Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Stawka podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji

sygnatura: IPPP1/443-949/12-6/EK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2012-12-24

słowa kluczowe:kanalizacja, stawka, usługi sanitarne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2012 r. (data wpływu 27.09.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 grudnia 2012r. (data wpływu 17 grudnia 2012r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 05 grudnia 2012r. (skutecznie doręczone 10 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 grudnia 2012r. (data wpływu 17 grudnia 2012r.) na wezwanie Organu z dnia 06 grudnia 2012r. (data skutecznie 10 grudnia 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w odbiorze i utylizacji odpadów. Wykonuje również czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów. Firma ma zamiar prowadzić działalność między innymi w zakresie obsługi i konserwacji rozdzielczej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i przemysłowej łącznie z przepompowaniami i przyłączami do pierwszej studzienki. Do podstawowych obowiązków Spółki będzie należało zapewnienie bezawaryjnego odbioru ścieków od dostawcy i przetransportowanie ich poprzez sprawną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w celu ich utylizacji i zrzutu do kanału, rowu lub rzeki. Pracownicy Spółki będą zobowiązani do usuwania zgromadzonego podczas normalnej eksploatacji osadu w przepompowniach, kratkach, wyjmowania pomp i ich czyszczenia z nagromadzonych zanieczyszczeń, czyszczenia czerpni, zapewnienie drożności sieci kanalizacyjnej deszczowej, sanitarnej lub przemysłowej poprzez usuwanie odpadu (płukanie sieci kanalizacyjnej łącznie z odbiorem i utylizacją powstałych odpadów) oraz likwidacji zapchnięć kanalizacji. Spółka na podstawie umowy (od kilku miesięcy do kilku lat-najczęściej są to umowy roczne), będzie miała prawo do swobodnego poruszania się na danym terenie i będzie zobowiązana do bieżącej obsługi sieci oraz do wykonania wszystkich bieżących prac zapewniających bezawaryjny przepływ ścieków sanitarno-przemysłowych lub deszczówki od dostawcy do oczyszczalni. Spółka będzie odpowiadała za bieżące utrzymanie całej sieci na podstawie umowy ,,na bieżące utrzymanie sieci" lub umowy na ,,eksploatację sieci" nie pełniąc jednocześnie funkcji dzierżawcy ani pełnomocnika, nie będąc właścicielem sieci.

Spółka nie jest jej dzierżawcą ani pełnomocnikiem właściciela. Często firma jest wzywana do awaryjnego udrażniania sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej (zapchanie szmatami, gruzem budowlanym, liśćmi, artykułami spożywczymi itd.), lub kanalizacji przemysłowej.

Czyszczenie sieci jak i jej udrażnianie będą wykonywane specjalistycznym sprzętem przez okres kilku godzin (udrożnienie miejscowe kanalizacji) do kilku miesięcy (kompleksowe czyszczenie kilkudziesięciu kilometrów sieci), wykonane przez firmę - zamiast właściciela sieci (czyszczenie wchodzi w zakres eksploatacji sieci jest konieczne w celu zapewnienia bezawaryjnego przepływu ścieków od dostawcy do odbiorcy oczyszczalni ścieków).

W przyszłości Spółka planuje brać udział w przetargach na czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy - nie będąc jej właścicielem, zarządcą ani eksploatatorem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawką VAT obowiązuje na usługi w zakresie eksploatacji, bieżącej obsługi i konserwacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz przemysłowej wraz z przepompowniami, studzienkami burzowymi, osadnikami, gdy właścicielem tych sieci i obiektów są Urzędy Miast i gmin, spółki akcyjne, spółki z o.o. lub firmy prywatne, a Spółka będzie obsługiwała całą sieć na podstawie umowy ,,eksploatacyjnej" lub na ,,bieżące utrzymanie" i teren wraz z obiektami zostanie przekazany na czas pełnienia obowiązków na podstawie protokołu przekazania.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprecyzowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, w skład zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wchodzą przewody kanalizacyjne grawitacyjne, tłoczne, podciśnieniowe, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, separatory, zbiorniki retencyjne, przepompownie ścieków z podczyszczaniem mechanicznym lub bez, filtry lub biofiltry. Zadaniem sieci jest transport ścieków w sposób grawitacyjny, ciśnieniowy lub podciśnieniowy. Podstawowymi elementami składowymi sieci kanalizacyjnej są - zawory, zastawki, studzienki, wpusty, przepompownie, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne. Podczas transportu ścieków zachodzą następujące procesy fizyko-chemiczne, które mają wpływ na sprawność transportu:

  1. Sedymentacja (odpadanie ciężkiej zawiesiny)
  2. Foltacja-wypływanie na powierzchnię ścieków substancji tłuszczowych,
  3. Fermentacja osadów skutkująca zwiększoną flotacją i wydzieleniem się gazów złowonnych,
  4. Hydroliza tłuszczów- uwadnianie.

Wskutek okresowej zmiany prędkości przepływu ścieków (dzień-noc) poniżej 0,3 m/sek w rurociągach powstają b. sprzyjające procesy do mechanicznej segregacji (osadzanie żwiru, pisaku i innych zanieczyszczeń).

Ww. elementy skutkują koniecznością systematycznego czyszczenia i płukania sieci, przy normalnej eksploatacji oraz awaryjnego w przypadku zapchania (szmatami, art. spożywczymi).

Zadaniem pracowników Wnioskodawcy będzie zapewnienie bezawaryjnej pracy całego systemu kanalizacyjnego -zarówno kanalizacji deszczowej w zakresie bardzo sprawnego odbioru wód deszczowych jak i kanalizacji sanitarnej w zakresie bezawaryjnego dopływu ścieków od dostawcy do oczyszczalni ścieków - poprzez zapewnienie przepustowości kanału oraz sprawnego działania przepompowni ścieków. W trakcie bieżącego utrzymania sieci będzie musiała płukać całą sieć lub jej odcinki łącznie z wydobyciem i utylizacją odpadu powstałego z czyszczenia sieci.

Zdaniem Spółki, stawka VAT w wysokości 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142, PKWiU 37.00.1 ,,Usługi związane ze ściekami" jest prawidłowa.

Spółka przez cały okres eksploatacji odpowiadać będzie zgodnie z umową za bezawaryjny dopływ ścieków sanitarno-przemysłowych oraz wód deszczowych do oczyszczalni. Tym samym Spółka będzie brała czynny udział w procesie transportu i mechanicznego podczyszczania ścieków już na etapie ich przemieszczania się w sieci.

Klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz.1 293 ze zm.)

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż dnia 12.09.2012r. Spółka wystąpiła do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o zajęcie stanowiska, czy przyporządkowanie czynności eksploatacja sieci kanalizacyjnej deszczowej, sanitarnej i przemysłowej związane z jego bieżącą obsługą i konserwacją mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1. Urząd potwierdził wyżej wskazaną klasyfikacje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 142 mieszczą się ,,Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków" (PKWiU ex 37). Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce ,,nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Zatem poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy odnosi się wyłącznie do konkretnych usług z grupowania PKWiU 37, tj. usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w odbiorze i utylizacji odpadów Firma ma zamiar prowadzić działalność między innymi w zakresie obsługi i konserwacji rozdzielczej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i przemysłowej łącznie z przepompowaniami i przyłączami do pierwszej studzienki. Do podstawowych obowiązków Spółki będzie należało zapewnienie bezawaryjnego odbioru ścieków od dostawcy i przetransportowanie ich poprzez sprawną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w celu ich utylizacji i zrzutu do kanału, rowu lub rzeki. Pracownicy Spółki będą zobowiązani do usuwania zgromadzonego podczas normalnej eksploatacji osadu w przepompowniach, kratkach, wyjmowania pomp i ich czyszczenia z nagromadzonych zanieczyszczeń, czyszczenia czerpni, zapewnienie drożności sieci kanalizacyjnej deszczowej, sanitarnej lub przemysłowej poprzez usuwanie odpadu (płukanie sieci kanalizacyjnej łącznie z odbiorem i utylizacją powstałych odpadów) oraz likwidacji zapchnięć kanalizacji. Spółka na podstawie umowy, będzie miała prawo do swobodnego poruszania się na danym terenie i będzie zobowiązana do bieżącej obsługi sieci oraz do wykonania wszystkich bieżących prac zapewniających bezawaryjny przepływ ścieków sanitarno-przemysłowych lub deszczówki od dostawcy do oczyszczalni. Spółka będzie odpowiadała za bieżące utrzymanie całej sieci na podstawie umowy ,,na bieżące utrzymanie sieci" lub umowy na ,,eksploatację sieci" nie pełniąc jednocześnie funkcji dzierżawcy ani pełnomocnika, nie będąc właścicielem sieci. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.1. Na tle takiego opisu sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe, przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, polegających na eksploatacji, bieżącej obsłudze i konserwacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz przemysłowej wraz z przepompowniami, studzienkami burzowymi, osadnikami, gdy właścicielem tych sieci i obiektów są Urzędy Miast i gmin, spółki akcyjne, spółki z o.o. lub firmy prywatne, które są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 37.00.1 - zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.

Końcowo, wskazuje się, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY