Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

sygnatura: ITPP1/443-1395/14/JP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2014-12-08

słowa kluczowe:odliczenia, odzyskanie, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ,,xxx" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w dniu x grudnia xxxr. złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 ,,Wdrożenie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu współpracy międzyregionalnej pn.: ,,xxx". Z realizacją wyżej wymienionej inwestycji wiąże się potrzeba uzyskania interpretacji indywidualnej wymaganej do wniosku o płatność. Głównym celem operacji jest poprawa warunków życia na wsi i wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich obszarów działania partnerów projektu współpracy, poprzez aktywizację rekreacyjno-sportową w oparciu o wytworzoną w ramach operacji infrastrukturę.

Do celów szczególnych operacji należy:

  1. aktywizacja lokalnego społeczeństwa,
  2. propagowanie aktywnego wypoczynku, jako zdrowego stylu życia,
  3. wspieranie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

W ramach realizacji projektu we wszystkich gminach powiatu gryfickiego wybudowane zostały siłownie zewnętrzne. Koszty poniesione przez partnerów projektu dotyczą realizacji powyższej inwestycji. Płatność ostateczna została wniesiona xxxx r. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe), nie prowadzi również działalności gospodarczej, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku. W wyniku realizacji opisanego wyżej projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatkiem podatku VAT. ,,Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Stowarzyszenia jako Wnioskodawcy jest niewystarczające dla Instytucji Wdrażającej".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach stanu faktycznego Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja operacji pn.: ,,xxx" w ramach działalności 421 ,,Wdrożenie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania). Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim wypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyłączenie w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania). Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Wydatki związane z realizacją projektu ,,Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej" nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym zdaniem Stowarzyszenia nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY