Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania dotyczącego remontu i wyposażenia zabytkowej sali widowiskowo - konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego

sygnatura: IBPP4/443-1757/10/AZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-23

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, gmina, odliczenia, podatek naliczony, zadania publiczne, zadania własne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2010r. (data wpływu 23 listopada 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2010r. (data wpływu 16 grudnia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,xxx" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,xxx". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2010r. (data wpływu 16 grudnia 2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina w okresie od 26 listopada 2008r. do 31 grudnia 2010r. realizuje projekt pod nazwą ,,xxx" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. W ramach zadania został przeprowadzony remont sali widowiskowej o powierzchni 281,10 m?. Zakres robót obejmował: rozbiórkę boazerii i ścianek działowych, skucie starych tynków wewnętrznych oraz położenie nowych tynków, malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę i odtworzenie elementów architektonicznych na suficie, wymianę instalacji co, wod.-kan. i instalacji elektrycznej, a także wymianę podłóg.

W efekcie powstała sala widowiskowa ze sceną o pow. 62,80 m?, widownią dla 200 osób, dwie garderoby, toaleta. Wyżej wymienione prace wykonane zostały w okresie od 2008-2009. W tym też okresie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd Miejski, który nie mógł dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym podatek VAT w ramach przedmiotowego projektu stanowił koszt kwalifikowany. O stosowne wydanie interpretacji Urząd Miejski wystąpił do Izby Skarbowej w w dniu 10 marca 2009r. i otrzymał potwierdzenie tego stanowiska w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 30 marca 2009r. (sygn. pisma IBPP4/443-110/09/JP).

Z dniem 1 stycznia 2010r. nastąpiła zmiana podatnika podatku VAT, tzn. Gmina zarejestrowana została jako czynny podatnik podatku VAT.

W dniu 30 lipca 2010r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Dofinansowanie projektu dotyczy zarówno kosztów poniesionych w latach poprzednich, jak i kosztów, które gmina jeszcze poniesie (zakup stołów i krzeseł, dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego oraz platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych). Zgodnie z § 9 ust 15 Umowy o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2010r., ,,Beneficjent zobowiązany jest składać corocznie oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem organu podatkowego, w formie jaka załączona została do wniosku, w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego przez okres obowiązywania umowy, począwszy od daty rozpoczęcia realizacji projektu". W związku z tym, iż w 2010r. (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) dokonane zostaną dalsze zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu, powstaje wątpliwość, czy podatek VAT stanowić będzie (w części dotyczącej kosztów do poniesienia) koszt kwalifikowany...

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja tego projektu nie będzie miała związku z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, a zgodnie z zamierzeniami i warunkami o dofinansowanie projektu, z sali korzystać będą nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy Gminy i okolic oraz z zaprzyjaźnionych miast partnerskich z Czech i Niemiec, współuczestniczących w organizacji i przebiegu życia kulturalnego regionu. Tak więc przedmiotowy projekt nie generuje dochodu.

Po realizacji projektu sala widowiskowa będzie stanowiła środek trwały gminy i nie zostanie przekazana do eksploatacji innemu podmiotowi.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, iż powstała sala widowiskowa nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sala nie będzie przedmiotem najmu ani dzierżawy, będzie udostępniana nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r.):

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę projektu, istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r.): nie ma on możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

rzedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9, 15 i 18 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż Gmina w okresie od 26 listopada 2008r. do 31 grudnia 2010r. realizuje projekt pod nazwą ,,xxx" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. W ramach zadania został przeprowadzony remont sali widowiskowej o powierzchni 281,10 m?.

W dniu 30 lipca 2010r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Dofinansowanie projektu dotyczy zarówno kosztów poniesionych w latach poprzednich, jak i kosztów, które gmina jeszcze poniesie (zakup stołów i krzeseł, dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego oraz platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja tego projektu nie będzie miała związku z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, a zgodnie z zamierzeniami i warunkami o dofinansowanie projektu, z sali korzystać będą nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy Gminy i okolic oraz z zaprzyjaźnionych miast partnerskich z Czech i Niemiec, współuczestniczących w organizacji i przebiegu życia kulturalnego regionu. Tak więc przedmiotowy projekt nie generuje dochodu.

Po realizacji projektu sala widowiskowa będzie stanowiła środek trwały gminy i nie zostanie przekazana do eksploatacji innemu podmiotowi. Powstała sala widowiskowa nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sala nie będzie przedmiotem najmu ani dzierżawy, będzie udostępniana nieodpłatnie.

W oparciu o powyższe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż powstała sala widowiskowa nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. ,,xxx".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, że powstała sala widowiskowa nie będzie w żaden sposób wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania przez Wnioskodawcę wyremontowanego obiektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opole, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY