Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

obowiązki płatnika w związku z wystawieniem informacji PIT-11 i PIT-4R.

sygnatura: IPTPB1/4511-585/15-4/MAP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-31

słowa kluczowe:pracownik, zaliczenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej obowiązku uwzględnienia w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R potrąconego wynagrodzenia płatnika za okres zatrudnienia u Wnioskodawcy pracowników przekazanych do nowego pracodawcy - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-585/15-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 grudnia 2015 r. (data doręczenia 7 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty... dnia 14 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka Akcyjna jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.W ramach prowadzonej restrukturyzacji oraz realizacji rządowego programu naprawczego dla ... X Spółka Akcyjna przekazała część pracowników w trybie art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w okresie od dnia 30 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do nowych pracodawców. Zgodnie z założeniami programu naprawczego dla górnictwa i budową tzw. ,,Nowej Kompanii Y" proces przekazywania pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy będzie kontynuowany w trakcie 2015 r.

Wypłata wynagrodzenia w X Spółce Akcyjnej ze stosunku pracy dokonywana jest w terminie do 10-tego dnia miesiąca następnego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem X Spółka Akcyjna, a organizacjami związków zawodowych pracownikom przysługuje m.in.:

 • nagroda z okazji Dnia ..., wypłacana w terminie do dnia 4 grudnia danego roku,
 • dodatkowa nagroda roczna, tzw. 14-ta pensja, wypłacana w terminie do 15 lutego następnego roku.

Pracownikom Wnioskodawcy wypłacana jest też premia kwartalna.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że:

 1. Wypłacił przekazanym pracownikom premię za II kwartał 2015 r. w dniu 10 sierpnia 2015 r. Nagrodę z okazji Dnia ... w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. za okres do dnia przekazania pracowników wypłacił nowy pracodawca. Wnioskodawca zamierza wypłacić części uprawionych przejętych pracowników dodatkową nagrodę roczną, tzw. 14-tą pensję w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.
 2. Wszyscy pracownicy przekazani przez Wnioskodawcę do nowych pracodawców byli u Niego zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
 3. Wnioskodawca nie zamierza wystawić przekazanym pracownikom imiennej informacji PIT-11 obejmującej przychody z tytułu wynagrodzeń należnych do dnia przejścia do nowych pracodawców i potrąconych przez Niego zaliczek na podatek dochodowy.
 4. Wnioskodawca nie zamierza wykazać w deklaracji rocznej PIT-4R pobranej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń należnych przekazanym pracownikom do dnia ich przejścia do nowych pracodawców.
 5. Wnioskodawca nie zamierza wykazać w deklaracji rocznej PIT-4R za 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń należnych pracownikom przejętym przez nowych pracodawców do dnia przekazania tych pracowników, a wypłaconych już po dniu przekazania ww. pracowników z tytułu wynagrodzeń miesięcznych, premii kwartalnej, nagrody z okazji Dnia ..., dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji.
 6. Wnioskodawca nie zamierza wykazać w deklaracji rocznej PIT-4R za 2016 r. zaliczek na podatek dochodowy pobranych od dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2015 r. Pracownikom, przekazanym do nowych pracodawców, należnych za okres do dnia przekazania ww. pracowników, a wypłaconej przez Niego ze względu na obowiązujący w przepisach o wynagradzaniu termin wypłaty do dnia 15 lutego 2016 r. (tj. po dniu przekazania pracowników).
 7. Wnioskodawca nie zamierza sporządzić informacji PIT-11 za 2016 r. dla przekazanych pracowników, zawierającej przychody oraz zaliczki na podatek dochodowy z tytułu dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji należnej za 2015 r. (za okres do dnia przekazania pracowników), która będzie wypłacona przez Wnioskodawcę w 2016 r.
 8. Wnioskodawca zamierza uwzględnić pobrane przez Niego wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń przysługujących pracownikom, przekazanym do nowych pracodawców za okres do dnia ich przekazania w deklaracji PIT-4R.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy uwzględniając treść art. 231 Kodeksu pracy, zobowiązanym do przekazania podatnikom i właściwym urzędom skarbowym imiennej informacji PIT-11, w stosunku do przekazanych pracowników, obejmującej przychody z tytułu wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania i potrącone zaliczki, jest Wnioskodawca, czy nowy pracodawca...
 2. Czy pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników w PIT-4R powinien wykazać Wnioskodawca, czy nowy pracodawca...
 3. Czy w deklaracji PIT-4R za 2015 r. sporządzonej przez Wnioskodawcę należy wykazać również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników, wypłacone przez Niego ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat po dniu przekazania pracowników (np. od wynagrodzeń miesięcznych, premii kwartalnych, nagród z okazji Dnia ... wypłaconych po dniu przekazania), czy też winien je wykazać nowy pracodawca...
 4. Czy w deklaracji PIT-4R za 2016 r. sporządzonej przez Wnioskodawcę należy wykazać również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2015 r., należnej za okres do dnia przekazania pracowników, a wypłaconej przez Niego ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat do dnia 15 lutego 2016 r. (tj. po dniu przekazania pracowników), czy też winien je wykazać w PIT-4R za 2016 r. nowy pracodawca...
 5. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 za 2016 r. dla przekazanych pracowników, zawierającej przychody oraz zaliczki na podatek z tytułu dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji należnej za 2015 r. (za okres do dnia przekazania pracowników), wypłaconej przez Niego w 2016 r., czy też przychody te i zaliczki na podatek wykazuje w informacji rocznej PIT-11 za 2016 r., łącznie z pozostałymi przychodami i pobranymi zaliczkami, nowy pracodawca...
 6. Czy pobrane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń przysługujących pracownikom za okres do dnia przekazania, uwzględnia w deklaracji PIT-4R Wnioskodawca, czy też nowy pracodawca...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Ad. 1.

Po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach podatek dochodowy PIT-11, obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Tym samym na nowym pracodawcy przejmującym pracowników ciąży obowiązek przekazania podatnikom i właściwym urzędom skarbowym imiennej informacji PIT-11, obejmującej cały rok podatkowy, tj. okres zarówno sprzed, jak i po przejęciu pracowników. Zgodnie bowiem z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5 tejże ustawy.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przejęcia pracowników.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników w PIT-4R powinien wykazać nowy pracodawca.

Po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy.

Zgodnie bowiem z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5 tejże ustawy.

Wskazany wyżej przepis przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany, mimo przekształceń podmiotowych. Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy.

Reasumując, stwierdzić należy, że w związku z dokonanym na podstawie art. 23 Kodeksu pracy przejęciem pracowników nowy pracodawca będzie zobowiązany sporządzić deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy, uwzględniając również zaliczki pobrane przez poprzedniego pracodawcę, tj. Wnioskodawcę.

Ad. 3

W deklaracji PIT-4R za 2015 r. sporządzonej przez Wnioskodawcę nie należy wykazać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników, wypłaconych przez Niego ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat po dniu przekazania pracowników (np. od wynagrodzeń miesięcznych, premii kwartalnych, nagród z okazji Dnia ..., wypłaconych po dniu przekazania).

Art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jak już wskazano w stanowisku do pytań Nr 1 i Nr 2, przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy.

Reasumując, stwierdzić należy, że w związku z dokonanym na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęciem pracowników nowy pracodawca będzie zobowiązany sporządzić deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy, uwzględniając również zaliczki pobrane przez poprzedniego pracodawcę, od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników, wypłaconych przez Wnioskodawcę ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat po dniu przekazania pracowników (np. od wynagrodzeń miesięcznych, premii kwartalnych, nagród z okazji Dnia Górnika wypłaconych po dniu przekazania).

Ad. 4.

W deklaracji PIT-4R za 2016 r. sporządzonej przez Wnioskodawcę nie należy wykazać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2015 r., należnej za okres do dnia przekazania pracowników, a wypłaconej przez Wnioskodawcę ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat do dnia 15 lutego 2016 r. (tj. po dniu przekazania pracowników).

Art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jak już wskazano w stanowisku do pytań Nr 1-3, przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy.

Reasumując, stwierdzić należy, że w związku z dokonanym na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęciem pracowników nowy pracodawca będzie zobowiązany sporządzić deklarację roczną, o której mowa w art. 38 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy (2016 r.), uwzględniając również zaliczki pobrane przez poprzedniego pracodawcę, od dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2015 r., należnej za okres do dnia przekazania pracowników, a wypłaconej przez Wnioskodawcę ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat, w 2016 r. (do dnia 15 lutego 2016 r., tj. po dniu przekazania pracowników).

Ad. 5.

Do sporządzenia informacji PIT-11 za 2016 r. dla przekazanych pracowników, zawierającej również przychody oraz zaliczki na podatek z tytułu dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji należnej za 2015 r. (za okres do dnia przekazania pracowników), wypłaconej przez Wnioskodawcę w 2016 r., obowiązany jest nowy pracodawca. Nowy pracodawca przedmiotowe przychody i zaliczki na podatek wykazuje w informacji rocznej PIT-11 za 2016 r., łącznie z pozostałymi przychodami i pobranymi zaliczkami.

Zgodnie bowiem z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5 tejże ustawy.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany, mimo przejęcia pracowników.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przejmujący pracodawca ma również m.in. obowiązek dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40) za przejętych pracowników, którzy uprzednio złożyli oświadczenie na druku PIT-12, traktowane na równi z zeznaniem, po spełnieniu warunków określonych w treści art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykazanie osiągniętych przez przekazanych pracowników przychodów i pobranych zaliczek od tych przychodów w informacji PIT-11 za 2016 r., sporządzonej przez Wnioskodawcę, pozbawiłoby tychże pracowników możliwości skorzystania z rocznego obliczenia podatku za pośrednictwem płatnika (nowego pracodawcy).

Ad. 6.

Wnioskodawca w całości uwzględnia wynagrodzenie pobrane (potrącone) przez Niego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekazanych pracowników w deklaracji PIT-4R.

Art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 37, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa nie wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje zaś płatnikom i inkasentom na mocy art. 28 § l ustawy Ordynacja podatkowa. Artykuł ten ma charakter fakultatywny, ustawodawca wyraźnie stwierdził, że to wynagrodzenie ,,przysługuje", a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. Ponadto, należne płatnikowi wynagrodzenie wykazane w deklaracji PIT-4R nie jest bezpośrednio powiązane z wykazaną w deklaracji kwotą zaliczki.

Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Nie ma też jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku, bądź za kilka lat.

Uprawnienie przysługuje, jak sama nazwa wskazuje, płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku (uzależnione jest od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie). Stąd też Wnioskodawca w całości uwzględnia wynagrodzenie pobrane (potrącone) przez Niego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekazanych pracowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej obowiązku uwzględnienia w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R potrąconego wynagrodzenia płatnika za okres zatrudnienia u Wnioskodawcy pracowników przekazanych do nowego pracodawcy - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). W świetle jego treści, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej ,,zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepis art. 38 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R).

Zgodnie z przepisami art. 39 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z kolei, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej restrukturyzacji oraz realizacji rządowego programu naprawczego. Wnioskodawca przekazał część pracowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w okresie od dnia 30 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do nowych pracodawców. Zgodnie z założeniami programu naprawczego dla górnictwa i budową tzw. ,,Nowej Kompanii Y" proces przekazywania pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy będzie kontynuowany w trakcie 2015 r.

Na podstawie zaś art. 28 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W myśl § 3 pkt 1 tego przepisu, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia. Płatnikom - zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065, z późn. zm.), przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników, w związku z czym na płatniku ciąży również obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych informacji dotyczących pobranych i wpłaconych podatków oraz potrąconego wynagrodzenia.

Odwołując się do treści powołanego przez Wnioskodawcę art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), z którego wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5, wywieść należy, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany, mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników w oparciu o przepis art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, że:

 1. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do przekazania podatnikom i właściwym urzędom skarbowym imiennej informacji PIT-11, w stosunku do przekazanych pracowników, obejmującej przychody z tytułu wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania i potrącone zaliczki. Powyższą informację PIT-11 winien sporządzić nowy pracodawca i ująć w nich dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia pracowników u Wnioskodawcy, jak i u obecnego pracodawcy.
 2. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wykazania pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników w deklaracji PIT-4R. Nowy pracodawca ma bowiem obowiązek wykazać zaliczki na podatek dochodowy za cały rok podatkowy, łącznie z zaliczkami odprowadzonymi przez Wnioskodawcę.
 3. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wykazania w deklaracji PIT-4R za 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od wynagrodzeń należnych za okres do dnia przekazania pracowników, wypłaconych przez Niego ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat po dniu przekazania pracowników (np. od wynagrodzeń miesięcznych, premii kwartalnych wypłaconych po dniu przekazania). Nowy pracodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji PIT-4R za 2015 r. ww. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i zaliczek pobranych od nagród z okazji Dnia ..., które wypłacone zostaną przez pracodawcę przejmującego.
 4. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji PIT-4R za 2016 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych od dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2015 r., należnej za okres do dnia przekazania pracowników, a wypłaconej przez Niego ze względu na obowiązujące w przepisach o wynagradzaniu terminy wypłat do dnia 15 lutego 2016 r. (tj. po dniu przekazania pracowników). Do wykazania powyższych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w deklaracji PIT-4R za 2016 r. zobowiązanym będzie pracodawca przejmujący pracowników.
 5. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 za 2016 r. Dla przekazanych pracowników, zawierającej przychody oraz zaliczki na podatek z tytułu dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji, należnej za 2015 r. (za okres do dnia przekazania pracowników), wypłaconej przez Niego w 2016 r. Powyższe dane powinny zostać zawarte w informacji PIT-11 za 2016 r., sporządzonej przez nowego pracodawcę.
 6. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia w deklaracji PIT-4R pobranego przez Niego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń przysługujących pracownikom za okres do dnia przekazania. Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), obejmującą m.in. potrącone wynagrodzenie płatnika, zarówno za okres zatrudnienia u Wnioskodawcy, jak i u pracodawcy przejmującego, winien sporządzić nowy pracodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY