Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca posługuje się właściwą stawką VAT - 8% dla usług związanych z zagospodarowaniem zieleni (PKWiU 81.30.10.0), usług konserwacyjnych (naprawa rynien i sidingu) oraz usług polegających na czyszczeniu rynien (PKWiU 38.11.29.0)?

sygnatura: ILPP2/443-878/12-6/SJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2012-12-24

słowa kluczowe:dostawa towarów, stawka, stawka preferencyjna, stawki podatku, świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia: usług związanych z zagospodarowaniem zieleni, usług konserwacyjnych oraz usług polegających na czyszczeniu rynien - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia: usług związanych z zagospodarowaniem zieleni, usług konserwacyjnych (naprawa rynien i sidingu) oraz usług polegających na czyszczeniu rynien. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 2 listopada 2012 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz zadanych pytań. W dniu 8 listopada 2012 r. wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W związku z uwzględnieniem zażalenia złożonego na ww. postanowienie, zostało ono uchylone postanowieniem z dnia 19 grudnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się zarówno wynajmem podnośnika koszowego (zwyżki ) oraz różnego rodzaju usługami na wysokości. Jest czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany wykonał na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej usługi konserwacyjne budynków mieszkalnych zakwalifikowanych według PKOB pod numerem 1122, objętych społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.) polegające na: czyszczeniu rynien spustowych (PKWiU 38.11.29.0) z zalegających liści, które zatkały te rynny co uniemożliwiało ich prawidłowe działanie - i tym samym stan techniczny budynku nie był prawidłowy oraz naprawie rynien spustowych (PKWiU 33.11.19.0) przynależących do budynków, naprawie sidingu (PKWiU 43.99.90.0) (wykończanie elewacji budynków, zabezpieczająca ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru - zewnętrzną, widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych) na tych budynkach oraz zagospodarowanie terenów zielonych (PKWiU 81.30.10.0) przynależących do budynków, tzn.: przycinanie gałęzi drzew, sprzątanie gałęzi i wywóz tych odpadów. Wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę świadczenia usług czyszczenia i naprawy rynien spustowych oraz naprawy sidingu nie przekroczyła 50% wartości tych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy słuszne jest opodatkowanie w wysokości 8% podatku VAT do usług konserwacyjnych budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym zakwalifikowanych według PKOB pod numerem 1122 (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.) polegających na:
  • czyszczeniu rynien, które Wnioskodawca zakwalifikował według PKWiU pod numerem 38.11.29.0,
  • naprawie rynien spustowych, które Zainteresowany zakwalifikował według PKWiU pod numerem 33.11.19.0,
  • naprawie sidingu (wykończanie elewacji budynków, zabezpieczająca ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru - zewnętrzną widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych), które Wnioskodawca zakwalifikował według PKWiU pod numerem 43.99.90.0,
  na tych budynkach zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392), czego celem jest utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku...
 2. Czy raczej tylko czyszczenie rynien - PKWiU 38.11.29.0 Zainteresowany powinien naliczyć 8% VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535), a dla naprawy rynien spustowych, które Wnioskodawca zakwalifikował według PKWiU pod numerem 33.11.19.0 oraz naprawy sidingu, które zakwalifikował według PKWiU pod numerem 43.99.90.0, Wnioskodawca powinien naliczyć 23% stawkę podatku VAT... Czy dla zagospodarowania terenów zielonych przynależących do budynków, tzn. przycinanie gałęzi drzew, sprzątanie gałęzi, wywóz tych odpadów, które zakwalifikował według PKWiU pod numerem 81.30.10.0, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535) powinien i musi naliczyć 8% stawkę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 1392), usługi polegające na naprawie rynien spustowych PKWiU 33.11.19.0, naprawie sidingu PKWiU 43.99.90.0 (wykańczanie elewacji budynków, zabezpieczająca ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru - zewnętrzną, widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych) na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym PKOB 43.99.90.0 (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.) do jakich zaliczają się bloki mieszkalne należące do Spółdzielni, dla której Zainteresowany wykonywał powyższe usługi należało zastosować 8% stawkę podatku VAT. Jeżeli chodzi o czyszczenie rynien Wnioskodawca uważa, że powinien zakwalifikować tą usługę do PKWiU pod nr 38.11.29.0 i zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535) powinien naliczyć 8% stawkę podatku VAT. Według Zainteresowanego, do zagospodarowania terenów zielonych przynależących do budynków, o których mowa tzn.: przycinanie gałęzi drzew, sprzątanie gałęzi i wywóz tych odpadów zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535) musi naliczyć 8% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu jednak o treść art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych (aktualnie) stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU następujące usługi:

 • poz. 144 - usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
 • poz. 176 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0).

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 3 wynika, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonał na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej usługi konserwacyjne budynków mieszkalnych zakwalifikowanych według PKOB pod numerem 1122, objętych społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT) polegające na: czyszczeniu rynien spustowych (PKWiU 38.11.29.0) z zalegających liści, które zatkały te rynny co uniemożliwiało ich prawidłowe działanie - i tym samym stan techniczny budynku nie był prawidłowy; naprawie rynien spustowych (PKWiU 33.11.19.0) przynależących do budynków, naprawie sidingu (PKWiU 43.99.90.0) (wykończanie elewacji budynków, zabezpieczające ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru - zewnętrzną, widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych) na tych budynkach oraz zagospodarowanie terenów zielonych (PKWiU 81.30.10.0) przynależących do budynków, tzn.: przycinanie gałęzi drzew, sprzątanie gałęzi i wywóz tych odpadów. Wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę świadczenia usług czyszczenia i naprawy rynien spustowych oraz naprawy sidingu nie przekroczyła 50 % wartości tych usług.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą stosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z zagospodarowaniem zieleni sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 oraz usług polegających na czyszczeniu rynien spustowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0, właściwą stawką podatku jest stawka VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu odpowiednio z poz. 176 i poz. 144 załącznika nr 3 do ustawy.

W odniesieniu natomiast do usług konserwacyjnych (naprawa rynien i sidingu) budynków mieszkalnych zakwalifikowanych według PKOB 1122 objętych społecznym programem mieszkaniowym wskazać należy, że:

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

-- w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

W tym miejscu należy wskazać, że dla odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu wprowadzona została powyższa definicja robót konserwacyjnych. Rozumie się przez nie roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub lokali inne niż remont. Konserwacją nie będzie z całą pewnością demontaż i montaż np.: grzejnika, pionu lub części instalacji.

Zatem pod pojęciem roboty konserwacyjne, o których mowa w § 7 ust. 2 powołanego rozporządzenia, należy rozumieć wykonywane roboty nie polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mające na celu utrzymanie substancji technicznej budynków w dobrym stanie, w celu jej zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Na mocy art. 2 pkt 12 ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wybudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) możliwe jest jedynie dla czynności stanowiących roboty konserwacyjne oraz usługi budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji oraz przebudowy.

A zatem, dla określenia właściwej stawki podatku VAT w przedmiotowej sprawie należy ustalić, czy określona czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) lub też robót konserwacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporzadzenia.

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć ,,budowa", ,,remont", ,,modernizacja", ,,przebudowa", ,,roboty budowlane", należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Z uregulowań zawartych w ustawie Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 cyt. ustawy).

W znaczeniu słownikowym (,,Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), ,,remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast ,,montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei ,,instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to ,,unowocześnienie i usprawnienie czegoś" - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Natomiast ,,naprawa" - według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 504, kol. 2) - oznacza doprowadzenie czegoś do stanu używalności, do porządku, usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń: naprawienie, reperacja, remont.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany świadczy usługi konserwacyjne budynków mieszkalnych zaklasyfikowanych pod numerem PKOB 1122, objętych społecznym programem mieszkaniowym. Usługi te polegają na naprawie rynien spustowych przynależących do budynków (PKWiU 33.11.19.0) oraz naprawy sidingu na tych budynkach (wykańczanie elewacji budynków, zabezpieczające ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z odpadów oraz wiatru - zewnętrzną, widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych) (PKWiU 43.99.90.0). Przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez niego ww. usługi opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8%, a wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę świadczenia usług czyszczenia i naprawy rynien spustowych oraz naprawy sidingu nie przekroczyła 50% wartości tych usług.

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Jak już wskazano, pod pojęciem roboty konserwacyjne, o których mowa w § 7 ust. 2 powołanego rozporządzenia, należy rozumieć wykonywane roboty nie polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mające na celu utrzymanie substancji technicznej budynków w dobrym stanie, w celu ich zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Takie też stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. sygn. art. II OSK 704/05 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ,,Przez pojęcie "bieżącej konserwacji" o jakiej mowa w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą prace budowlane wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont".

W ocenie tut. Organu roboty konserwacyjne to utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. ,,Utrzymywać" oznacza zachować w stanie niezmienionym, należytym. Wykładnia językowa wskazuje zatem, że w pojęciu ,,konserwacji" nie mieści się naprawa rynien oraz naprawa sidingu, bo ta polega na przywróceniu ich sprawności oraz prawidłowej funkcji, którą winny spełniać. W rezultacie naprawa rynien oraz naprawa sidingu, stanowi remont - tak w ujęciu słownikowym, jak i zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane. Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na zastosowanie stawki podatku od towarów i usług.

Mając bowiem na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż wykonywane przez Zainteresowanego usługi polegające na naprawie rynien oraz naprawie sidingu nie mieszczą się w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, to jednak czynności te wykonywane są w ramach remontu (naprawy) w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1122, objętych społecznym programem mieszkaniowym. Zatem korzystają z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w tym zakresie uznano za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż przez niego wskazane.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY