Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy ustalać koszty pośrednie ponoszone na sprzedaż opodatkowaną jak i na zwolnioną z podatku ?

sygnatura: I USB II/423/12/07

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów:

  • art. 216, art. 217 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
  • art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie Wspólnoty z dnia 25.06.2007r (bez numeru) złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 28.06.2007r o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalania kosztów pośrednich ponoszonych na sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku (pyt. nr 2 w niniejszym piśmie).

Wspólnota Mieszkaniowa ... złożyła w tut. Organie podatkowym w dniu 28.06.2007r. pismo z dnia 25.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w trybie art. 14 a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wspólnotę mieszkaniową, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega przepisom tej ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zasadniczym źródłem przychodów dla wspólnoty mieszkaniowej są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością oraz zaliczki na tzw.media (energia cieplna, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.) dostarczane do indywidualnych mieszkań.

Dodatkowym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej są także m.in: przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) mieszkańcom na cele gospodarstwa domowego; przychody z najmu pomieszczeń wspólnych (pralni, suszarni, komórek) mieszkańcom na cele prowadzonej działalności gospodarczej; przychody z tytułu opłat za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia sieci TV kablowej zlokalizowanej w budynku wspólnoty; opłaty za zamieszczanie reklam, anten na budynku wspólnoty.

Przychody gromadzone przez wspólnotę mieszkaniową są przeznaczane na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Do kosztów tych w szczególności zaliczają się:

  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wynagrodzenie zarządcy,
  6. koszty zakupu mediów (energia cieplna, gaz, woda oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych).

Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zalicza się także inne koszty jak np. koszty sądowe związane z dochodzeniem należności od najemców lub właścicieli, koszty związane z przygotowaniem wspólnych części nieruchomości do oddania ich w najem.

Zdaniem podatnika do rozdziału kosztów pośrednich takich jak wynagrodzenie zarządcy (administratora), które dotyczą zarówno dochodów ze źródeł opodatkowanych jak i dochodu zwolnionego należy zastosować zasadę proporcjonalnego rozliczenia zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na brak jednego wymiernego kryterium, na podstawie którego można byłoby je podzielić na koszty działalności opodatkowanej i zwolnionej.

Oceniając- w świetle obowiązujących przepisów podatkowych- stan faktyczny opisany przez Wspólnotę, tut. Organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie ustalania kosztów pośrednich ponoszonych na sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku.Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Natomiast przepis art. 15 ust. 2a cyt/ustawy stanowi, iż zasadę o której mowa w art. 15 ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, by do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej "kosztów zarządu" ustalać stosunek w jakim pozostają przychody ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych w ogólnej kwocie przychodów.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku za rok podatkowy.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Pouczenie: Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1 nie jest wiążąca dla Podatnika. Jeżeli jednak Podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY