Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

sygnatura: IPTPP3/4512-455/15-5/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-31

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami oznaczonej nr a.
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży części nieruchomości wraz z naniesieniami oznaczonej nr b.

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami oznaczonej nr a.
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży części nieruchomości wraz z naniesieniami oznaczonej nr b.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia ... z siedzibą w ..., nosi się z zamiarem sprzedaży osobie trzeciej opisanych poniżej nieruchomości.

Przedmiot będą stanowiły dwie poniższe nieruchomości:

 1. Nieruchomość o numerze ... położona w ..., powiat ..., gmina ., przy ul. ...(trzydzieści cztery) stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr ... (...), obręb ewidencyjny 4, o obszarze 0,0800 ha (osiem arów), tj. 800 m2 (osiemset metrów kwadratowych).Działka ... zabudowana jest pomieszczeniem gospodarczym o przeznaczeniu niemieszkalnym o powierzchni 93,45 m2 (dziewięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych metra kwadratowego), który nie jest na stałe związany z gruntem (szopa). Rzeczona nieruchomość została zaewidencjonowana jako środek trwały Spółdzielni i stan ten trwa do dnia dzisiejszego.Ponadto na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest częściowo garaż, który nie jest trwale związany z gruntem. Garaż ten w ewidencji nie widnieje jako środek trwały. Wskazaną nieruchomość, jak wynika z księgi wieczystej, Spółdzielnia ... uzyskała w wyniku nabycia na podstawie: warunkowej umowy sprzedaży z dnia 26 lipca 1969 roku oraz umowy przeniesienia własności z dnia 24 sierpnia 1970 roku.Nieruchomość powyższa, jak i stojący na niej budynek szopa nigdy nie zostały oddane osobie trzeciej w dzierżawę, najem, użyczenie, jak również na podstawie innej, w skutkach podobnej umowy cywilnoprawnej. Na wskazaną powyżej nieruchomość nie poniesiono wydatków na ulepszenie, które byłyby wyższe niż 30 % wartości początkowej obiektu.
 2. Część nieruchomość o numerze ... położona w ..., powiat ... wschodni, gmina ..., obręb ewidencyjny 4, przy ulicy ... (...) oraz ulicy ... stanowiąca wydzieloną, zabudowaną działkę gruntu numer ... (...) o obszarze 0,2978 ha tj. 2978 m2.

Działka numer ... zabudowana jest następującymi budynkami:

 1. położonymi przy ul. ... o przeznaczeniu magazynowym, funkcji silosów i zbiorników:
  • Budynek o nr ewid. 575/2;1, jednokondygnacyjny o pow. zabud. 540,00 m2, wybudowany w 1987 roku. Budynek ten od 1998 roku nieprzerwanie jest wydzierżawiony w całości podmiotowi trzeciemu. Rzeczony budynek jest zaewidencjonowany jako środek trwały Spółdzielni;
  • Budynek o nr ewidencyjnym 575/2;2, jednokondygnacyjny o pow. zabud. 110 m2 wybudowany w 1982 roku. Budynek ten nigdy nie był przedmiotem dzierżawy. Rzeczony budynek nie był zaewidencjonowany jako środek trwały Spółdzielni.Ponadto na przedmiotowej działce posadowiony jest częściowo garaż, który nie jest trwale związany z gruntem. Garaż ten w ewidencji nie widnieje jako środek trwały. Przedmiotowy garaż nie był nigdy przedmiotem dzierżawy.
 1. położonym przy ul. ... o przeznaczeniu magazynowym, funkcji silosów i zbiorników:
  • budynek o nr ewid. 573/3;1, jednokondygnacyjny o pow. zabud. 237,00 m2, który został wybudowany w 1987 roku, a od 1998 roku w połowie (50%) nieprzerwanie wydzierżawiony podmiotowi trzeciemu.Rzeczony budynek nie był zaewidencjonowany jako środek trwały Spółdzielni.

Wskazaną nieruchomość, jak wynika z księgi wieczystej, Spółdzielnia ..., uzyskała w wyniku nabycia w dniu 21 marca 2003 r. na podstawie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia wydanego przez Sąd rejonowy w ... (sygn. akt ...).

Uprzednio przedmiotową nieruchomość Spółdzielnia uzyskała w użytkowanie na czas niezbędny, lecz nie dłużej, jak na 40 lat (na podstawie decyzji z dnia 10 listopada 1979 roku).

Na wskazaną powyżej nieruchomość nie poniesiono wydatków na jej ulepszenie, które byłyby wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu.

Zarówno Spółdzielnia ..., jak i przyszły nabywca opisanych powyżej nieruchomości są płatnikami podatku VAT.

W piśmie z dnia 9 grudnia Wnioskodawca wskazał, że:

 1. a/ nieruchomość o numerze ... położona jest w miejscowości ..., ul. ... - powiat ...;
 2. b/ część nieruchomości o numerze ... położona jest w miejscowości ..., ul. ... - powiat ....

Na pytanie: ,,Czy nieruchomość o której mowa w punkcie a. we wniosku wraz z znajdującymi się na niej obiektami były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług..." Wnioskodawca wskazał, że działalność tylko opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie: ,,Czy nieruchomość o której mowa w punkcie b. we wniosku wraz z znajdującymi się na niej obiektami były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...", Wnioskodawca wskazał, że obiekty określone w poz. 67 były i są wykorzystywane do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług.

Na pytanie: ,,Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości, o których mowa we wniosku... Należy wskazać odrębnie dla każdej z nieruchomości objętych zakresem pytania.", Wnioskodawca wskazał, że prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało.

Na pytanie: ,,Czy nieruchomość, o której mowa we wniosku w punkcie a. (nr ...) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego..." Wnioskodawca odpowiedział, że nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu C 45 U - zabudowa usługowa.

Na pytanie: ,,Czy dla nieruchomości, o której mowa we wniosku w punkcie a. (nr ...) została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie została wydana decyzja o warunkach zagospodarowania terenu.

Na pytanie: ,,Czy położone na nieruchomości o której mowa we wniosku w punkcie b. (nr ...) budynki są trwale związane z gruntem..." Wnioskodawca wskazał ... ul ... budynek 575/2 - budynek magazynowy trwale związany z gruntem, budynek 575/2 - budynek magazynowy. ..., ul. ... trwale związany z gruntem.

Budynek 575/3 budynek magazynowy trwale związany z gruntem. ..., ul. ...

Określone we wniosku w pkt B obiekty stanowią budynki w myśl Prawa Budowlanego.

Klasyfikacja budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) wszystkie budynki mają Nr 1252.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W imieniu Spółdzielni ..., w związku z zamiarem dokonania przez Spółdzielnię sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy czynność sprzedaży wskazanych w opisanym stanie faktycznym nieruchomości wraz z naniesieniami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest zwolniona z obowiązku podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym Spółdzielnia stoi na stanowisku, że sprzedaż opisanych w zapytaniu nieruchomości wraz z naniesieniami nie rodzi obowiązku podatkowego VAT, albowiem korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: ,,W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:".

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie ,,w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu" wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności - może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b - zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy - nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Z uwagi na brak definicji ,,budynków" w ustawie należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przez budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość o numerze ... położoną w miejscowości ..., ul. ... nr 34 - powiat ... oraz wydzieloną z nieruchomości o numerze ... działkę nr ..., położoną w miejscowości ..., przy ul. ... nr 69 oraz przy ul. ... - powiat ....

Na działce położonej przy ul. ... 34 znajduje się pomieszczenie gospodarcze (szopa o przeznaczeniu niemieszkalnym, które nie jest trwale związane z gruntem. Ponadto na działce posadowiony jest częściowo garaż, który nie jest trwale związany z gruntem. Nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem tej nieruchomości. Nieruchomość ta jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu C 45 U - zabudowa usługowa.

Na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 69 znajdują się dwa budynki o przeznaczeniu magazynowym o nr ewid. 575/2;1 oraz nr ewid. 575/2;2. Budynek o nr ewid. 575/2;1 od 1998 roku nieprzerwanie jest wydzierżawiany w całości podmiotowi trzeciemu. Natomiast budynek nr ewid. 575/2;2 nigdy nie był przedmiotem dzierżawy. Ponadto na działce posadowiony jest częściowo garaż, który nie jest trwale związany z gruntem oraz nigdy nie był przedmiotem najmu.

Na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 67B znajduje się budynek o przeznaczeniu magazynowym o nr ewid. 573/3;1. Połowa tego budynku od 1988 roku nieprzerwanie dzierżawiona jest podmiotowi trzeciemu. Wszystkie ww. budynki stanowią budynki w myśl prawa budowlanego i są trwale związane z gruntem. Wszystkie budynki są skalsyfikowane pod nr 1252 PKOB. Na wydzielonej działce nr ... nie poniesiono wydatków na jej ulepszenie, które byłyby wyższe niż 30 % wartości początkowej obiektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości.

W celu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii, należy w pierwszej kolejności przenalizować czy mamy do czynienia z nieruchomością zabudowaną czy niezabudowaną.

W przypadku nieruchomości o numerze ... (oznaczonej nr a.), jak wskazał Wnioskodawca, położone jest na niej pomieszczenie gospodarcze (szopa), które nie jest związane trwale z gruntem. Ponadto na ww. nieruchomości posadowiony jest częściowo garaż, który również nie jest trwale związany z gruntem. Nieruchomość ta objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na obszarze przeznaczonym do zabudowy usługowej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w myśl ww. przepisów prawa budowlanego oba obiekty tj. garaż i szopa nie stanowią budynku ani budowli. Zatem przedmiotowa nieruchomość w myśl przepisów jest terenem budowlanym o którym mowa w art. 2 pkt 33. Wobec tego należy stwierdzić, że sprzedaż ww. nieruchomości nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Biorąc pod uwagę fakt, że ww. obiekty położone na przedmiotowej nieruchomości nie stanowią budynku ani budowli, to nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy.

Ponadto w związku z tym, że Wnioskodawca wskazał, iż ww. nieruchomość była wykorzystywana tylko do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić że sprzedaż nieruchomości o numerze ... będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23 % na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do opodatkowania sprzedaży części nieruchomości o numerze ... (oznaczonej nr b.), wskazać należy, że na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 69, znajdują się dwa budynki o nr 575/2;1 oraz 575/2;2. Budynek nr 575/2;1 od roku 1998 nieprzerwalnie jest wydzierżawiony w całości podmiotowi trzeciemu. Natomiast budynek nr 575/2;2 nigdy nie był przedmiotem dzierżawy. W związku z tym należy stwierdzić, że w przypadku budynku nr 575/2;1 miało miejsce pierwsze zasiedlenie a w przypadku budynku 575/2;2 nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w myśl art. 2 pkt 14 ustawy.

Wobec powyższego dostawa budynku nr 575/2;1 będzie zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast sprzedaż budynku nr 575/2;2 nie będzie objęta ww. przepisem, ponieważ sprzedaż ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Wskazać należy, iż w przypadku dostawy budynku, objętej zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy ww. budynku, na podstawie art. 43 ust. 10, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy.

W tym miejscu należy przeanalizować czy sprzedaż budynku nr 575/2;2 będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Pierwsza z przesłanek wymieniona w tym przepisie została spełniona, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie, które byłyby wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu. Zatem obie przesłanki wyrażone ww. przepisie zostały spełnione i sprzedaż ta będzie objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 67B, znajduje się budynek o powierzchni 237,00 m2, który od 1998 r. w połowie jest nieprzerwanie wydzierżawiony podmiotowi trzeciemu. W związku z tym należy stwierdzić, że w przypadku części budynku, która była wydzierżawiona miało miejsce pierwsze zasiedlenie w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, natomiast dostawa budynku w części, która nie była przedmiotem dzierżawy będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które byłoby wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu oraz nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe i wskazane w tym zakresie przepisy należy wskazać, że dostawa budynku przy ul. ... 67B w części, która była dzierżawiona, będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast dostawa tej części budynku, która nie była dzierżawiona, objęta będzie zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Wskazać należy, iż w przypadku dostawy części budynku, objętej zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy ww. części budynku, na podstawie art. 43 ust. 10, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy.

Nadto należy wskazać, iż dostawa gruntu, na którym posadowione są ww. budynki , których dostawa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, pod warunkiem, że w stosunku do dostawy budynku bądź części budynku, objętej zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony nie zrezygnują ze zwolnienia i nie wybiorą opodatkowania dostawy ww. budynku bądź części budynku.

Odnosząc się natomiast do dostawy szopy oraz części garażu, położonych na działce przy ul. ... nr 34 oraz części garażu położonej na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 69, które nie są trwale związane z gruntem, a więc nie stanowią budynku ani budowli, wskazać należy, iż o ile wskazane obiekty będą przedmiotem dostawy, to ich sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem były one wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że sprzedaż szopy oraz części garażu, położonych na działce przy ul. ... nr 34 oraz części garażu położonej na wydzielonej działce nr ... przy ul. ... 69, będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23 % na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż nieruchomości wraz naniesieniami korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY