Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wskazana we wniosku czynność prawna polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do cypryjskiej spółki osobowej, nie rodzi obowiązku podatkowego; na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

sygnatura: IPPB1/415-1372/12-2/KS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2012-12-27

słowa kluczowe:Cypr, nieograniczony obowiązek podatkowy, osoby fizyczne, papier wartościowy, udział, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wkłady niepieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2012 r. (data wpływu 02.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2012 r. złożyła Pani wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy). W ramach restrukturyzacji swoich inwestycji Wnioskodawczyni zamierza wraz ze wspólnikiem (wspólnikami) założyć lub przystąpić do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (,,Spółka").

Wnioskodawczyni obejmie swój udział w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (,,CypCo"). W umowie Spółki Wnioskodawczyni wraz ze swoim wspólnikiem (wspólnikami) ustalą między sobą zasady podziału zysków Spółki.

Spółka będzie pełnić funkcję spółki holdingowej i operacyjnej. Spółka będzie posiadać udziały/akcje w spółkach mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej (m.in. na Cyprze), w związku z czym będzie osiągać dochody m.in. z tytułu dywidend, umorzenia udziałów/akcji, zbycia udziałów/akcji oraz innych papierów wartościowych. Spółka może również osiągać dochody z działalności operacyjnej, polegającej w szczególności na świadczeniu usług doradczych na rzecz innych podmiotów z różnych państw.

Na gruncie wewnętrznego prawa cypryjskiego Spółka będzie uznawana za transparentną podatkowo (tzn. Spółka jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dochody tej Spółki będą podlegały opodatkowaniu na poziomie wspólników).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów CypCo do Spółki, tj. cypryjskiej spółki osobowej, Wnioskodawczyni powinna wykazać w Polsce przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy uczestnictwo Wnioskodawczyni w Spółce oraz prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności na Cyprze poprzez Spółkę spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawczyni na terytorium Cypru, w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 36) ze zm.; ,,ustawa PIT"), w zw. z art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 193 r., nr 117, poz. 523; ,,UPO")...
  3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy dochody Wnioskodawczyni alokowane (przypisane) do Spółki (tj. zakładu Wnioskodawczyni na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawczyni na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawczyni zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, obowiązującego na dzień złożenia niniejszego wniosku, zarówno w momencie jego powstania, jak i faktycznej wypłaty...
  4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy dochody Wnioskodawczyni alokowane (przypisane) do Spółki (tj. zakładu Wnioskodawczyni na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawczyni na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawczyni zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. b) UPO w brzmieniu nadanym Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanym 22 marca 2012 r. (,,Protokół") oraz art. 27g ustawy PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. W zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów zagranicznej spółki kapitałowej (CypCo) do Spółki nie skutkuje powstaniem zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnioskodawczyni będąc rezydentem podatkowym w Polsce podlega, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PIT, obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Dochody podlegające opodatkowaniu zostały określone w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, przepisy ustawy PIT przewidują szeroki katalog dochodów, które podlegają zwolnieniu od podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT wolne od podatku są ,,przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki". W świetle cytowanego przepisu, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje rozpoznaniem przychodu podatkowego po stronie osoby fizycznej wnoszącej aport.

Przepis odnosi się do wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, którego przedmiotem mogą być także zbywalne prawa majątkowe w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej. Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Ustawa PIT nie precyzuje jednak, czy powyższe przepisy znajdują zastosowanie w przypadku transakcji wniesienia aportu jedynie do polskiej spółki niebędącej osobą prawną, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawczyni, regulacje przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT, powinny znaleźć zastosowanie zarówno do wkładów wnoszonych do polskiej, jak i zagranicznej spółki niebędącej osobą prawną. Przyjęcie odmiennego stanowiska w omawianym stanie faktycznym, mogłoby doprowadzić do naruszenia podstawowych swobód przewidzianych w prawie wspólnotowym UE. W świetle powyższego, udziałowiec polskiej spółki dokonujący wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną nie będzie obowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu bez względu na fakt, czy spółka do której wnoszony jest aport ma swoją siedzibę w Polsce, czy w innym kraju członkowskim UE.

Reasumując wniesienie przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego w postaci udziałów zagranicznej spółki kapitałowej (CypCo) do Spółki nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w szeregu interpretacji wydawanych przez organy podatkowe np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 sierpnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-400/12-2/MP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidle.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do 13 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie.

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności majątku inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. ustawy).

Powyższe oznacza, iż w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Cyprze lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania - art. 13 ust. 4 cyt. umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wywieść należy, iż Wnioskodawczyni jako polskim rezydent podatkowy rozważa wniesienie udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze.

Tym samym, wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji ,,odpłatnego zbycia", w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wskazana we wniosku czynność prawna polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do cypryjskiej spółki osobowej, nie rodzi obowiązku podatkowego; na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczynię należało uznać za prawidłowe.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawczynię interpretacja dotycząca przepisów prawa wydana została w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcie organów podatkowych nie jest wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY