Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ,,...".

sygnatura: IBPP3/443-1218/12/KG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2012-12-27

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, Ochotnicza Straż Pożarna, podmiot niezarejestrowany, zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2012r. (data wpływu 5 listopada 2012r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 grudnia 2012r. (data wpływu 19 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. ,,...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2012r. (data wpływu 19 grudnia 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS mającym na celu zapobieganie pożarom, branie udziału w akcjach ratowniczych, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towaru i usług.

Wnioskodawca w dniu 5 marca 2012r. złożył w biurze Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach tego działania Wnioskodawca ma zamiar uzyskać dotację z Osi 4 Leader na remont i rozbudowę placu koło świetlicy wiejskiej na którym odbywają się cykliczne imprezy kulturalne, np. dożynki, festyny strażackie, czy letnie zabawy dla dzieci.

Projekt nosi tytuł ,,...".

Plac będzie nieodpłatnie udostępniony do użytku lokalnej społeczności w tym szczególnie młodzieży oraz wszystkim przyjezdnym.

Wszystkie faktury z dokonania tej operacji będą przedstawione do refundacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa.

Interpretacja przepisów wymagana jest jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji wydatków.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie wykonuje żadnych działań o których mowa w art. 5 ustawy o VAT.

Wyremontowany i rozbudowany plac nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Imprezy organizowane na placu nie będą generowały dla OSP obrotu, organizowane dożynki, festyny, letnie zabawy będą ogólnodostępne i nieodpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 grudnia 2012r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,..."...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 14 grudnia 2012r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu pt. ,,...".

Ponadto wskazano, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wyremontowany i rozbudowany plac nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Imprezy organizowane na placu nie będą generowały dla OSP obrotu, organizowane dożynki, festyny, letnie zabawy będą ogólnodostępne i nieodpłatne.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako ,,podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tym samym nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujący podatek należny. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. ,,...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY