Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii.

sygnatura: IBPBI/1/415-1100/14/BK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-22

słowa kluczowe:Szwajcaria, unikanie podwójnego opodatkowania, usługi inżynierskie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi głównie poza terytorium RP - w Irlandii, od marca 2014 r. oraz od kwietnia 2014 r. w Szwajcarii. Jednocześnie wykonuje dostawę towarów i usług na terytorium RP. Przedmiotem działalności w Irlandii i Szwajcarii jest świadczenie usług inżynierskich (projektowych) przez podatnika (wolny zawód, bez posiadania stałej placówki, zakładu) dla firmy (kontrahenta) z Irlandii. Usługa inżynierska wykonywana jest w fabryce leków w Szwajcarii i dotyczy projektów związanych z nowym lekiem wprowadzonym do produkcji. Polega na osobistej asyście w biurze projektowym fabryki w Szwajcarii oraz dozorze systemu automatyki fabryki, maszyn, urządzeń oraz procesów produkcyjnych w sytuacjach awaryjnych (gdy z problemem nie mogą sobie poradzić operatorzy, czy służby utrzymania ruchu). Ma to na celu identyfikację i wychwycenie potencjalnych błędów projektowych, które z uwagi na kompleksowość systemów automatyki w fabryce, sporadycznie się pojawiają powodując tzw. ,,dewiacje" od standardowej ścieżki produkcyjnej. Następnie korzystając z posiadanego doświadczenia zawodowego, konieczne jest udokumentowanie błędu i przeprowadzenie stosownego dochodzenia, tak by zidentyfikować jego przyczynę. W ostatnim etapie konieczne jest zaproponowanie rozwiązania pozwalającego na kontynuację produkcji bez zakłóceń, minimalizując ryzyko utraty partii produkcyjnej. Rozwiązanie problemu należy szczegółowo udokumentować oraz opracować i zaimplementować poprawkę przy współpracy z miejscowym zespołem projektowym automatyki.

Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych przez podatnika co miesiąc faktur dla kontrahenta w Irlandii za usługę wykonaną w Szwajcarii. Usługa wykonywana jest w fabryce w Szwajcarii lub zdalnie przez Internet z siedziby firmy podatnika w Polsce. Faktura za ww. usługę wystawiana jest na kontrahenta z Irlandii, a należność za fakturę wpływa od kontrahenta z Irlandii. Kontrahent z Irlandii jest firmą świadcząca usługi projektowe i inżynierskie dla koncernów farmaceutycznych na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Świadcząc usługę inżynierską podatnik przebywa w Szwajcarii około 1 lub 2 tygodnie, wynajmując na miejscu nocleg w hotelu. Po okresach wykonywania usługi w Szwajcarii podatnik wraca do Polski, do rodziny na kilka dni, a często na 1 tydzień w każdym miesiącu. Następnie ponownie podatnik wyjeżdża z kraju na 1 lub 2 tygodnie i wraca na 1 tydzień do Polski. Stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce. W kraju posiada całą rodzinę, żonę, małe dzieci oraz dom z kredytem hipotecznym. Podatnik nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii, ani do Szwajcarii. Zgodnie ze Szwajcarskim prawem po okresie 3 miesięcy świadczenia usługi w Szwajcarii, podatnik wystąpił o wydanie wizy zezwalającej na wykonywanie usług na terenie Szwajcarii. Wiza typu L została wydana i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. Wydanie wizy uwarunkowane było także zameldowaniem się w hotelu, z którego usług korzysta podatnik. Wnioskodawca szacuje, że w Polsce będzie przebywał w 2014 r. powyżej 183 dni, co zostanie udokumentowane delegacjami. Stałe miejsce zamieszkania, powiązania osobiste i gospodarcze - czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika znajdują się w Polsce.

Przebywając większą cześć roku w Polsce Wnioskodawca również prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP świadcząc usługi informatyczne, szkoleniowe oraz projektowe z branży automatyki. Całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów Wnioskodawca rozlicza w Polsce.

Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, w którym wskazano, że nie posiada on zakładu, ani stałej placówki w Szwajcarii.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), opodatkowuję podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem opodatkowania wszystkich jego dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, które posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepis ten nie wymaga spełnienia dwóch przesłanek jednocześnie, tj. posiadania centrum interesów osobistych lub gospodarczych z jednoczesnym przebywaniem w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Podatnik posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej silne centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Zatem spełnia jeden z warunków określonych w art. 3 ust.1 oraz 1a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, aby objąć całość dochodów (przychodów) nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce.

Ponadto identyczne stanowisko wynika z art. 4 ust. 2a w związku z art. 14 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 i 2 Konwencji Między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Brnie dnia 2 września 1991 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92) oraz protokołu z dnia 20 kwietnia 2010 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz.U. Nr 255 poz. 1533).

Zgodnie z art. 4 ust. 2a Konwencji oraz ww. protokołem, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony w następujący sposób: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma silniejsze powiązania osobiste lub gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Natomiast art. 14 ust. 1-2 wyżej przytoczonej Konwencji oraz protokołu jasno wskazuje miejsce opodatkowania usług inżynierskich. Dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu, tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania swojej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. W tym też zakresie Wnioskodawca wskazuje, że nie posiada zakładu, ani stałej placówki w Szwajcarii. Ponadto art. 21 ust. 1 Konwencji ,,inne dochody" stanowi, że cześć dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlega opodatkowaniu w tym Państwie. Jak wynika z treści przytoczonych przepisów o nieograniczonym, bądź ograniczonym obowiązku opodatkowania decyduje miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższy stan prawny przepisów krajowych i umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Mając zatem na względzie, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika w szczególności, że centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Polski, to na terytorium Polski Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, natomiast na terytorium Szwajcarii podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Szwajcarii, jeżeli przepisy umowy międzynarodowej tak stanowią.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 14 ust. 1 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie z dnia 2 września 1991 r. (Dz.U. 1993 r., Nr 22, poz. 92 ze zm., dalej: ,,Konwencja"), dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 Konwencji, określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

Uzyskiwany dochód z tytułu wykonywania w Szwajcarii wolnego zawodu podlega opodatkowaniu w Polsce chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Szwajcarii prowadzona jest przez położoną tam stałą placówkę, co jak wynika z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie ma w sprawie miejsca.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca nie posiada na terytorium Szwajcarii stałej placówki (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to dochód uzyskany przez niego, z tytułu usług inżynierskich świadczonych na terytorium tego kraju, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdzie Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wraz z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY