Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń w postaci dofinansowania przez pracodawcę dokształcania pracowników.

sygnatura: IPPB4/415-742/10-4/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:dofinansowanie, dokształcanie, kurs, studia, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2010 r. (data wpływu 21.09.2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29.11.2010 r. (data nadania 30.11.2010 r., data wpływu 02.12.2010 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-742/10-2/JK, IPPB5/415-624/10-2/AM z dnia 19.11.2010 r. (data nadania 19.11.2010 r., data doręczenia 23.11.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń w postaci dofinansowania przez pracodawcę dokształcania pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń w postaci dofinansowania przez pracodawcę dokształcania pracowników.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19.11.2010 r. Nr IPPB4/415-742/10-2/JK, IPPB5/415-624/10-2/AM (data nadania 19.11.2010 r., data dostarczenia 23.11.2010 r.) tut. Organ wezwał spółkę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez uzupełnienie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 29.11.2010 r. (data nadania 30.11.2010 r., data wpływu 02.12.2010 r.) Spółka uzupełniła wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest spółką z branży informatycznej, liderem w zakresie doradztwa IT. W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje kompleksowe usługi informatyczne dotyczące projektów technologicznych, integracyjnych, utrzymaniowych oraz outsourcingu systemów informatycznych. Spółka zatrudnia specjalistów z zakresu IT, począwszy od analityków poprzez deweloperów, kierowników i koordynatorów projektu do testerów i administratorów systemów. Innowacyjny charakter świadczonych usług i nieustanny rozwój technik informatycznych, wymaga od pracowników podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pogłębiania posiadanej wiedzy. W wielu przypadkach zakres danego projektu, w którym uczestniczą pracownicy wymaga od nich specjalistycznej wiedzy związanej z konkretnym oprogramowaniem stosowanym przez klienta lub standardami świadczenia usług w ramach obowiązujących u klienta wewnętrznych procedur (np. bezpieczeństwa i ochrony danych). Dodatkowo od osób na stanowiskach kierowniczych lub menedżerskich wymagana jest ogólna wiedza biznesowa oraz umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, które wykorzystywane są z jednej strony w pozyskiwaniu klientów i kontaktach handlowych, a z drugiej strony służą efektywnej współpracy z klientami Spółki. Również od osób kierujących projektami lub odpowiedzialnych za jego poszczególne obszary wymagane są umiejętności efektywnej komunikacji i zarządzania w celu monitorowania prac, ewaluacji poprawności wykonanych przez członków zespołu zadań jak również skorygowanie ewentualnych pomyłek. Zatem wymagane od pracowników umiejętności dotyczą nie tylko wiedzy technicznej ściśle związanej z wykonywaną przez nich pracą, ale również zdobywania umiejętności z zakresu zarządzania lub marketingu. W celu umożliwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych usług, Spółka zapewnia pracownikom odpowiednie szkolenia dwojakiego rodzaju:

 1. szkolenia podnoszące posiadane kwalifikacje zawodowe związane bezpośrednio z wykonywanymi przez pracownika obowiązkami do których należą:
  • studia podyplomowe z zakresu wiedzy informatycznej, np z zakresu nowoczesnych metod oprogramowania;
  • specjalistyczne kursy, np związane z obsługą konkretnego oprogramowania;
 2. szkolenia podnoszące poziom wiedzy ogólnej i zawodowej pracownika wykorzystywane w bieżącej pracy, do których należą między innymi:
  • studia podyplomowe obejmujące swoim programem wiedzę z zakresu zarządzania zespołami tworzenia biznes planów, marketingu, finansów przedsiębiorstw, np studia MBA (Master of Business Administration);
  • kursy językowe, spółka w całości posiada kapitał francuski, a Klienci z którymi Spółka współpracuje są to w większości spółki będące zagranicznymi koncernami gdzie wymagane jest sporządzanie dokumentacji w języku obcym (angielskim, francuskim).

Wewnętrzne procedury obowiązujące w firmie przewidują zasady finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników przez firmę. Zgodnie z procedurą, Spółka finansuje trzy rodzaje podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 1. szkolenia krótkie - kilkudniowe, jednodniowe, często zakończone otrzymaniem certyfikatu lub bez certyfikatu,
 2. szkolenia w postaci studiów podyplomowych,
 3. kursy językowe.

Spółka kieruje pracownika na ww. szkolenia, na umotywowany wniosek pracownika i przed podjęciem decyzji analizuje celowość odbycia szkolenia (m.in. na podstawie opinii bezpośredniego przełożonego). Dodatkowo Spółka zawiera z pracownikiem umowę zobowiązującą pracownika do zwrotu kosztów szkolenia w przypadku, jeśli nie ukończy on nauki lub rozwiąże stosunek pracy przed upływem terminu określonego w umowie. Koszty uczestnictwa pracownika w ww. szkoleniach ponoszone są przez Spółkę (opłacane bezpośrednio przez Spółkę lub w formie zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez pracownika w związku z odbywanym szkoleniem). W wielu przypadkach organizatorzy studiów lub kursów wymagają dokonania przedpłaty z tytułu uczestnictwa pracownika w zajęciach w związku z powyższym na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka dokonała zapłaty za niektóre szkolenia. Natomiast podnoszenie kwalifikacji przez pracowników nastąpiło po dniu 16 lipca 2010 r., tj. pracownicy rozpoczną/rozpoczęli naukę po tej dacie.

Spółka zawiera z pracownikami umowy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. W treści zawieranych umów nie ma klauzul dotyczących explicite wyrażenia zgody przez pracowników na odbycie szkolenia. Niemniej jednak zgodnie z obowiązującą procedurą załącznik do umowy stanowi zaopiniowany przez pracodawcę wniosek pracownika. Z załącznika do umowy wynika, że pracownik zgłasza chęć podnoszenia kwalifikacji jednocześnie uzasadniając swoją prośbę, a pracodawca opiniuje ją. Ze względu na większą ilość takich umów i zgłoszeń Spółka nie może wskazać jednej daty zawarcia umowy. Możliwe jest przekazanie zestawienia zawartych umów, wraz z podaniem dat ich zawarcia, o ile organ wskaże okres za jaki stosowne zestawienie ma być sporządzone.

Generalnie pracownicy podejmują naukę organizowaną w formie szkoleń na podstawie zgłoszenia potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, pozytywnej opinii pracodawcy i zawartej z pracownikiem umowy. Nie są wydawane w tym zakresie polecenia służbowe w żadnej szczególnej formie, albowiem prawa i obowiązki stron umowy (zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas szkolenia, zasady udzielania zwolnień od pracy i urlopów szkoleniowych itp.) wynikają z umowy. Podniesienie przez pracownika kwalifikacji zawodowych zapewnia lepszą realizację potrzeb pracodawcy, której braki zostały dostrzeżone przez samego pracownika w ramach starannego wykonywania obowiązków służbowych. Przykładem takiej sytuacji jest wniosek księgowej o odbycie szkolenia z prawa podatkowego, po jego zmianach. Wnioskujący dostrzega, że jego wiedza lub umiejętności w pewnym zakresie jego obowiązków są niewystarczające i sygnalizuje konieczność odbycia szkolenia pracodawcy. Występują również sytuacje, kiedy nie jest możliwe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika bez podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika. Wówczas stroną inicjującą podniesienie kwalifikacji zawodowych jest pracodawca. Tak się dzieje w przypadku niektórych pracowników oddelegowanych do wykonania projektów, dla których wymagane jest odbycie specjalistycznego szkolenia przed rozpoczęciem wykonywania projektu, najczęściej na żądanie klienta pracodawcy. Taka sytuacja występuje również w przypadku zmian organizacyjnych wymagających od Pracowników uprzednio wykonujących inne czynności lub mających inaczej określoną podległość służbową i funkcjonalną, komunikacji z obcojęzycznymi przedstawicielami klienta lub ze zwierzchnikami, raportowania w innym języku itp. Pracownik nie ma wówczas możliwości odmowy odbycia szkolenia bez ryzyka konieczności rozwiązania stosunku pracy na skutek braku przydatności pracownika w realizowanych przez pracodawcę działaniach ekonomicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Mając na względzie przedstawione stany faktyczne Spółka formułuje następujące pytania:

 1. Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów studiów lub kursów wymienionych w punkcie 1 w opisie stanu faktycznego, w przypadku jeśli pracownik rozpocznie naukę po dniu 16 lipca 2010 r., stanowi dla pracownika przychód zwolniony z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów studiów lub kursów wymienionych w punkcie 2 w opisie stanu faktycznego, w przypadku jeśli pracownik rozpocznie naukę po dniu 16 lipca 2010 r., stanowi dla pracownika przychód zwolniony z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku, jeśli kurs lub studia zostały rozpoczęte przed dniem 16 lipca 2010 r. zastosowanie będą miały przepisy art. 21 ust. 1 pkt 90 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 11 kwietnia 2010 r., niezależnie od faktu, że pracownik kontynuuje naukę po tej dacie (np. rozpoczyna kolejny rok studiów)...
 4. Czy do kwalifikacji podatkowej świadczeń przyznanych pracownikom z tytułu sfinansowania przez Spółkę studiów lub kursów, o których mowa w pytaniach 1 i 2 powyżej zastosowanie będą miały przepisy art. 21 ust. 1 pkt 90 obowiązujące od dnia 16 lipca 2010 r. niezależnie od okoliczności, że opłata za ww. szkolenia została poniesiona przed tą datą...
 5. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty studiów lub kursów wymienionych w punkcie 1 w opisie stanu faktycznego stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów...
 6. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty studiów lub kursów wymienionych w punkcie 2 w opisie stanu faktycznego stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowią odpowiedzi na pytania w zakresie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.2010.105.655) o zmianie Kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniona została treść art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepisy obowiązują od dnia 16 lipca 2010 roku). Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisów, wolna od podatku dochodowego jest ,,wartość świadczeń przyznanych, zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego". Zgodnie z dotychczasowym (obowiązującym do dnia 16.07.2010 r.) brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego była ,,wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych."

Z senackiego uzasadnienia do ustawy wynika, że zmiana przepisów art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niezbędną konsekwencją nowelizacji Kodeksu Pracy (również zmieniony ustawą z dnia 20 maja 2010 roku). Przepisy podatkowe nie definiują bowiem pojęcia podnoszenie kwalifikacji zawodowych, lecz odsyłają do odrębnych przepisów, które regulują sprawy związane z kształceniem zawodowym, w szczególności chodzi tu o przepisy Kodeksu Pracy. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08) przepis art. 103 Kodeksu Pracy, a także wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych utraciły moc z dniem 10 kwietnia 2010 roku. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego polegało więc, na uregulowaniu problematyki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio w przepisach Kodeksu pracy, bez konieczności wydawania w tej sprawie aktu wykonawczego. W wyniku nowelizacji ustawy Kodeks pracy (,,KP") dodano art. 103(1) - 103(6), które definiują pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych" oraz regulują zasady ,,podnoszenia kwalifikacji zawodowych" przez pracowników. Zgodnie z przepisami art. 103(1). § 1 Kodeksu Pracy ,,przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą". Dodatkowo, zgodnie z art. 103(1) § 2 ,,pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

 1. urlop szkoleniowy,
 2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Art. 103(2). § 1 Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

 1. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
 2. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
 3. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 4. 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie zobowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Art. 103(3). Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Art. 103(4). § 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 103(5). Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 1. który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
 3. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
 4. który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Art. 103(6). Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 103(1)-103(5), mogą być przyznane:

 1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 2. urlop bezpłatny

- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem."

Wobec omawianej zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu Pracy, Spółka chce potwierdzić prawidłowość kwalifikacji podatkowej świadczeń przyznawanych pracownikom na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych po dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. po dniu 16 lipca 2010 roku, w przypadku jeśli nauka zostanie rozpoczęta po dniu 16 lipca 2010 r.

W odniesieniu do pytania 1 i 2 niniejszego wniosku, w ocenie Spółki świadczenia przyznawane pracownikom z tytułu szkoleń opisanych w punkcie 1 i 2 stanu faktycznego, w przypadku, jeśli pracownik rozpocznie naukę po dniu 16 lipca 2010 r., będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunki zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku ze sfinansowaniem mu przez pracodawcę szkolenia (studia, kursy, etc.) są następujące:

 • odbywane szkolenie powinno spełniać definicję ,,podnoszenia kwalifikacji zawodowych";
 • świadczenie otrzymane ze szkoleniem powinno zostać przyznane pracownikowi na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;
 • świadczenie otrzymane w związku ze szkoleniem powinno zostać przyznane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia ,,podnoszenie kwalifikacji zawodowych", odsyłając do odrębnych przepisów, które regulują sprawy związane z kształceniem zawodowym, w szczególności przepisy Kodeksu Pracy. W przypadku, jeśli przepisy podatkowe nie zawierają autonomicznej definicji użytego w nich terminu, w celu nadania treści temu terminowi należy odwołać się do definicji zawartej w odrębnych przepisach, w tym przypadku Kodeksu pracy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 103(1) § 1 Kodeksu pracy przez ,,podnoszenie kwalifikacji zawodowych" rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z przepisów tych wynika że podnoszenie kwalifikacji dotyczy procesu kształcenia po zakończeniu którego, można uznać, że pracownik podniósł swoje kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji spełnił oczekiwane wymagania kwalifikacyjne. Zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 będą zatem korzystały świadczenia przyznane przez pracodawcę na naukę w wyniku której, pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności (z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z dnia pracy). W ocenie Spółki, studia podyplomowe lub kursy z zakresu informatyki (opisane w punkcie 1), jak również studia podyplomowe MBA lub kursy językowe (opisane w punkcie 2) prowadzą do zdobywania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności pracownika. We wniosku o dofinansowanie nauki pracownicy uzasadniają decyzję o podnoszeniu kwalifikacji dotyczącą wyboru danych studiów lub szkolenia oraz wskazują na korzyści jakie przyniosą zdobyte przez nich umiejętności dla wykonywania przez nich pracy. Istotnym czynnikiem motywacyjnym dla pracowników (oraz decyzyjnym dla Spółki) są również możliwości uzyskania przez pracownika awansu w wyniku odbytej nauki. We wnioskach o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownicy uzasadniają konieczność podnoszenia kwalifikacji, np. w następujący sposób: ,,umiejętności nabyte na studiach menedżerskich pozwolą mi lepiej wykonywać prace koordynatora projektów, a w przyszłości zostać profesjonalnym Project Managerem" (z wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych ,,Szkoła Menedżerów"). Pracownicy zgłaszający zapotrzebowanie na odbycie studiów bezpośrednio związanych z tematyką informatyczną wskazują na poszerzenie wiedzy, np. ,,Rozszerzenie posiadanych oraz zdobycie nowych kompetencji z obszaru IT w celu świadczenia wyższej jakości usług na rzecz klienta oraz zdobywania dla firmy nowych projektów" (z wniosku o dofinansowanie do podyplomowych studiów z zakresu IT). Z przedstawionych przykładów, wynika że Spółka dofinansowuje studia lub kursy doszkalające, które zapewnią pracownikom podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwią pracownikowi dalszy rozwój zawodowy (np. uzyskanie awansu). W odniesieniu do kursów językowych, Spółka widzi potrzebę, aby pracownicy, którzy w swojej pracy wykorzystują języki obce w komunikacji wewnętrznej z osobami zarządzającymi Spółką (główny udziałowiec Spółki jest spółką prawa francuskiego, Prezes Zarządu jest obywatelem francuskim) lub w kontaktach z klientami (spółki z kapitałami zagranicznymi, w których osoby zarządzające są obcokrajowcami, a także dokumentacja dotycząca projektów aplikacji jest tylko w języku angielskim lub francuskim) mogli doskonalić naukę języków obcych.

Zatem przedstawione w opisie w stanu obecnego studia lub kursy spełniają, zdaniem Spółki, definicję ,,podnoszenia kwalifikacji zawodowych o których mowa w przepisach art. 103(1) § 1 Kodeksu Pracy oraz odwołującej się do przepisów prawa pracy treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych będzie przyznanie tych świadczeń na zasadach przewidzianych w Kodeksie Pracy. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego, Spółka wyraża zgodę na odbycie przez pracownika szkolenia na umotywowany wniosek pracownika (zasada przewidziana w art. 103(1) § 1 Kodeksu pracy). W przypadku, jeśli Spółka decyduje się finansować pracownikowi naukę zawierana jest umowa między Spółką a pracownikiem określająca wzajemne prawa i obowiązki stron (zasada przewidziana w art. 103(4) Kodeksu pracy). Zgodnie z umową, Spółka zobowiązuje się pokryć koszty nauki, natomiast zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (okres nie dłuższy niż przewidziany w przepisach Kodeksu Pracy). Umowa między Spółką i pracownikiem przewiduje również zasady udzielania zwolnień z pracy, w przypadku, jeśli jest to konieczne do uczestniczenia przez pracownika w zajęciach związanych z odbywaną nauką (art. 103(1) § 2 lub art. 103(6) Kodeksu pracy). Zatem Spółka, przyznaje pracownikom świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na zasadach przewidzianych Kodeksem Pracy, które zostały zaprezentowane we wstępie do niniejszego uzasadnienia.

Podkreślić należy, że dla kwalifikacji podatkowej przyznanych świadczeń, nie będzie miała znaczenia forma w jakiej odbywa się nauka pracownika (forma szkolna czy pozaszkolna), bowiem znowelizowane przepisy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają już form, w których powinno się odbywać dokształcanie pracownika. Forma kształcenia ma, zdaniem Spółki, wpływ na prawa pracownika do uzyskania ewentualnego urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z dnia pracy, który jest pracownikom przyznawany, jeśli, taki obowiązek wynika z Kodeksu Pracy (np. urlop szkoleniowy w przypadku studiów). Wpływu na kwalifikację podatkową przyznanych świadczeń nie będzie miał również fakt, że nauka odbywa się w kraju czy zagranicą. Natomiast, jak już wykazano powyżej kluczowe jest, aby w wyniku odbytego szkolenia pracownik podniósł swoje kwalifikacje lub umiejętności do oczekiwanego poziomu (ukończenie kursu lub studiów).

Podsumowując, sfinansowanie przez Spółkę szkoleń przedstawionych w punkcie 1 i 2 w opisie stanu faktycznego, które pracownicy rozpoczęli po dniu 16 lipca 2010 roku będą, w ocenie Spółki, stanowiły świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami. Konsekwentnie świadczenia przyznane pracownikom z tytułu ww. szkoleń (z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego) będą korzystały ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do pytania 3 sformułowanego w niniejszym wniosku, zdaniem Spółki, zwolnienie przewidziane w art. 21 ust 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po dniu 16 lipca 2010 r. będzie miało zastosowanie do szkoleń, które rozpoczęły się po dniu wejścia w życie niniejszych przepisów. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. Zgodnie z art. 3 powołanej ustawy z dnia 20 maja 2010 r. istotny jest moment rozpoczęcia procesu kształcenia, tj. uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach warunkuje bowiem zdobywanie wiedzy i umiejętności, a to z kolei jest elementem niezbędnym podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie kwalifikacji stanowi pewien zamknięty proces kształcenia, w wyniku którego pracownik podniósł swoje kwalifikacje zawodowe. Zatem do szkoleń rozpoczętych przez pracownika przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. i nie będzie miało w tym wypadku znaczenia, że nauka będzie kontynuowana i zakończona w okresie po wejściu w życie nowych przepisów (istotne jest, aby proces dokształcania rozpoczął się przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów). Konsekwentnie również w odniesieniu do pytania 4 w niniejszym wniosku przepisy obowiązujące po dniu 16 lipca 2010 r. będą miały zastosowanie do nauki rozpoczętej po tej dacie niezależnie od faktu, że opłata za studia lub kurs została dokonana przed datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY