MOS Wieliczka a w szczególności pozyskiwaniu środków, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów.

Natomiast zgodnie z § 24 pkt 2 d statutu na fundusze X składają się również inne wpływy w tym z działalności gospodarczej.

Naczelnik tut. Urzędu, po przeanalizowaniu podanego w pismach stanu faktycznego stwierdza, że stowarzyszenie pozyskując środki z reklamy, promocji i sponsoringu poprzez: - umieszczenie nazw tych firm w nazwie drużyny Klubu występującej w rozgrywkach, - umieszczenie logo lub nazwy sponsora na klubowych strojach sportowych, - reklamę wizualną np. banery z logo Klubu i firm sponsorskich na imprezach i zawodach sportowych faktycznie świadczy na rzecz firmy sponsorującej usługi reklamowe.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty uzyskane przez Klub z tytułu reklamy, sponsoringu są przychodem Stowarzyszenia i zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na pozostałe pytania Podatnika zawarte w przedmiotowym wniosku udzielone zostaną odpowiedzi w odrębnych postanowieniach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

W dacie niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na niniejsze postanowienie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY