Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu

sygnatura: IBPP3/4512-769/15/AŚ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:odliczenia, prawo do odliczenia, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r., (data wpływu 20 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz braku prawa do zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pt. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz braku prawa do zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pt. ,,...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-769/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku VAT.

Spółka zamierza zawrzeć umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu pt. ,,.." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie

dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. OWES będzie świadczyć usługi służące powstawaniu nowych oraz poprawie rentowności istniejących przedsiębiorstw społecznych. Zwiększenie liczby funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w województwie przyczyni się również do poprawy szans na zatrudnienie osób i grup defaworyzowanych.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 95,00%: w tym wsparcie finansowe EFS 85,00% budżet państwa 10,00%, wkład własny stanowi 5%.

W ramach projektu realizowane będą 4 typy działań:

 1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
 2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.
 3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.
 4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Spółka w wyniku realizacji ww. projektu nie uzyska żadnych przychodów opodatkowanych ani efekty realizacji uzyskane nie będą służyć Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka jest w stanie, a nawet posiada konieczność w jednoznaczny sposób przyporządkować naliczony VAT wynikający z zakupów towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu i alokować go bezpośrednio jako podatek związany z wykonywaniem wyłącznie czynności zwolnionych, w którym to przypadku uznać należy podatek VAT naliczony w całości jako nie podlegający odliczeniu.

W piśmie z 19 listopada 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu pt. ,,..." z następującymi podmiotami:

 • Stowarzyszenie ...
 • T.;
 • P.;
 • V.;
 • R.

Zarówno Wnioskodawca jak i Partnerzy zgodnie z umową będą zobowiązani do realizacji wyznaczonych zadań.

Zobowiązania Wnioskodawcy:

 • Zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie ekonomii społecznej poprzez świadczenie usług animacji społecznej oraz zawiązywanie partnerstw międzysektorowych i wielosektorowych.

W ramach zadania realizowane będą m.in. spotkania informacyjne, warsztaty, szkolenia mające na celu pobudzanie aktywności osób, grup i instytucji, ożywienie społ. lokalnej przez inicjowanie różnego rodzaju działań, pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających w szczególności na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Działania animacyjne doprowadzą do: - stworzenia środowisk przyjaznych ES - angażowania się osób/podmiotów w różne formy działalności P. (Podmiot Ekonomii Społecznej) -wspierania PES, przez m.in. nabywanie ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (klauzule społ.)

Dodatkowo Wnioskodawca będzie realizować wsparcie szkoleniowo-doradcze , które będzie miało na celu ekonomizację organizacji pozarządowych oraz wspieranie przekształcenia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Zobowiązania Partnerów:

 • świadczenie usług rozwoju ekonomii społecznej (ES) poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów integracyjnych, ekonomizację organizacji pozarządowych (N.), inkubację i rozwój przedsiębiorstw społecznych (PS) (opartych o sprawdzone modele biznesowe), a w rezultacie stworzenie stabilnych miejsc pracy w PS
 • świadczenie usług wsparcia istniejących PS poprzez doradztwo specjalistyczne, biznesowe, rozwój klastra ES oraz działania w zakresie poszukiwania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej (P.)
 • upowszechnianie ekonomii społecznej, jej najlepszych praktyk i zatrudnienia w ES
 • utworzenie i prowadzenie Obserwatorium
 • Zadania te będą realizowane poprzez: szkolenia, doradztwo, warsztaty, mentoring, dotacje na tworzenie przedsiębiorstw społecznych/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/nowych miejsc pracy w zekonomizowanych N., wizyty studyjne, konferencje, audycje tv.

W fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wskazany będzie jako nabywca podmiot, który realizuje konkretne zadanie.

Każdy z partnerów będzie realizował określone dla siebie zadania w ramach projektu we własnym zakresie i każdy z partnerów będzie dokonywał zakupów towarów i usług fakturami, w których będzie widniał jako nabywca.

W świetle ustawy o VAT Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupione przez siebie w celu realizacji projektu towary i usługi wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Odbiorcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług będą:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy,
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą nieodpłatne dla ich odbiorców.

 • Wskazane we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę nieodpłatne usługi nie wpłyną na działalność gospodarczą Wnioskodawcy.
 • Wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma wpływu na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną i nie spowoduje zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z działalności odpłatnej.
 • Nieodpłatne wykonanie opisanych we wniosku usług nie ma na celu ani bezpośrednio ani pośrednio zachęcenia potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 • Nieodpłatne świadczenie wskazanych we wniosku usług nie wpłynie na pozyskanie nowych klientów.
 • Opisane we wniosku świadczone usługi nie są same w sobie celem prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

Towary i usługi jakie będzie kupował Wnioskodawca w celu realizacji wskazanego projektu:

 • zatrudnienie trenerów/ekspertów prowadzących warsztaty wyjazdowe,
 • organizacja 2-dniowych warsztatów wyjazdowych (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, nocleg),
 • zakup materiałów na warsztaty, szkolenia (teczka, notes, długopis, pendrive),
 • zakup usługi ksero materiałów na warsztaty, szkolenia, doradztwo,
 • zakup laptopa z oprogramowaniem,
 • organizacja spotkań animacyjnych (sala, materiały, catering, wykładowca),
 • wynagrodzenie trenerów na szkolenia,
 • catering na szkolenia.

Głównym efektem realizowanego projektu będzie wzrost liczby, stabilności i trwałości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (istniejących, nowo założonych, powstałych w wyniku ekonomizacji NGO) w subregionie centralnym - zachodnim woj. śląskiego, w tym OSI.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawiony stan przyszły, czy zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług można stwierdzić, że Spółka nie posiada możliwości prawnych odliczenia ani uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego jest możliwe wówczas, gdy nabywane przez Spółkę towary lub usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Jeśli nabywane towary lub usługi związane są z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT lub czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, wówczas prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje. Związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi winien mieć bezpośredni charakter.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot naliczonego podatku związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku.

Jednocześnie, ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 podatnik może pomniejszyć kwotę należnego podatku o taką część kwoty naliczonego podatku, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku.

W świetle powyższych regulacji, należy zauważyć, iż ustawodawca daje pierwszeństwo bezpośredniej alokacji nabywanych towarów i usług do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżania kwoty należnego podatku, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Tym samym, podatnik jest zobowiązany do dokonania, w pierwszej kolejności, takiej bezpośredniej alokacji, wykorzystując dostępne mu informacje i narzędzia.

Alokacja pośrednia, tj. przypisanie danych wydatków do działalności dającej i odpowiednio niedającej prawa do obniżenia należnego podatku VAT za pomocą proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT może zostać dokonana tylko w sytuacji, gdy podatnik nie ma rzeczywistej możliwości wyodrębnienia kwot dotyczących czynności dających lub, odpowiednio, niedających prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT na przedmiotowych wydatkach. Biorąc powyższe pod uwagę, alokacja pośrednia jest wyjątkową, uproszczoną metodą ustalania wysokości naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu, która może być stosowana jedynie w przypadku, gdy posiadane przez podatnika informacje i narzędzia nie pozwalają na określenie, w sposób wiarygodny, (części) wydatków, które mogą zostać przypisane bezpośrednio do działalności dającej prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT oraz niedającej takiego prawa.

Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, należy zauważyć, iż Wnioskodawca dysponuje narzędziami i danymi niezbędnymi do dokonania bezpośredniej alokacji. Fakt ten sprawia, zdaniem Wnioskodawcy, iż pozwala na bardzo wiarygodne i miarodajne powiązanie dokonywanych zakupów z konkretną sprzedażą.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją projektu, ponieważ powstały w wyniku rezultat nie stanowi przychodu i w żaden sposób nie będzie wykorzystywany przez Spółkę do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nie ma możliwości prawnych do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

W piśmie z 19 listopada 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca oczywiście rozumie przez użyte pojęcie ,,nie ma możliwości odzyskania" brak prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz brak prawa do zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę w związku ze wskazanym we wniosku projektem.

Wnioskodawca użył tego określenia cytując z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do Umowy Partnerstwa 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju gdzie w dziale 6.3 Wydatki niekwalifikowane w pkt 1k literalnie wymieniono ,,podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ..."

Jako, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że przesłanka taka nie występuje (niekwalifikowalność podatku VAT w przypadku możliwości jego odliczenia bądź zwrotu), Wnioskodawca użył wprost takiego określenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

W myśl art. 90 ust. 1 tej ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 - art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Zasady ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT zostały uregulowane w art. 90 ust. 3-12 ustawy o VAT.

Należy zaznaczyć, że art. 90 ust. 2 ma zastosowanie w sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupów towarów i usług związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego) oraz zwolnionymi od podatku VAT (w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego) oraz gdy nie ma możliwości obiektywnego przyporządkowania podatku naliczonego w stosunku do tych kategorii czynności. Przepis ten przewiduje wyraźnie, że może on zostać zastosowany tylko wówczas, gdy podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, o których mowa w ust. 1. W praktyce oznacza to, że jeżeli podatnik jest w stanie przyporządkować w sposób obiektywny cały podatek naliczony odpowiednio czynnościom umożliwiającym odliczenie i czynnościom niedającym prawa do odliczenia podatku naliczonego, wówczas rozliczenia proporcjonalnego określonego w art. 90 ust. 2 się nie stosuje.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wspólnie z partnerami realizuje projekt partnerski pt. ,,...". Każdy z partnerów będzie realizował określone dla siebie zadania w ramach projektu we własnym zakresie i każdy z partnerów będzie dokonywał zakupów towarów i usług fakturami, w których będzie widniał jako nabywca. Wnioskodawca podał, że w świetle ustawy o VAT będzie wykorzystywał zakupione przez siebie w celu realizacji projektu towary i usługi wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawowym aspektem, którego spełnienia należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest późniejsze (finalne) wykorzystanie ich w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W rezultacie o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług przez Wnioskodawcę w związku z realizacją ww. projektu, decyduje sposób wykorzystania przez Wnioskodawcę zakupionych towarów i usług, tj. wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących podatek należny.

W sytuacji, gdy - jak wskazano jednoznacznie w treści wniosku - Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupione przez siebie w celu realizacji projektu towary i usługi wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie. Nie zostanie bowiem spełniona podstawowa przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT realizowanymi przez Wnioskodawcę. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Należy jednocześnie zauważyć, że w stosunku do Wnioskodawcy, w tym konkretnym przypadku nie znajdzie zastosowanie art. 90 ustawy o VAT, ze względu na fakt, że zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi - co jednoznacznie wskazano we wniosku - będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do jednej kategorii czynności tj. wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. Przepis ten ma bowiem zastosowanie, jak wskazano wyżej, w sytuacji wykorzystania zakupionych przez podatnika towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych od podatku VAT, przy jednoczesnym braku możliwości obiektywnego przyporządkowania podatku naliczonego w stosunku do tych kategorii czynności.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku ze wskazanym projektem, jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że Organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii prawidłowości zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu, gdyż nie było to przedmiotem wniosku.

Jednocześnie Organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie niekwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę. Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem niekwalifikowanym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku wykorzystania towarów

i usług nabywanych w ramach projektu do czynności opodatkowanych) lub zmiany stanu prawnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY