Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych darowizny akcji bez przejęcia długów i ciężarów i zobowiązań darczyńcy.

sygnatura: ITPB2/436-181/10/TJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:akcja, darowizna, podatek od czynności cywilnoprawnych, przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2010 r. (data wpływu 29 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny akcji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania w Polsce. W ciągu najbliższych miesięcy Wnioskodawczyni spodziewa się otrzymać na podstawie umowy darowizny akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, podlegającej przepisom ustawy Kodeks spółek handlowych, posiadającej siedzibę rejestrową w Polsce. Umowa darowizny zostanie zawarta z dochowaniem wszelkich warunków formalnych wynikających z przepisów prawa oraz statutu spółki akcyjnej. W umowie darowizny wartość darowanych akcji zostanie określona w wartości odpowiadającej wartości rynkowej akcji na dzień dokonania darowizny. Akcje jakie Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny są w pełni opłacone, nie są z nimi związane żadne zobowiązania do świadczeń osobistych aktualnego akcjonariusza (darczyńcy), w tym zobowiązanie do dokonywania dopłat w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również z akcjami nie są związane żadne długi, ciężary lub zobowiązania akcjonariusza zarówno wobec spółki akcyjnej, jak też wobec osób trzecich. Umowa darowizny zostanie dokonana bez przejęcia przez Wnioskodawcę (obdarowanego) jakichkolwiek długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy (aktualnego akcjonariusza).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zawarcie umowy darowizny akcji (przyjęcie darowizny) bez przejęcia długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, a umowa darowizny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stanowiąc, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Odpowiednio do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy podstawą opodatkowania w przypadku umowy darowizny jest wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Konsekwentnie należy przyjąć, że umowa darowizny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie w przypadku, gdy w związku z przyjęciem darowizny przez obdarowanego przejmie on długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy. A contrario umowa darowizny, w wykonaniu której nie następuje przejęcie długów i ciężarów darczyńcy nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2010 r., znak IPPB2/436-108/10-2/MZ, w której uznano, że przekazanie akcji przez Wnioskodawcę na rzecz spółki kapitałowej jako darowizna, dokonana bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że skoro przyjmując darowiznę akcji nie przejmie żadnych długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy (aktualnego akcjonariusza) umowa darowizny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) podatkowi temu podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Powołany przepis, określający zakres przedmiotowy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawiera enumeratywny katalog czynności, których dokonanie powodować będzie konieczność zapłaty podatku. Tym samym, jeżeli dana czynność nie została wymieniona w ustawowym katalogu to nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w najbliższym czasie otrzyma na podstawie umowy darowizny akcje spółki akcyjnej. Przedmiotowe akcje są w pełni opłacone i nie są związane z nimi żadne zobowiązania. Ponadto umowa zostanie dokonana bez przejęcia przez Wnioskodawczynię jakichkolwiek długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy (obecnego akcjonariusza).

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że opisana we wniosku umowa darowizny, w związku z faktem, że nie będzie z nią związane przejęcie przez obdarowanego długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Będzie to bowiem czynność nie wymieniona w ww. art. 1 ustawy, stanowiącym zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY