Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Przedmiotowe usługi wykonania ekspertyz, jako niewymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki VAT, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

sygnatura: IPPP1-443-1188/10-4/IGo

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2010-12-22

słowa kluczowe:badanie, działalność, ekspertyza, odpłatność, usługi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2010r. (data wpływu 24.11.2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 07.12.2010r. (data wpływu 13.12.2010r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 26.11.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.11.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.12.2010r. (data wpływu 13.12.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 26.11.2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał środki finansowe na wykonanie ekspertyzy z zakresu działalności wspomagającej badania w 2010 roku. Ministerstwo oczekuje od Uniwersytetu realizacji ekspertyz do 17 grudnia 2010 roku oraz raportu z realizacji ekspertyzy zawierającego sprawozdanie merytoryczne z wykonania ekspertyzy wraz z rozliczeniem kosztów i fakturą do 20 grudnia 2010 roku.

Ekspertyza dotyczy zadania oceny jamy ustnej i stomatologicznej potrzeb leczniczych kobiet ciężarnych i w połogu oraz opracowanie standardów stomatologicznej opieki leczniczej. Celem Podejmowanych badań będzie:

  1. Ocena stanu jamy ustnej kobiet ciężarnych i w połogu.
  2. Ocena zakresu stomatologicznych potrzeb leczniczych i priorytetów leczniczych kobiet ciężarnych i w połogu.
  3. Opracowanie standardów leczniczej opieki stomatologicznej (profilaktycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych).

Efekty z ekspertyzy zostaną wykorzystane do dalszych badań naukowych, w tym projektów badawczych. Dzięki wynikom z uzyskanych badań opracowane zostaną standardy leczniczej opieki stomatologicznej dla kobiet w ciąży i połogu, które następnie zostaną upowszechnione dla lekarzy w gabinetach stomatologicznych.

Opracowane wyniki końcowe zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia, do NFZ, konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz będą upowszechniane w formie referatów i publikacji w czasopismach naukowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie opisanej ekspertyzy finansowanej ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania w 2010 roku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22%...

Zdaniem wnioskodawcy:

Uniwersytet jest podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna w ramach działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i badawczo-usługową. Niniejsza ekspertyza jest odpłatną usługą związaną z przeniesieniem praw do wartości niematerialnych i prawnych i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. wg stawki 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem przez pojęcie świadczenie, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich. Skoro w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, wskazać należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia, oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami.

Jeśli zatem z zawartej umowy wykonania ekspertyzy wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje, w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji natomiast gdy ekspertyza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie jego odbiorcą, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów prac badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa badawcza podlega opodatkowaniu bądź też nie, decydują zatem warunki umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a jednostką badawczą.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca wykonuje ekspertyzę na Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego, od którego otrzymał środki finansowe. Ekspertyza dotyczy zadania oceny jamy ustnej i stomatologicznej potrzeb leczniczych kobiet ciężarnych i w połogu oraz opracowanie standardów stomatologicznej opieki leczniczej. Efekty z ekspertyzy zostaną wykorzystane do dalszych badań naukowych, w tym projektów badawczych. Dzięki wynikom z uzyskanych badań opracowane zostaną standardy leczniczej opieki stomatologicznej dla kobiet w ciąży i połogu, które następnie zostaną upowszechnione dla lekarzy w gabinetach stomatologicznych. Opracowane wyniki końcowe zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia, do NFZ, konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz będą upowszechniane w formie referatów i publikacji w czasopismach naukowych.

Zatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego występuje nie tylko jako strona finansująca projekt, ale czynności wynikające z umowy na wykonanie ekspertyz projektu świadczone są na rzecz innego podmiotu tj. Ministerstwa.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie występuje określony świadczeniodawca, tzn. Uniwersytet, który wykonuje odpłatnie na rzecz świadczeniobiorcy tj. Ministerstwa określone usługi, polegające wykonaniu ekspertyzy należy uznać, że dochodzi do odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi jako niewymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki VAT, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY