Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?

sygnatura: IPPB5/423-588/09-13/MB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-17

słowa kluczowe:kapitalizacja, koszty uzyskania przychodów, kredyt, nabycie udziałów, odsetki, pożyczka, spółki

Wniosek ORD-IN: [ 1803 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2009 r. (data wpływu 28.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym:

1) Spółka - będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nabędzie udziały (akcje) w jednej lub kilku polskich spółkach posiadających osobowość prawną (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i / lub spółkach akcyjnych - dalej ,,Spółki Zależne"); udziały (akcje) zostaną nabyte w drodze:

 1. umowy (umów) sprzedaży, przy czym Spółka może otrzymać pożyczkę I kredyt na to nabycie, albo nabycie może zostać sfinansowane z umowy typu ,,cash pool", której Spółka jest lub będzie stroną; i I lub
 2. aportu (aportów), przy czym pełna wartość wniesionych udziałów (akcji) zostanie przekazana na kapitał zakładowy - nie wystąpi agio.

2) W następnej kolejności, Spółka wraz z wszystkimi Spółkami Zależnymi utworzy podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a UPodPraw (dalej ,,Podatkowa Grupa Kapitałowa), która uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej ,,CIT"); przy czym:

 1. Spółka będzie spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z UPodPraw oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 UPodPraw; ponadto
 2. dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęte jest założenie, że wszystkie wymogi przewidziane w UPodPraw dla utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskania przez nią statusu podatnika CIT zostaną spełnione.

3) W następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT, Spółka i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zawrą umowę (umowy) sprzedaży, na podstawie których Spółka nabędzie przedsiębiorstwo Spółki Zależnej (przedsiębiorstwa Spółek Zależnych) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zależnej (zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek zależnych) w rozumieniu UPodPraw.

4) W takiej sytuacji, w następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka Zależna (Spółki Zależne) przekażą Spółce część lub całość posiadanych środków pieniężnych, w tym tych otrzymanych w wyniku zawarcia przedmiotowych umów sprzedaży, w formie dywidendy lub darowizny pieniężnej.

5) W następnej kolejności, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka sprzeda całość lub część udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) na rzecz innego podmiotu, przy czym:

 • sprzedaż zostanie dokonana w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT, i
 • w wyniku sprzedaży zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika CIT, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b UPodPraw.

6) Ponadto, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) w drodze wkładu pieniężnego (przedmiotowy wkład może zostać dokonany w każdej chwili pomiędzy zdarzeniami opisanymi w punktach 1-5 powyżej), przy czym w takiej sytuacji wartość nominalna udziałów (akcji) otrzymanych przez Spółkę w Spółce Zależnej (Spółkach Zależnych) będzie równa wkładowi pieniężnemu dokonanemu przez Spółkę (nie wystąpi agio).

7) Dodatkowo, jeśli zostaną podjęte takie decyzje biznesowe, Spółka Zależna (Spółki Zależne) będąca (będące) spółką akcyjną zostanie (zostaną) przekształcona (przekształcone) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym przedmiotowe przekształcenie może zostać zainicjowane w każdej chwili przed zdarzeniem opisanym w punkcie 5 powyżej (w szczególności - zarówno przed jak i po:

 • zawarciu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, albo / i
 • zgłoszeniu tej umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, albo / i
 • zarejestrowaniu tej umowy przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego).

Spółka zadała pytania:

1) Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT...

2) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy -- dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę...

3) Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę...

4) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej -- Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który -- jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej...

5a) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wydatków na nabycie sprzedawanych udziałów (akcji), na które składać się będzie w szczególności zapłacona przez Spółkę cena ich nabycia i inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne) - w przypadku, gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umowy (umów) sprzedaży...

5b) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści -- koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych przez Spółkę w zamian za uprzednio otrzymany aport w postaci sprzedawanych udziałów (akcji) -- w przypadku, gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały nabyte w drodze aportu wniesionego do Spółki...

5c) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 5 i 6 zdarzenia przyszłego się ziszczą - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) powinny zostać ustalone w wysokości wydatków na objęcie sprzedawanych udziałów (akcji), na które składać się będzie w szczególności wkład pieniężny dokonany przez Spółkę w zamian za sprzedawane udziały (akcje) - w przypadku gdy sprzedawane udziały (akcje) zostały objęte przez Spółkę w zamian za wkład pieniężny...

5d) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka sprzeda część udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), które zostaną wcześniej nabyte lub objęte przez Spółkę w drodze różnych czynności prawnych, i jednocześnie nie będzie możliwe zidentyfikowanie, które udziały podlegają sprzedaży - koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży tej części udziałów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) mogą zostać ustalone według metody FIFO...

6) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka dokonując sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) zrealizuje ,,zysk" albo ,,stratę" na tej transakcji (rozumiany odpowiednio jako dodatnia - w przypadku ,,zysku", albo ujemna - w przypadku ,,straty" różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów I akcji odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów I akcji, o ile wystąpią) - Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na taki ,,zysk" albo ,,stratę"

 • jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej...

7) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej...

8) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę i będąca tego konsekwencją utrata statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową będzie miała wpływ na wartość początkową i stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji podatkowej Spółki w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT...

9) Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej...

10) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi zdarzenie opisane w punkcie 7 zdarzenia przyszłego się ziści i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zostanie przekształcona (zostaną przekształcone) ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -- takie przekształcenie (przekształcenia):

 • nie będzie stanowiło przeszkody w zarejestrowaniu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskaniu przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, ani też
 • nie będzie skutkowało utratą statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową - w sytuacji, gdy umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zostanie zawarta i zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w czasie, kiedy przekształcana Spółka Zależna (Spółki Zależne) będzie spółką akcyjną...

Przedmiot niniejszej Interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 9.

W przedmiocie pytań nr 1-8 oraz 10 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Ad. 9

Zdaniem Spółki, Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki / kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem PGK, po jej utworzeniu (gdy PGK będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez PGK statusu podatnika CIT, a w okresie gdy PGK będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca PGK, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych/skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z UPodPraw:

 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie (art. 15 ust.1).
 2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.:
 • wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8);
 • wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 10);
 • naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki:

1) Spółka będzie podatnikiem CIT zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT; przy czym w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT dochód bądź strata Spółki będzie rozliczana przez Podatkową Grupę Kapitałową.

2) W wyniku zawarcia umowy pożyczki/kredytu Spółka uzyska środki finansowe konieczne dla nabycia udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (Spółkach Zależnych), których nabycie powinno skutkować zwiększeniem penetracji rynku przez całą grupę, skuteczności prowadzonych przez Spółkę działań oraz ich zyskowności. W konsekwencji, odsetki od pożyczki na zakup udziałów w spółce kapitałowej mają ewidentnie na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów a poniesienie takiego kosztu jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

3) Zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 UPodPraw, ,,wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji" nie stanowią kosztu uzyskania przychodów -- do czasu zbycia nabytych lub objętych udziałów albo akcji. Jednocześnie przez takie wydatki rozumie się wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów/akcji, takie jak w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne czy opłaty skarbowe. Natomiast odsetki od pożyczki/kredytu na nabycie udziałów albo akcji stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i jako takie nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów/akcji i konsekwentnie, nie są zaliczane do ,,wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji".

4) Wobec powyższego, skoro przedmiotowe odsetki:

 1. pozostają w związku przyczynowym z potencjalnym przychodem Spółki lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, a zarazem,
 2. nie stanowią ,,wydatku na nabycie udziałów albo akcji" w Spółce Zależnej (Spółkach Zależnych),
 • to zgodnie z literalną treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 UPodPraw, takie odsetki będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

5) Na powyższą konkluzję nie ma wpływu fakt, czy dochód /strata obliczony(a) z uwzględnieniem przedmiotowych kosztów uzyskania przychodów będzie uwzględniany(a) w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej (jako element składowy dochodu I straty Spółki, będącego z kolei elementem składowym dochodu /straty Podatkowej Grupy Kapitałowej), czy też w rozliczeniu CIT Spółki (jako element składowy dochodu I straty Spółki).

6) Należy przy tym podkreślić, iż skoro zgodnie z przyjętymi założeniami Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie podatnikiem CIT, powyższy koszt uzyskania przychodów Spółki z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako element składowy dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - będzie uwzględniany przy obliczaniu dochodu I straty Podatkowej Grupy Kapitałowej.

7) Jednocześnie, skoro zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka będzie spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z UPodPraw oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 UPodPraw, w takiej sytuacji na Spółce spoczywać będzie obowiązek dokonywania rozliczenia CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej i uwzględniania w tym rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów Spółki z tytułu odsetek zapłaconych / skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią status podatnika CIT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki/kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem PGK, po jej utworzeniu (gdy PGK będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Powyższe stanowisko potwierdza praktyka sądów i organów podatkowych, w tym w szczególności:

 1. NSA w wyroku z 7 kwietnia 2006r. sygn. akt II FSK 508/05: ,,Z tego przepisu wynika więc, że tylko wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów w spółce są kosztem uzyskania przychodu przy ustaleniu dochodu z ich zbycia. Zasada ta nie odnosi się natomiast do innych wydatków, które nie byty wydatkami na objęcie lub na nabycie. Słusznie więc przyjął sąd pierwszej instancji, że pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce nie obejmuje wszelkich wydatków, które towarzyszą właściwym wydatkom na objęcie lub nabycie udziałów. Należy bowiem odnosić pojęcie wydatków na nabycie udziałów/akcji od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków (...) koszty zaciągniętego kredytu, tj. odsetki, prowizje oraz różnice kursowe, jeżeli występują nie traktuje się jako wydatków na nabycie udziałów lecz jako zapłatę za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji."
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 maja 2009r., potwierdzającej w całości słuszność stanowiska wnioskodawcy, nr IPPB3/423-107/09-2/AG ,,Stosownie do wypracowanej linii interpretacyjne: sformułowanie ,,wydatki na objęcie lub nabycie" oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące objęcie lub nabycie udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne objęcie lub nabycie. Do kosztów warunkujących objęcie udziałów zalicza się zapłaconą cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, opłatę skarbową itp. Natomiast odsetki od kredytu zaciągniętego na objęcie udziałów nie są wydatkiem, który warunkuje objęcie udziałów. Wydatek ten nie pozostaje w bezpośrednim związku z objęciem udziałów Odsetki są związane ze źródłem finansowania objęcia udziałów, wydatkiem warunkującym pozyskanie funduszy na pokrycie odpowiedniego podwyższenia kapitału. Wobec tego, odsetki od kredytu zaciągniętego na finansowanie objęcia udziałów nie stanowią wydatków na objęcie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o pociotku dochodowym od osób prawnych, będących kosztami uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia objętych udziałów. Wydatki związane ze spłatą przedmiotowych odsetek stanowią zatem koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia."

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY