Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności sprzedaży działek.

sygnatura: ITPP3/443-554/14/AT

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2014-12-12

słowa kluczowe:dostawa, działki, nieruchomości, podatnik, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży ... działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży ... działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2010 r. na zasadach wspólności małżeńskiej Wnioskodawca nabył, bez odliczenia VAT, działkę rolną o powierzchni ... hektara w celu wybudowania własnego domu. W 2010 r. wystąpił o warunki zabudowy. W 2012 r. wybudował na tej działce dom, w którym mieszka. W 2013 r. Wnioskodawca podzielił ją na ... działki, na jednej stoi dom, a dwie kolejne zamierzał podarować dzieciom. Dzieci jednak związały swoją przyszłość z ..., dlatego Wnioskodawca obecnie chce sprzedać ... niezabudowane działki. Omawiane działki w ewidencji gruntów są działkami rolnymi - nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT (od ... 2013 r.).

Wnioskodawca ponadto wyjaśnił, że wcześniej był podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży ... działek. W 2012 r. odprowadził VAT od sprzedaży ... działek, które nabył jednorazowo w 1999 r. i sprzedał jednorazowo w 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy sprzedaż omawianych działek korzysta ze zwolnienia na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT...
  2. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży omawianych działek...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów (art 7 ustawy o VAT) podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby czynność opodatkować, musi być ona wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaży omawianych działek nie można uznać za działalność gospodarczą. Wnioskodawca uważa, że sprzedając omawiane działki wykonuje czynność jednorazową, okazjonalną i sprzedaje majątek osobisty (wybudował dom i działki służyły do celów osobistych - ogród, sad, teren rekreacyjny, trawnik).

Wnioskodawca zaznacza, że omawiane działki w ewidencji gruntów są działkami rolnymi niezabudowanymi (brak planu zagospodarowania przestrzennego) i na gruncie przepisów art. 43 ust 1 pkt 9 ich sprzedaż korzysta ,,ze stawki" zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą ... przedmiotowych działek. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży tych działek Wnioskodawca działa w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych, lecz w celu wybudowania domu, w którym zamieszkuje Wnioskodawca. W konsekwencji sprzedając ... niezabudowane działki gruntu (powstałe z podziału działki, na której wybudowano dom), Wnioskodawca korzysta z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawca dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że w związku z uprzednią sprzedażą ... działek Wnioskodawca odprowadził VAT, a od ... 2013 r. nie jest podatnikiem tego podatku. Wskazać bowiem należy, że o każdorazowym przypisaniu podmiotowi statusu podatnika decyduje całokształt obiektywnych okoliczności towarzyszących danym czynnością realizowanym przez ten podmiot.

W świetle powyższego należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, że powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną) a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań - sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do majątku prywatnego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wprawdzie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy, jednak wiązało się to z budową domu, w którym On mieszka, co wskazuje, że od samego początku nie przyświecał Jemu cel handlowy/zarobkowy, tym bardziej, że z całokształtu okoliczności nie wynikają inne zorganizowane działania Wnioskodawcy wskazujące na odmienne zamiary. Zatem sprzedaż ... wydzielonych działek niezabudowanych nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Odnosząc się natomiast na tle powyższego do kwestii zastosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stwierdzić należy, że prezentowane przez Wnioskodawcę w tym zakresie poglądy nie zasługują na aprobatę. Wskazany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Terenami budowlanymi, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy, są grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaznacza się bowiem, że skoro całokształt okoliczności sprawy wskazuje, że Wnioskodawca nie będzie w związku z opisaną czynnością działał w charakterze podatnika, to tym samym brak podstaw do zastosowania tego zwolnienia. Zauważyć bowiem należy, że brak przesłanek do zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, że również zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Innymi słowy, aby można było zastosować zwolnienie od podatku względem Wnioskodawcy musiałby znajdować zastosowanie reżim opodatkowania VAT, co w niniejszej sprawie nie będzie miało miejsca.

Reasumując, pomimo potwierdzenia części poglądów Wnioskodawcy, sprowadzających się do tego, że w związku z przedmiotową sprzedażą nie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług, ze względu na Jego stwierdzenia prezentowane w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny (w szczególności wskazujący na zorganizowane działania Wnioskodawcy w kontekście wskazanego orzecznictwa), interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY