Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w związku z wniesieniem wierzytelności do SK powstanie przychód podlegający opodatkowaniu po stronie SPV?

sygnatura: IBPBI/2/423-1106/14/AK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-09

słowa kluczowe:agio, aport, Konfuzja, przychód, spółka komandytowa, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzytelność, wkłady do spółki, wspólnik, wygaśnięcie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem wierzytelności do spółki komandytowej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu po stronie spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem wierzytelności do spółki komandytowej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu po stronie spółki z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza założyć spółkę z o.o. (dalej ,,SPV"), w której jedynym wspólnikiem będzie on jako osoba fizyczna (dalej: ,,Wnioskodawca"). Wnioskodawca zamierza wypowiedzieć umowę spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem (dalej: ,,SK"). W wyniku wypowiedzenia sporządzony zostanie osobny bilans na podstawie art. 65 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: ,,KSH"), ustalający wartość udziału kapitałowego Wnioskodawcy w SK, a następnie udział ten zostanie przeznaczony uchwałą wspólników do wypłaty Wnioskodawcy w pieniądzu zgodnie z art. 65 § 2 KSH. SK pomimo wystąpienia z niej Wnioskodawcy będzie trwała nadal i nie będzie podlegała likwidacji. Wnioskodawca zamierza po ustaleniu wartości udziału kapitałowego, a przed jego wypłatą przez SK wnieść aportem wierzytelność o wypłatę udziału kapitałowego przysługującego mu z SK do SPV. Jedynym udziałowcem SPV będzie Wnioskodawca. Wierzytelność zostanie wniesiona aportem w części na kapitał zakładowy SPV, a w części na kapitał zapasowy (agio) W zamian za wniesienie wierzytelności Wnioskodawca obejmie udziały o wartości nominalnej niższej niż wartość wierzytelności wnoszonej aportem. Cena emisyjna udziałów w SPV objętych w zamian za aport wierzytelności będzie odpowiadała wartości rynkowej tej wierzytelności. Jednocześnie cena rynkowa (zbywcza) udziałów objętych w SPV przez Wnioskodawcę odpowiadać będzie wartości rynkowej wierzytelności.

SPV zamierza przystąpić do SK. W związku z tym, zostanie zmieniona umowa spółki SK w ten sposób, że przystąpi do niej SPV, wnosząc na pokrycie udziału kapitałowego w SK objętą w drodze aportu wierzytelność o wypłatę udziału kapitałowego należącego uprzednio do Wnioskodawcy. W wyniku wniesienia wierzytelności do SK nastąpi konfuzja i jej wygaśnięcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wniesieniem wierzytelności do SK powstanie przychód podlegający opodatkowaniu po stronie SPV...

Wnioskodawca występuje o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), jako osoba planująca utworzenie spółki SPV.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie po stronie SPV przychód do opodatkowania z żadnego tytułu w związku z wniesieniem wierzytelności do SK.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ,,UCIT"), do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Wniesienie aportem wierzytelności do SK nie powoduje, że SPV powinna rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu, gdyż wniesienie wkładu do spółki transparentnej podatkowo stanowi przeniesienie majątku na odrębne źródło przychodów, należące jednakże do podatnika (Wnioskodawcy). W wyniku wniesienia wkładu do spółki komandytowej po stronie wnoszącego (SPV) powstaje z mocy prawa udział kapitałowy w spółce zgodnie z art. 50 § 1 KSH odpowiadający rzeczywistej wartości wniesionego majątku i stanowiący odzwierciedlenie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

W związku z wniesieniem wierzytelności nie powstaje również przychód dla SPV z innego tytułu, w szczególności przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia lub też przychód z tytułu spłaty wierzytelności (przychód z innych źródeł).

Należy zauważyć, że w wyniku przeniesienia przez SPV na SK wierzytelności o wypłatę udziału kapitałowego z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy z SK nastąpi połączenie ,,w jednych rękach" wierzytelności z odpowiadającym jej zobowiązaniem. W wyniku tego nastąpi wygaśnięcie wierzytelności, z uwagi na zespolenie praw i obowiązków w tym samym podmiocie, co skutkuje brakiem sensu dalszego istnienia wierzytelności. Wygaśnięcie wierzytelności następuje w takim wypadku z mocy prawa i nie jest wynikiem samej czynności przeniesienia wierzytelności, jak i nie wynika z woli uczestników transakcji, lecz związane jest z połączeniem się w jednych rękach tego samego długu i wierzytelności.

W szczególności nie powstaje w takim wypadku przychód z tytułu umorzenia zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a UCIT. W odniesieniu do pojęcia ,,umorzenia zobowiązań" na gruncie podatków dochodowych uznaje się, że obejmuje ono węższy zakres stanów faktycznych niż na gruncie prawa cywilnego. Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu podatkowym jest zwolnienie dłużnika z obowiązku jego wykonania, tj. zwolnienie z długu, polegające na tym, że wierzyciel zwalnia dłużnika ze zobowiązania, a dłużnik zwolnienie to przyjmuje. Zwolnienie z długu jest zatem czynnością dwustronną (konsensualną) pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Umorzeniem nie jest natomiast wygaśnięcie zobowiązania w drodze konfuzji z mocy prawa oraz inne czynności określone w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jako prowadzące do ,,umorzenia" zobowiązania takie jak nowacja (art. 506 kodeksu cywilnego), czy też potrącenie (art. 505 kodeksu cywilnego). Nie można również mówić w tym wypadku o jakimkolwiek przysporzeniu, gdyż rozliczenie zobowiązania SK względem SPV z tytułu wierzytelności o zwrot udziału kapitałowego w SK oraz zobowiązania SPV względem SK o pokrycie udziału kapitałowego, wynikającego z umowy spółki, nie prowadzi do żadnego przysporzenia o realnym charakterze dla SPV. Wygaśnięcie zobowiązania SK względem SPV (rozpoznawane na gruncie podatkowym po stronie SPV z uwagi na transparentność) następuje kosztem samej SPV, gdyż to jej wierzytelność wygasa. Wygaśniecie wierzytelności nie stanowi również jej spłaty, gdyż nie można mówić, w takim wypadku, o otrzymaniu w wyniku tej czynności wartości pieniężnych w jakikolwiek sposób, jak też o innej formie uregulowania zobowiązania (np potrąceniu). Czynność przeniesienia wierzytelności na SK jest czynnością odrębną od jej spłaty, czego wyrazem jest m.in. odrębne liczenie przychodu w przypadku zbywania wierzytelności oraz kosztów uzyskania przychodu związanych z czynnością zbywania wierzytelności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY