Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć do opodatkowania?

sygnatura: PDP-423/41/07

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:

Pismem z dnia 29.06.2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 25.07.2007 r. Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych złożyła w tutejszym Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych posiada należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem:

  • Czy należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć do opodatkowania?

Zdaniem Podatnika ww. należności nie należy opodatkować.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika, że powyższe stanowisko jest zgodne z prawem.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

  • art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust 1a, 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Z wniosku podatnika wynika, iż Spółdzielnia posiada należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, będą zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody określonych grup podatkowych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ww. zwolnienie podatkowe ma charakter przedmiotowy, bowiem cytowana wyżej norma prawna uzależnia prawo spółdzielni do uzyskania takiego zwolnienia od uprzedniego spełnienia przez podatnika podstawowych warunków jakimi jest pochodzenia dochodu, tj. z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczenie dochodu wyłącznie na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej, tj. utrzymanie zasobów mieszkalnych.

Stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15.02.1992 r. zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jednocześnie w myśl z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy podatkowej zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Osoby prawne korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winny przy ustalaniu dochodu rozpatrzyć, czy wszystkie poniesione przez nie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.

W myśl przepisów o podatku dochodowym niektórych wydatków poniesionych przez podatników nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art 16 ust. 1), w związku z czym mogą powstać różnice pomiędzy dochodem podatkowym a zyskiem bilansowym. Ujęte bowiem w księgach rachunkowych wydatki i koszty nieuznane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym za koszty uzyskania przychodów wpływają na zwiększenie dochodu podatkowego. Jeżeli jednak wydatki (koszty) wiążą się bezpośrednio z realizacją celów statutowych lub celów określonych w przepisach, które stanowią pozytywną przesłankę zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom (kosztom) będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej.

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, iż należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) poniesione w związku z prowadzona działalnością statutową korzystają ze zwolnieniu na podstawie art 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY