Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wykonując ww. czynności, świadcząc usługi jednocześnie w ramach umowy o pracę i umowy o współpracę partnerską Wnioskodawca od 2011 roku będzie mógł opodatkować się podatkiem liniowym?

sygnatura: ILPB1/415-1088/10-4/AA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-24

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, opodatkowanie, podatek liniowy, umowa o pracę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu 29 września 2010 r.) uzupełnionym w dniu 10 listopada 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 października 2010 r., znak ILPB1/415-1088/10-2/TW, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 listopada 2010 r., a w dniu 10 listopada 2010 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej 8 listopada 2010 r.) wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pracownikiem banku, do Jego zakresu obowiązków należy: koordynacja funkcjonowania placówki, kierowanie pracownikami, rozliczanie gotówki, rejestracja operacji w związku z obsługą klientów, otwieranie rachunków, zawieranie umów kredytowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonując ww. czynności, świadcząc usługi jednocześnie w ramach umowy o pracę i umowy o współpracę partnerską Wnioskodawca będzie mógł opodatkować się podatkiem liniowym za 2011 rok...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy On inne usługi w ramach umowy o pracę z bankiem i umowy o współpracy. Obecnie Zainteresowany jest pracownikiem i dyrektorem oddziału i prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca rozlicza się według progresywnej skali podatkowej. Zainteresowany podaje, że od 2006 roku na podstawie umowy współpracy z bankiem otworzył działalność gospodarczą. Przedmiotem tej umowy a prowadzonej działalności jest stałe pośrednictwo przy pozyskiwaniu przez bank klientów, oferowanych przez bank usług oraz obsługa tych klientów. Wynagrodzenie za te czynności liczone jest jako udział w wyniku osiągniętym przez bank w danym miesiącu z tytułu zrealizowanego wyniku odsetkowego od kredytu, otrzymanych prowizji, opłat.

Ponadto Wnioskodawca podaje, że prowadzi oddział banku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o prace w tym samym banku.

W zakresie czynności w ramach umowy o pracę w Banku kierującego placówką - Partnera zapisano następujące obowiązki:

 1. ,,Zakres działania:
  1. Koordynuje funkcjonowanie placówki, w tym kieruje pracownikami zatrudnionymi na stanowisku ds. sprzedaży usług bankowych.
  2. Reprezentuje Bank zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
  3. Pełni funkcję koordynatora w związku z realizowanym w Banku programem przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Program PPP) poprzez:
   1. informowanie pracowników, o których mowa w pkt 1 o zasadach realizacji obowiązującego w Banku Programu PPP,
   2. udzielanie wymaganych informacji Koordynatorowi Obszaru BD lub Analitykowi Obszaru BD,
   3. udzielanie odpowiedzi na pytania w przypadku zewnętrznych kontroli w PP w zakresie realizacji Programu PPP,"

Natomiast zakres działania z umowy o współpracy w ramach działalności gospodarczej:

 1. Wykonując Umowę w odniesieniu do czynności pozyskiwania Klientów dla X Partner zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności:
  1. wyszukiwania Klientów określonych jako grupa docelowa;
  2. dostarczania Klientom ofert, materiałów reklamowych oraz pełnej dokumentacji postawionej do dyspozycji przez Bank a dotyczącej oferowanych Produktów;
  3. prowadzenia działalności promocyjnej wyłącznie w oparciu o materiały Banku;
  4. zapewniania Klientom rzetelnej informacji o warunkach zawarcia umowy dotyczących oferowanych produktów, w szczególności pomocy w zrozumieniu treści prezentowanej dokumentacji;
  5. rzetelnego przestrzegania wymagań stawianych przez Bank a dotyczących zasad i procedur sprzedaży Produktów;
  6. poinformowania potencjalnego Klienta, iż działa za zezwoleniem Banku oraz wyłącznie w ramach uprawnień przyznanych mu Umową,
  7. zabezpieczania całej dokumentacji, w szczególności wypełnionego wniosku z kompletem dokumentów załączonych przez Klienta w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  8. niezwłocznego przekazywania dokumentacji transakcji Bankowi zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy;
  9. weryfikacji Klienta na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów lub inspekcji w domu lub miejscu pracy Klienta,
  10. niezwłocznego usuwania wad powstałych przy wypełnianiu wniosku - zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy;
  11. nie oferowania dodatkowych korzyści materialnych (poza promocjami organizowanymi oficjalnie przez X), jeżeli celem takiego działania miałoby być skłonienie kogokolwiek, aby zawarł umowę z X lub nakłonił do tego osobę trzecią.
  12. w odniesieniu do Produktu bankowego wymienionego w pkt. 3.1.3, 3.2.39 - 3.2.49 Załącznika nr 1 do Umowy poza obowiązkami wskazanymi powyżej Partner zobowiązany jest do:
   1. pomocy w przygotowaniu i przyjmowaniu dokumentacji kredytowej;
   2. współpracy z firmami funkcjonującymi na rynku nieruchomości w zakresie udzielania kredytów hipotecznych oferowanych przez Bank;
   3. wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zawarcie umów ubezpieczeniowych nieruchomości stanowiących przedmiot finansowania kredytami udzielanymi przez Bank;
   4. przyjmowania w swojej obecności podpisów Klientów pod umowami kredytowymi
   5. wykonywania czynności przewidzianych w obowiązujących w Banku regulacjach związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych oraz otwieraniem rachunków bankowych.
  13. wykonywania innych wynikających z niniejszej Umowy czynności zgodnie z procedurami, instrukcjami i regulacjami obowiązującymi w X, przekazanymi Partnerowi na szkoleniu wstępnym i dostępnymi w Intranecie.
 2. Wykonując Umowę w odniesieniu do czynności obsługi Klientów X w ramach Placówki Partnerskiej Partner zobowiązany jest do wykonania czynności zgodnie z procedurami, instrukcjami i regulacjami obowiązującymi w X przekazanymi Partnerowi na szkoleniu wstępnym i dostępnymi w Intranecie.
 3. Wykonując Umowę w odniesieniu do prowadzenia Placówki Partnerskiej w ramach Placówki Partnerskiej Partner zobowiązany jest w szczególności stosować się do postanowień Załącznika nr 3 Umowy.
 4. Partner zobowiązany jest do organizacji, nadzoru i szkolenia Pracowników i Współpracowników w Placówce Partnerskiej, jak również w miejscach wskazanych przez Bank oraz do zapewnienia uczestnictwa Pracowników i Współpracowników w naradach i spotkaniach, zgodnie z 4 Umowy.
 5. Partner zobowiązany jest do przestrzegania zasad dostępu do produktów informatycznych, stanowiących Załącznik nr 12 do Umowy.
 6. Partner zobowiązany jest do przestrzegania procedur bankowych, w szczególności związanych z programem przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Program PPP).
 7. Bank zachowuje pełną kontrolę nad przestrzeganiem przez Partnera, w tym zatrudnionych Pracowników i Współpracowników wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa, w tym w szczególności w zakresie ochrony Placówki Partnerskiej, systemu monitoringu, dostarczania i odbioru gotówki oraz innych papierów wartościowych, konwojowania, systemów alarmowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych i ich administrowania. Zapoznanie się z przepisami ogólnie obowiązującymi i wewnętrznymi Banku w tym zakresie Partner oraz zatrudnieni przez niego Pracownicy i Współpracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 8. Partner zobowiązuje się zarówno: umożliwić Bankowi prowadzenie kontroli wszystkich systemów bezpieczeństwa w pełnym zakresie jak i stosować się do wszystkich zaleceń w tym zakresie wydawanych przez upoważnionych pracowników Banku czy podmioty działające na zlecenie Banku.
 9. Poza obowiązkami wskazanymi powyżej, Partner zobowiązany jest w szczególności do:
  1. rzetelnego i bieżącego prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej czynności objętych Umową i udostępniania jej Bankowi na każde jego żądanie;
  2. powstrzymania się od oferowania czy w jakiejkolwiek innej formie pośredniczenia w sprzedaży czy pozyskiwaniu Klientów dla takich samych lub podobnych produktów na rzecz innego banku lub instytucji finansowej;
  3. prowadzenia rozmów z potencjalnymi Klientami i skłaniania ich do nabycia produktów X zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Standardów X;
  4. ścisłego stosowania się do instrukcji i poleceń przekazywanych w ramach bieżącej współpracy przez Uprawnionego Pracownika Banku, który ze strony Banku będzie bezpośrednio nadzorował wykonywanie Umowy przez Partnera;
  5. utrzymywania stałego kontaktu z Uprawnionym Pracownikiem Banku, w tym przekazywanie do akceptacji planów oraz raportów aktywności w okresach z nim ustalonych;
  6. umożliwienia wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Bank, efektywnego nadzoru nad powierzonymi w ramach Umowy czynnościami, w zakresie określonym przez przepisy ustawy Prawo bankowe, tj. poprzez: (a) umożliwienie osobom upoważnionym przez KNF lub Bankowi przeprowadzenia kontroli poprzez wgląd do ksiąg, bilansów, rejestrów, sprawozdań - w zakresie dotyczącym Umowy, (b) umożliwienie (na pisemne żądanie) sporządzenia kopii dokumentów o których mowa w lit. (a), oraz (c) udzielanie wyjaśnień żądanych przez osoby, o których mowa w lit. (a);
  7. wykonywania zalecenia zgłoszonego przez KNF lub Bank w wyniku przeprowadzanych kontroli (jednakże jedynie w odniesieniu do prac wykonanych przez Partnera w ramach Umowy) oraz informowania Banku o etapie realizacji zaleceń i ich ukończeniu;
  8. przekazywania do Banku sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sporządzenie takiej opinii i raportu jest wymagane na podstawie odpowiednich przepisów prawa) w ciągu 14 dni od daty jego zatwierdzenia przez Partnera;
  9. przestrzegania przepisów wewnętrznych Banku, w szczególności w sprawie zasad ruchu osobowego na terenie Banku oraz w sprawie ochrony przeciwpożarowej;
  10. przestrzegania planu działania (planu awaryjnego), stanowiącego Załącznik nr 7, będący integralną częścią niniejszej Umowy, w celu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności w zakresie objętym Umową, a także każdorazowo uzyskiwania uprzednią pisemną akceptacją Banku na wprowadzenie zmian do przedmiotowego planu;
  11. przestrzegania opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stanowiącego Załącznik nr 13 będący integralną częścią niniejszej urnowy, zapewniającego bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności oraz ochronę tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności ochronę tajemnicy bankowej.;
  12. każdorazowego uzyskiwania pisemnej akceptacji Banku w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o którym mowa powyżej oraz na żądanie Banku wprowadzać określone przez Bank zmiany do tego opisu;
  13. poinformowania Banku o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wykonywanie przez Partnera niniejszej umowy;
  14. w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jako podmiot posiadający bliskie powiązania z Bankiem zgodnie z art. 6c ust. 7 Prawa bankowego, zobowiązuje się do udostępniania osobom upoważnionym przez Bank (w tym biegłemu rewidentowi Banku) informacji koniecznych do sporządzania przez Bank sprawozdań dla potrzeb związanych z wykonywaniem przez KNF nadzoru skonsolidowanego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prawie bankowym i odnośnymi zasadami rachunkowości;
  15. wykorzystywania w swojej działalności wyłącznie materiałów przygotowywanych lub rozpowszechnianych przez X Partner może również, na swój koszt, wykorzystywać własne materiały, pod warunkiem ich wcześniejszego zaakceptowania przez Bank;
  16. dostarczania, na żądanie Banku, wszelkich informacji dotyczących Partnera oraz prowadzonej przez Partnera działalności, w zakresie w jakim informacje te są dla Banku niezbędne z uwagi na wymogi bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie zaświadczeń o niekaralności Partnera.

Zdaniem Wnioskodawcy czynności, które wykonuje w ramach umowy o pracę i umowy o współpracy są różne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zauważyć należy, iż powyższe brzmienie ww. przepisu zostało wprowadzone z dniem 20 maja 2010 r. ustawą z dnia z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., Nr. 75, poz. 473). Ustawa weszła w życie z dniem 20 maja 2010 r.

Zatem od 20 maja 2010 r. możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W złożonym wniosku Zainteresowany wskazał, że czynności które świadczy na podstawie umowy o współpracy - w ramach działalności gospodarczej - nie będą w swym zakresie odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy.

Reasumując, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2011 roku będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz jednakże pod warunkiem, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz pracodawcy tożsamych czynności w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY