Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług służących w przyszłości czynnościom opodatkowanym w ramach realizowania przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT

sygnatura: IBPP4/443-1668/10/AZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-27

słowa kluczowe:czynności opodatkowane, odliczenia, podatek naliczony, prawo do odliczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2010r. (data wpływu 10 listopada 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2010r. (data wpływu 20 grudnia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu rozwojowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu rozwojowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2010r. (data wpływu 20 grudnia 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1668/10/AZ z dnia 2 grudnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Konsorcjum w skład którego wchodzi Wnioskodawca oraz Politechnika zawarło w dniu 2 września 2010r. umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykonanie projektu rozwojowego. Konsorcjum uzyska refundację poniesionych kosztów. Celem projektu jest opracowanie miniaturowego autopilota współpracującego z układami nawigacji, transmisji danych oraz urządzeniami pomiarowymi. Projekt przewiduje wykonanie badań symulacyjnych, testów laboratoryjnych, wstępnych prób w locie oraz zaawansowanych badań w locie platform sterowanych przy pomocy opracowanego miniaturowego sterowania i nawigacji. Czas realizacji projektu do dnia 1 września 2012r.

W uzupełnieniu do wniosku dodatkowo wyjaśniono, iż prawo do przychodu ze sprzedaży informacji o wynikach uzyskanych przy realizacji projektu przysługuje konsorcjum. Zgodnie z umową partnerzy mają prawo do korzystania z wyników wspólnie realizowanych prac z zachowaniem poszanowania praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

Projekt nie będzie realizowany na rzecz zamawiającego (podmiotu trzeciego). Odbiorcami technologii rozwijanych w projekcie będą służby porządku publicznego, Siły Zbrojne RP oraz odbiorcy zagraniczni. W przyszłości w miarę rozwoju uwarunkowań prawnych możliwe będzie także użytkowanie komercyjne.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego występuje jako strona finansująca. Efekty i wyniki prac rozwojowych będą własnością konsorcjum, które udostępnia je organom administracji rządowej.

Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca.

Efektem projektu jest prototyp miniaturowego systemu sterowania i nawigacji w skład którego wchodzą

  • układy pokładowe (autopilot wraz z blokiem interfejsów, urządzenia pomiarowe i komunikacyjne)
  • naziemna stacja kontroli (zintegrowany układ wskazań na bazie syntetycznej wizji terenu, konsola operatora, blok anteny śledzącej).

Konsorcjum może udzielić organom administracji rządowej zainteresowanym wykorzystaniem wyników projektu, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z efektu końcowego projektu rozwojowego, którym będzie oprogramowanie oraz dokumentację na czas nieokreślony i na nieokreśloną liczbę użytkowników.

Powstała w wyniku realizacji projektu technologia zostanie również wdrożona do produktów Wnioskodawcy co pozwoli na stworzenie wraz z oferowanym obecnie BSL MJ-7 Szogun rodziny krajowych bezzałogowych platform powietrznych.

Wnioskodawca przystąpił do projektu z zamiarem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu aparatury naukowo-badawczej, materiałów i usług. Po zakończeniu realizacji projektu składniki majątku, które nie zostały zużyte w toku realizacji projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem projektu rozwojowego będzie prototyp zintegrowanego systemu sterowania i nawigacji dla lekkiej bezzałogowej platformy latającej, który będzie służył wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W ramach konsorcjum Wnioskodawca jest partnerem projektu.

Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanej indywidualnie. Wnioskodawca nie będzie dokonywał przekazania środków finansowych liderowi projektu. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie przekazywał liderowi żadnych towarów i usług.

Efektem projektu rozwojowego będzie technologia wdrożona do produktów firmy Wnioskodawcy w dalszym etapie podlegająca wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu rozwojowego, zarówno w przypadku gdy po 2012r. nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, planowana sprzedaż opodatkowana nie zostanie zrealizowana...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r.), będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu rozwojowego, zarówno w przypadku gdy po 2012r. nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w sytuacji niezależnej od niego, nie osiągnięcia zakładanych rezultatów, kiedy planowana sprzedaż opodatkowana VAT nie zostanie zrealizowana. Neutralność VAT, wyrażająca się w prawie do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, jest podstawową zasadą tego podatku (wyrażeniem tej zasady jest m.in. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż każde nabycie towarów i usług przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji ,,zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Prawo do odliczenia może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10 - 13.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i w ramach konsorcjum realizuje projekt rozwojowy. Celem projektu jest opracowanie miniaturowego autopilota współpracującego z układami nawigacji, transmisji danych oraz urządzeniami pomiarowymi. Projekt przewiduje wykonanie badań symulacyjnych, testów laboratoryjnych, wstępnych prób w locie oraz zaawansowanych badań w locie platform sterowanych przy pomocy opracowanego miniaturowego sterowania i nawigacji. Czas realizacji projektu do dnia 1 września 2012r. W ramach konsorcjum Wnioskodawca jest partnerem projektu.

Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie części projektu wykonywanej indywidualnie. Wnioskodawca nie będzie dokonywał przekazania środków finansowych liderowi projektu. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie przekazywał liderowi żadnych towarów i usług. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca.

Prawo do przychodu ze sprzedaży informacji o wynikach uzyskanych przy realizacji projektu przysługuje konsorcjum. Zgodnie z umową partnerzy mają prawo do korzystania z wyników wspólnie realizowanych prac z zachowaniem poszanowania praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

Projekt nie będzie realizowany na rzecz zamawiającego (podmiotu trzeciego). Odbiorcami technologii rozwijanych w projekcie będą służby porządku publicznego, Siły Zbrojne RP oraz odbiorcy zagraniczni. W przyszłości w miarę rozwoju uwarunkowań prawnych możliwe będzie także użytkowanie komercyjne.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego występuje jako strona finansująca. Efekty i wyniki prac rozwojowych będą własnością Konsorcjum, które udostępnia je organom administracji rządowej. Konsorcjum może udzielić organom administracji rządowej zainteresowanym wykorzystaniem wyników projektu, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystania z efektu końcowego projektu rozwojowego, którym będzie oprogramowanie oraz dokumentację na czas nieokreślony i na nieokreśloną liczbę użytkowników.

Powstała w wyniku realizacji projektu technologia zostanie również wdrożona do produktów Wnioskodawcy co pozwoliła stworzenie wraz z oferowanym obecnie BSL MJ-7 Szogun rodziny krajowych bezzałogowych platform powietrznych.

Wnioskodawca przystąpił do projektu z zamiarem wykorzystywania jego efektów wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu aparatury naukowo-badawczej, materiałów i usług. Po zakończeniu realizacji projektu składniki majątku, które nie zostały zużyte w toku realizacji projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem projektu rozwojowego będzie prototyp zintegrowanego systemu sterowania i nawigacji dla lekkiej bezzałogowej platformy latającej, który będzie służył wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efektem projektu rozwojowego będzie technologia wdrożona do produktów firmy Wnioskodawcy w dalszym etapie podlegająca wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż ostatecznym celem i zamiarem Wnioskodawcy w momencie realizacji projektu jest komercjalizacja wyników tego projektu. Zakłada się, że po zakończeniu projektu jego efekty będą służyły wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Niewątpliwie sprzedaż wytworzonych produktów w wyniku wdrożenia przemysłowego technologii opracowanej w ramach realizacji projektu rozwojowego będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, iż dalszy rozwój badań w tym obszarze, pozwoli w przyszłości uzyskiwać przychody.

Należy również wskazać, iż bez względu na fakt, czy realizacja projektu odniesie zamierzony skutek, to w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich nabycia - zostały one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nawet Wnioskodawca z tytułu realizacji projektu nie osiągnie żadnych przychodów z powodów obiektywnych tzn. faza badawcza nie zakończy się pozytywnym wynikiem, to czynność opodatkowana nie wystąpi nie dlatego, że Wnioskodawca świadomie zmienił pierwotne przeznaczenie nabytych towarów i usług, lecz dlatego że wskutek niezależnych od niego czynników, wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych stało się niemożliwe.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Jak sam wskazał Wnioskodawca efektem projektu rozwojowego będzie technologia wdrożona do produktów firmy Wnioskodawcy w dalszym etapie podlegająca wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, zatem przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w całości) wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług służących w przyszłości czynnościom opodatkowanym w ramach realizowania przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu będą związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu fatycznego a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę efektów projektu do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (np. nieodpłatne świadczenie usług), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY