Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy odnośnie sprzedaży opisanej w pozycji 68 będzie prawidłowe zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku, stawki podatku VAT (od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.1) w wysokości 5% zamiast 8% w wypadku dostarczania ich Klientowi na dowolny adres spoza terenu zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy?

sygnatura: IPTPP4/443-742/14-2/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2014-12-09

słowa kluczowe:posiłki, stawka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku dla sprzedaży posiłków i dań ,,na wynos" z dowozem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku dla sprzedaży posiłków i dań ,,na wynos" z dowozem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie stosowania 5 % stawki podatku VAT od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.1.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca przedstawia następujące zdarzenie przyszłe:

Obecnie:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarowi usług.

Sprzedaż produkowanych i sprzedawanych z dowozem posiłków nie wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi. Sprzedawane posiłki nie zawierają żadnych produktów z zawartością alkoholu powyżej 1,2%. Wnioskodawca świadczy usługi o charakterze restauracyjnym wobec osób (klientów) kupujących posiłki przeznaczone do konsumpcji na miejscu, tj. w lokalu Wnioskodawcy. Tutaj Klient ma możliwość skorzystania ze stolika. Wnioskodawca stosuje i będzie stosował tutaj właściwe stawki podatku WAT, tj. 8% oraz 23%.

W przypadku realizacji zamówienia Klienta z dowozem (dostawą), Klient składa zamówienie telefonicznie lub za pomocą portalu internetowego (nie pojawia się osobiście na miejscu) podając rodzaj posiłku i miejsce dostarczenia. Zamówienie jest realizowane w następujący sposób: Wnioskodawca przygotowuje posiłek w lokalu, dostawca dostarcza posiłek Klientowi we wskazane miejsce, tu następuje odbiór zamówionego posiłku i uregulowanie należności. Tutaj Wnioskodawca stosuje obecnie stawkę podatku VAT 8% oraz 23% (ta ostatnia stawka naliczana jest w przypadku sprzedaży np. napojów gazowanych, stosownie do przepisów obowiązujących w Ustawie).

Usługa dostarczania zamówienia jest liczona oddzielnie, Wnioskodawca nalicza tu stawkę 23% VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w której zajmuje się produkcją wytwarzaniem posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.1. Przy sprzedaży tych wyrobów, zarówno konsumowanych w lokalu Wnioskodawcy jaki dostarczanych przez niego Klientom we wskazane miejsce poza lokalem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stosuje właściwe stawki podatku VAT, tj. w wysokości 8 % oraz 23 %.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 1 usług, poz. 28 załącznika nr 10 przy sprzedaży wyżej wymienionych wyrobów poza miejsce przygotowywania tychże wyrobów (miejsce każdorazowo wskazywane przez Klienta zamawiającego te wyroby) opisane powyżej, Wnioskodawca będzie stosował 5 % stawkę podatku VAT zamiast stawki 8% VAT.

Odnośnie wyrobów (produktów, posiłków) gdzie Ustawa przewiduje stawkę VAT w wysokości 23%, Wnioskodawca nadal będzie stosował stawkę VAT 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odnośnie sprzedaży opisanej w pozycji 68 będzie prawidłowe zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku, stawki podatku VAT (od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.1) w wysokości 5% zamiast 8% w wypadku dostarczania ich Klientowi na dowolny adres spoza terenu zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, choć miejscem przygotowywania dań jest zakład Wnioskodawcy, ale ostatecznym miejscem świadczenia usługi jest wyznaczone miejsce znajdujące się poza zakładem Wnioskodawcy. Tu bowiem następuje odbiór zamówionego ,,towaru" - czyli dań - przez Klienta.

Toteż zastosowanie stawki 5% podatku VAT od dnia 1 stycznia 2015 roku jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 42 wskazano na ,,Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%" (PKWiU ex 10.85.1).

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce ,,nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Ponadto zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 do ustawy, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 28 wymienione zostały również ,,Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%" (PKWiU ex 10.85.1).

W objaśnieniach do tego załącznika zaznaczono, iż symbol ,,ex" dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania, a także ww. wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będąc czynnym zrejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.1. Sprzedaż produkowanych i sprzedawanych z dowozem posiłków nie wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi. Sprzedawane posiłki nie zawierają żadnych produktów z zawartością alkoholu powyżej 1,2%. W przypadku realizacji zamówienia Klienta z dowozem (dostawą), Klient składa zamówienie telefonicznie lub za pomocą portalu internetowego (nie pojawia się osobiście na miejscu) podając rodzaj posiłku i miejsce dostarczenia. Zamówienie jest realizowane w następujący sposób: Wnioskodawca przygotowuje posiłek w lokalu, dostawca dostarcza posiłek Klientowi we wskazane miejsce, tu następuje odbiór zamówionego posiłku i uregulowanie należności.

Mając powyższe na uwadze należy w pierwszej kolejności wskazać, że stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2011.77.1), usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94), TSUE wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi. Transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał również w tym wyroku podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji. W pkt 14 ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach (punkt 64 powołanego wyroku).

Dodatkowo w punkcie 63 wyroku w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 z dnia 10 marca 2011 r., TSUE wskazał, że przy sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-491/03 Hermann).

Podsumowując, TSUE orzekł m.in.: ,,że art. 5 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego".

Biorąc pod uwagę charakter opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku czynności, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy faktycznie nie towarzyszą im żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną, które kwalifikują się do grupowania 56 PKWiU), czynności te należy uznać za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

A zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że dostawa posiłków ,,na wynos" z dowozem, jako towar w postaci gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę w grupowaniu 10.85.1 PKWiU, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Analizy powyższej kwestii dokonano w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu dokonywania oceny. Organ podatkowy nie może przewidywać o jakiej treści będą obowiązywać przepisy w przyszłości np. od 1 stycznia 2015 r., kiedy ewentualnie może nastąpić sprzedaż gotowych posiłków i dań. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność jedynie w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego.

Wskazać należy, iż Wnioskodawca we wniosku zaznaczył, iż wniosek dotyczy stanu faktycznego (poz. 49 wniosku). Jednakże z zawartego we wniosku opisu oraz postawionego pytania wprost wynika, iż Wniosek dotyczy ustalenia stawki VAT od 1 stycznia 2015 r., a więc Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Mając zatem na uwadze przedmiot wniosku, tut. Organ uznał, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, a nie zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Końcowo należy wskazać, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY