Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Dot. wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

sygnatura: IBPBI/1/415-995/10/RM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-12-30

słowa kluczowe:dotacja, refundacja, środek trwały, urząd pracy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 04 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 października 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma prowadzona przez Wnioskodawcę wykonuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (zgodnie z PKD 2007 41.20.Z). Księgowość firmy prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 26 lutego 2010 roku została podpisana umowa z Urzędem Pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych trzech bezrobotnych. Zgodnie z umową Urząd Pracy zwróci koszty poniesione przez Wnioskodawcę na wyposażenie trzech stanowisk pracy po 18.000 zł na jedno stanowisko. Łącznie 54.0000 zł. Refundacja dotyczyła następujących środków trwałych: faktura nr 1-głowica podpory, kosz osiatkowany; faktura nr 2-głowica podpory, kosz osiatkowany; faktura nr 3 - dzwigar HT20/330; faktura nr 4 - dzwigar HT 20/450; faktura nr 5 - młot udarowo-obrotowy, pilarki spalinowe wraz z przedłużaczami. Zakupów powyższych dokonano w marcu 2010 roku.

Koszt zakupu według poszczególnych faktur wynosi - w wartości brutto:

 • faktura nr 1 - głowica podpory - 11.956,00 zł, kosz osiatkowany - 732,00 zł;
 • faktura nr 2 - głowica podpory 854,00 zł, kosz osiatkowany - 366,00 zł;
 • faktura nr 3 - dzwigar HT 20/330 - 18.519,60 zł;
 • faktura nr 4 - dzwigar HT 20/450 - 18.940,50 zł;
 • faktura nr 5 - młot udarowo obrotowy - 3.355,00, dwie pilarki spalinowe wraz z przedłużaczami - razem 2 697,35 zł.

Z faktur dokumentujących powyższe zakupy podatnik odliczył podatek VAT w wysokości 10.354,51 zł, art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Środki trwałe przyjęto do używania w marcu 2010 roku w wartościach netto:

 • faktura nr 1 - głowica podpory 9.800,00, kosz osiatkowany 600,00;
 • faktura nr 2 - głowica podpory 700,00, kosz osiatkowany 300,00 zł;
 • faktura nr 3 - dzwigar HT20/330 - 15.180,00 zł;
 • faktura nr 4 - dzwigar HT20/450 - 15.525,00 zł;
 • faktura nr 5 - młot udarowo-obrotowy - 2.750,00, dwie pilarki spalinowe wraz z przedłużaczami -2 szt. 1.105,47=2.210,94 zł.

Każda faktura dokumentująca zakup powyższych środków ma napisaną adnotację przez Urząd Pracy w jakiej wysokości jest przyznana refundacja.

Dla poszczególnych faktur kwota refundacji przedstawia się w sposób następujący:

 • faktura nr 1 - wartość faktury brutto-12.688 zł - kwota refundacji 10.745,00 zł;
 • faktura nr 2 - wartość faktury brutto-1.220,00 zł - kwota refundacji 1.220,00 zł;
 • faktura nr 3 - wartość faktury brutto-18.519,60 zł - kwota refundacji 18.000,00 zł;
 • faktura nr 4 - wartość faktury brutto-18.940,50 zł - kwota refundacji 18.000,00 zł;
 • faktura nr 5 - wartość faktury brutto-6.052,35 zł - kwota refundacji 6.035,00 zł.

Powyższa refundacja została rozliczona w następujący sposób, poprzez ustalenie udziału procentowego wartości otrzymanych środków w stosunku do wartości faktury brutto. Dla:

 • faktury nr 1 - 10.745,00/12.688 zł=84,69%;
 • faktura nr 2 - 1.220/1.220=100%;
 • faktura nr 3 - 18.000/18.519,60=97,19%;
 • faktura nr 4 - 18.000/18.940,50=95,03%;
 • faktura nr 5 - 6.035/6.052,35=99,71%.

Następnie przy tak ustalonym udziale procentowym rozliczył otrzymane środki: faktura nr 1 - dla głowicy podpory - 9.800 netto*84,69% = 8.299,62 zł kwota VAT - 2.156,00*84,69% = 1.825,91 zł, kosz osiatkowany wartość netto 600*84,69%=508,14 zł, kwota VAT 132*84,69 = 111,79 zł razem wartość refundacji dla faktury nr 1 - 10.745,00 zł, faktury od nr 2 do nr 5 rozliczono tak samo jak fakturę nr 1. Razem kwota refundacji netto 44.262,29; kwota refundacji VAT - 9.737,71. Razem wartość otrzymanej refundacji 54.000 zł. Otrzymane i rozliczone środki w kwocie netto 44.262,29 zostały zaliczone do międzyokresowych przychodów - zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Następnie zalicza się je do pozostałych przychodów operacyjnych, które nie stanowią przychodu podatkowego art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następnie równolegle do przychodów, odpisy amortyzacyjne w części pokryte refundacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodów art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałą część otrzymanych środków w kwocie 9.737,71 zł - stanowiącej zwrot podatku VAT wykazano w przychodach podatkowych, gdyż pokryty dotacją odliczony podatek VAT w takiej części jaki jest udział procentowy dotacji w finansowaniu środka trwałego nie zwiększa wartości początkowej danego środka trwałego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy prawidłowo został ustalony udział procentowy otrzymanej refundacji na każdy środek trwały z osobna...
 2. Czy prawidłowo ujęto w przychodach podatkowych w miesiącu kwietniu 2010 roku część refundacji przypadającej na odliczony i nie zawierających się tym samym w cenie nabycia VAT...

Wnioskodawca otrzymaną refundację rozliczył w momencie wpływu na rachunek bankowy. Ustalenie udziału procentowego przyjął według poszczególnych faktur, na których jest wpisana wysokość otrzymanej refundacji. Sposób ten umożliwił rozdzielenie wartości netto każdego środka trwałego na wartość stanowiącą podstawę liczenia amortyzacji podatkowej i amortyzacji bilansowej. Przy tak wyliczonej proporcji ustalone odpisy amortyzacyjne w części pokryte dotacją dla poszczególnego środka trwałego nie stanowią kosztu uzyskania przychodów od miesiąca w którym otrzymano dotację (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 2010r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a refundacja w kwocie netto nie stanowi przychodu podatkowego zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalony w takiej wielkości udział procentowy przypadający na podatek VAT, nie wchodzi w skład ceny nabycia środka trwałego, dlatego też ta część refundacji stanowi zwrot podatku Vat i zostaje ujęta w przychodach podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż jeżeli przed otrzymaniem dotacji Wnioskodawca dokonał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych wskazanych we wniosku środków trwałych, a dotacja ta pokryła również zamortyzowaną (do dnia otrzymania tej dotacji) część ww. środków trwałych, to obowiązany jest do dokonania stosownej korekty tych odpisów.

Wskazać również należy, iż wydając niniejszą interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, odniósł się jedynie do wskazanych w stanowisku Wnioskodawcy zasad postępowania, tj. podatkowych następstw otrzymania przez Wnioskodawcę refundacji. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie obejmuje bowiem badania prawidłowości przedstawionych we wniosku wyliczeń (działań) rachunkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY