Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2010 r. wynagrodzenia dla członka komisji egzaminacyjnej.

sygnatura: IBPBII/1/415-782/14/AŻ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-23

słowa kluczowe:korekta, płatnik, składki na ubezpieczenia zdrowotne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) #8722; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do Biura - 25 września 2014 r.), uzupełnionym 11 i 15 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2010 r. wynagrodzenia dla członka komisji egzaminacyjnej:

  • w części dotyczącej korekty deklaracji PIT-4R - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2010 r. wynagrodzenia dla członka komisji egzaminacyjnej.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 25 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-782/14/AŻ oraz IBPB II/1/415-783/14/AŻ wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 11 grudnia 2014 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 15 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Osoba współpracująca z Wnioskodawcą (Szkołą) była członkiem Komisji Egzaminacyjnej w 2010 r. powołanej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia egzaminu kończącego Studium Zawodowe dla urzędników. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jednakże wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychody powinny zostać opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali określonej w treści art. 27 ust. 1 cyt. ustawy tj. bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej. Na podstawie informacji z ZUS dokonano korekty deklaracji rozliczeniowej DRA, wycofując składkę zdrowotną. Zadania członka Komisji Egzaminacyjnej były wykonywane jedynie na podstawie powołania przez Dyrektora Szkoły. Płatnik nie zawarł z członkiem Komisji Egzaminacyjnej żadnej umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym zwrot składki zdrowotnej, która została przekazana do ZUS w 2010 r. (która, nie powinna być pobierana) natomiast korekta listy płac zostanie sporządzona dopiero w roku 2014 r., oraz na jakiej deklaracji wykazać zaistniałą sytuację...
  2. Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym zaliczkę na podatek dochodowy, która również została przekazana do urzędu skarbowego w 2010 r. (która, nie powinna być pobierana) a korekta listy płac zostanie dokonana w roku 2014 oraz na jakiej deklaracji wykazać zaistniałą sytuację...
  3. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-11 za rok 2010 oraz deklaracji PIT-4R za rok 2010...

Po przeformułowaniu i doprecyzowaniu stanowiska Wnioskodawca wskazał, że należy przesłać do urzędu skarbowego i do podatnika korektę deklaracji PIT-11 wraz z wyjaśnieniem (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej), w której należy wyzerować wszystkie pozycje z wyjątkiem kwoty pobranego podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy również przesłać do urzędu skarbowego i do podatnika prawidłowe deklaracje PIT-8C za korygowany okres, wykazując należną kwotę brutto za egzamin w części D (,,Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1"). Wnioskodawca nie składa korekty deklaracji PIT-4R za 2010 rok, nie zwraca podatku podatnikowi oraz nie wykazuje nadpłaty w urzędzie skarbowym.

Wnioskodawca powinien pisemnie poinformować podatnika o kwocie zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uprzednio została odliczona od podatku dochodowego w 2011 roku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca jego obowiązków jako płatnika w związku z wypłatą w 2010 r. wynagrodzenia dla członka komisji egzaminacyjnej. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Jako, że mimo pouczenia zawartego w treści wezwania brak jednoznacznego wskazania przez Wnioskodawcę (poprzez sformułowanie pytania i zajęcie stanowiska), że jego wolą jest również wydanie interpretacji w przedmiocie zakwalifikowania do źródła przychodu wskazanego we wniosku wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej Organ uznał, iż w tym zakresie Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji. Organ przyjął zatem przedstawioną przez Wnioskodawcę kwalifikację źródła przychodu jako element stanu faktycznego niepodlegający ocenie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłem przychodów są również inne źródła. Stosownie do art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z kolei w myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację (PIT-4R), według ustalonego wzoru (art. 38 ust. 1a cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż osoba współpracująca z Wnioskodawcą (Szkołą) była członkiem Komisji Egzaminacyjnej w 2010 r. powołanej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia egzaminu kończącego Studium Zawodowe dla urzędników. Zadania członka Komisji Egzaminacyjnej były wykonywane jedynie na podstawie powołania przez Dyrektora Szkoły. Płatnik nie zawarł z członkiem Komisji Egzaminacyjnej żadnej umowy cywilnoprawnej.

Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jednakże wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej należy zaliczyć do przychodów innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychody powinny zostać opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali określonej w treści art. 27 ust. 1 cyt. ustawy tj. bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej. Na podstawie informacji z ZUS dokonano korekty deklaracji rozliczeniowej DRA, wycofując składkę zdrowotną.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji (informacji) regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji #8722; o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m. in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych, np. błędnie mogła zostać określona wysokość przychodu bądź dochodu, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Dlatego też powołane powyżej przepisy znajdują zastosowanie m.in. do korekty informacji PIT-11 oraz do korekty deklaracji PIT-4R.

Skoro zatem - jak wskazuje Wnioskodawca #8722; wypłacone członkowi Komisji egzaminacyjnej w 2010 r. wynagrodzenie winno stanowić dla tej osoby przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w powołanym wyżej art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to na Wnioskodawcy, jako na podmiocie wypłacającym ciążyły jedynie obowiązki informacyjne wynikające z art. 42a powołanej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca zobowiązany był za rok 2010 sporządzić informację PIT-8C, gdzie winny być wykazane świadczenia dla członka komisji egzaminacyjnej.

Na skutek nieprawidłowego zakwalifikowania do źródła przychodu opisanego wynagrodzenia Wnioskodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składkę na ubezpieczenie zdrowotne ujmując jednocześnie w informacji PIT-11za 2010 r. i w deklaracji PIT-4R za 2010 r. stosowne dane z tym związane.

Obecnie winien on zatem sporządzić korektę PIT-11 za 2010 r., w której winien anulować kwotę przychodu, pozostawiając w informacji PIT-11 kwotę zaliczki oraz kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż - jak wynika z wniosku - zaliczka ta i składka były faktycznie pobrane. Informacja PIT-11 jest bowiem informacją o pobranych (a nie informacją o należnych) zaliczkach na podatek dochodowy jak również zawiera informację o pobranej (a więc nie tylko tej należnej) składce na ubezpieczenie zdrowotne. Sporządzoną korektę PIT-11 wraz z wyjaśnieniem przyczyn jej złożenia Wnioskodawca winien przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.

W zakresie korekty deklaracji PIT-4R wskazać należy, iż w deklaracji tej winny być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak bowiem wynika z wzoru deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) - w deklaracji tej wykazywane są należne zaliczki (pkt C druku PIT-4R). To oznacza, że w deklaracji tej nie powinny być ujęte zaliczki, co do których Wnioskodawca nie był uprawniony pełnić funkcji płatnika. Zatem w korekcie PIT-4R jako kwota należnej zaliczki winno być wskazane zero. Dokonując takiej korekty Wnioskodawca winien złożyć do organu podatkowego stosowne wyjaśnienie.

Wnioskodawca nie ma jednakże podstaw do zwrotu podatnikowi nienależnie pobranej zaliczki na podatek, jeżeli bowiem z tego tytułu powstała nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych to nadpłata ta podlega rozliczeniu przez podatnika (on jest do tego uprawiony).

Przy czym zaznaczyć także należy, iż korekta PIT-4R nie uprawnia Wnioskodawcy w żadnym wypadku do wystąpienia do organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty. Wnioskodawca pobierając - mimo że nie był do tego uprawniony - zaliczkę na podatek dochodowy od rzeczonego wynagrodzenia pomniejszał należny podatnikowi dochód. Tym samym dysponował w tym przypadku nie własnymi środkami finansowymi lecz zleceniobiorców. To oznacza, iż pełniąc - co już wyżej zaznaczono - rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym nie ma żadnych uprawnień do tego, aby żądać zwrotu nieprawidłowo pobranych i odprowadzonych zaliczek, skoro te zaliczki nie pomniejszały jego środków finansowych.

Wnioskodawca winien z kolei wystawić informację PIT-8C oraz wykazać w niej w części D wynagrodzenie w kwocie brutto. Informację PIT-8C Wnioskodawca winien przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.

Z kolei sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została unormowana w art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Przy czym z art. 45 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Wskazany powyżej przepis art. 45 ust. 3a ma także zastosowanie w sytuacji gdy zwrot wskazanych w nim kwot (tutaj składka na ubezpieczenie zdrowotne) dokonywany jest za pośrednictwem podmiotu, który te kwoty wcześniej pobrał. W takiej sytuacji wskazanym jest aby podmiot przekazał podatnikowi stosowną informację o zwracanej kwocie.

Należy zauważyć, iż w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma regulacji określającej jaki dokument winien sporządzić w tej sytuacji płatnik.

Należy więc przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła postępowania podatkowego, w myśl której dowodem może być wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem - art. 180 § 1 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa.

W takiej sytuacji zasadne jest, aby Wnioskodawca poinformował na piśmie podatnika o kwocie zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uprzednio została odliczona od podatku dochodowego oraz o obowiązku wynikającym z ww. art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższej argumentacji stanowisko Wnioskodawcy części dotyczącej braku konieczności sporządzenia korekty deklaracji PIT-4R stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe; w pozostałej części stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY