Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy jako jedyny spadkobierca swojej mamy - zmarłego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i kontynuując działalność gospodarczą dalej jako spółka cywilna przysługują Wnioskodawcy prawa majątkowe i niemajątkowe Jego mamy?

sygnatura: ILPB1/415-1092/10-4/AO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-12-27

słowa kluczowe:kontynuacja działalności przez spadkobiercę, spadek, spadkobiercy, sukcesja, śmierć podatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 30 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przejęcia praw majątkowych i niemajątkowych po zmarłej matce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przejęcia praw majątkowych i niemajątkowych po zmarłej matce.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 1, § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. nr ILPB1/415-1092/10-2/AO wezwano do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 grudnia 2010 r., natomiast w dniu 20 grudnia 2010 r. uzupełniono ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 17 grudnia 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Mama Wnioskodawcy prowadziła jednoosobową działalność gospodarcza jako osoba fizyczna. Wykonywanie działalności gospodarczej polegało na prowadzeniu sklepu spożywczo-przemysłowego. Mama zmarła w wyniku przewlekłej choroby w dniu ... czerwca 2010 roku. Zainteresowany jest jedynym spadkobiercą. Fakt dziedziczenia spadku po mamie poświadczył notariusz aktem notarialnym w dniu ... czerwca 2010 roku.

W związku z przewidywaniami co do rychłej śmierci mamy, w dniu ... stycznia 2010 roku Wnioskodawca założył działalność gospodarcza pod firmą sklep spożywczo-przemysłowy. Ponadto tego samego dnia zawiązał z żoną spółkę cywilną ,,x".

W związku ze śmiercią mamy, po odziedziczeniu w całości po Niej spadku, Zainteresowany kontynuuje działalność gospodarczą sklepu spożywczego pod firmą ,,x". w całości przedsiębiorstwo mamy zostało wniesione przez Wnioskodawcę do majątku spółki cywilnej (meble, towary, pracownicy etc.). Po śmierci mamy w dniach 11-12 czerwca 2010 roku został przeprowadzony spis z natury. w dniu ... czerwca 2010 roku Zainteresowany otworzył sklep i sprzedaż ewidencjonuje na nowych kasach fiskalnych ufiskalnionych dnia ... stycznia 2010 roku (wcześniej nie prowadził na nich sprzedaży towarów). Odziedziczone przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwo mamy w całości i bez zmian wykorzystuje prowadząc działalność gospodarczą w formie sklepu spożywczo-przemysłowego. Rodzice Zainteresowanego przed śmiercią mamy objęci byli wspólnością majątkową małżeńską - nie mieli rozdzielności majątkowej w dniu śmierci mamy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jako jedyny spadkobierca swojej mamy - zmarłego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i kontynuując działalność gospodarczą dalej jako spółka cywilna, przysługują Wnioskodawcy prawa majątkowe i niemajątkowe Jego mamy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nabył cały spadek po mamie i jest jej jedynym spadkobiercą i dalej prowadzi działalność gospodarczą w formie sklepu spożywczo-przemysłowego taki samo jak Jego mama, kontynuuje jej działalność gospodarczą i na podstawie art. 97 Ordynacji Podatkowej przysługują Jemu po niej wszystkie prawa majątkowe i niemajątkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej Kodeksu - Spadki. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależne od tego, czy są one spadkobiercami.

W myśl art. 924 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast stosownie do przepisu art. 925 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia (art. 1025 § 1 cyt. Kodeksu).

W świetle cytowanych powyższej przepisów, spadek zostaje nabyty z dniem śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku następuje automatycznie, z mocy ustawy. Od chwili otwarcia spadku spadkobierca może samodzielnie objąć spadek we władanie.

Podkreślić należy, że prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Kwestię sukcesji podatkowej reguluje przede wszystkim art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W myśl art. 97 § 2 ww. ustawy, jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Wyżej powołane przepisy art. 97 Ordynacji podatkowej nie dotyczą praw o charakterze osobistym spadkodawcy.

Z powyższego wynika, zatem że:

  • wszelkie, zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe spadkodawcy, spadkobiercy podatnika przejmują zawsze i bezwarunkowo,
  • prawa o charakterze niemajątkowym przechodzą na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (przy czym dotyczy to tylko uprawnień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Zatem, skutkiem śmierci podatnika jest przejęcie przez jego spadkobierców podatkowych praw i obowiązków majątkowych, a także praw niemajątkowych w zależności od tego czy kontynuują działalność spadkodawcy czy nie. z chwilą śmierci podatnika następuje bowiem zakończenie bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Zainteresowany kontynuuje działalność gospodarczą jako jedyny spadkobierca swojej matki.

Reasumując, Wnioskodawcy jako jedynemu spadkobiercy swojej matki (zmarłego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna), który kontynuuje działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przysługują zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa prawa majątkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego i prawa o charakterze niemajątkowym Jego matki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY