Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

sygnatura: IPTPP1/4512-558/15-4/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-31

słowa kluczowe:stawka preferencyjna, usługi budowlano-montażowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla montażu wewnętrznych rolet, żaluzji oraz plis - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla montażu wewnętrznych rolet, żaluzji oraz plis.

Wniosek uzupełniono w dniu 23 grudnia 2015r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska, a także o podpis Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Firma zajmuje się sprzedażą i trwałym montażem rolet, żaluzji i plis w obiektach budowalnych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z określeniami zawartymi w art. 41 ust. 12 do 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Firma wykonuje między innymi usługi w ramach budowy, remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli budynków mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2 lub lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2, polegające na wyposażeniu ich w rolety, żaluzje i plisy przymocowane na stałe do okien.

Montaż tych elementów następuje po wcześniejszym dokonaniu pomiarów okien, dobraniu odpowiednich materiałów i akcesoriów i są zamawiane na dokładny wymiar od producenta. Po zdemontowaniu żaluzji, rolet czy plis pozostają w oknach widoczne ślady, a ponowny montaż tych elementów w innych oknach jest zazwyczaj niemożliwy lub wiąże się z dużymi utrudnieniami i wymaga licznych przeróbek. Wiąże się też z dodatkowymi kosztami, np. prowadnice do rolet, które są przyklejane do okna, po ich odklejeniu odkształcają się i nie jest możliwe ich ponowne przyklejenie. Montaż rolet często ma miejsce przy okazji wykonywania remontu przez firmę Wnioskodawczyni i wymiany okien oraz montażu innej stolarki otworowej. Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem umowy zawieranej z klientem będzie sprzedaż wraz z montażem rolet, żaluzji lub plis. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni dokonuje zarówno sprzedaży, jak i montażu towarów, w zależności od zamówienia klienta.

Wynagrodzenie za usługę będzie zróżnicowane w zależności od wielkości zamówienia. Jeśli klient kupuje sporą ilość rolet, żaluzji lub plis, wtedy montaż będzie wliczony w cenę sprzedaży tych towarów. Jeśli natomiast klient będzie zamawiał pojedyncze sztuki towarów wówczas cena usługi będzie obejmowała wartość materiałów w cenie oraz koszt montażu. W ramach wykonanej czynności nie ma jednej dominującej czynności, pomiary, wydanie towaru i jego instalacja są z sobą powiązane. Bez pomiaru i montażu nie odbędzie się sprzedaż.

Przy dużym zamówieniu usługi montażu będą miały charakter pomocniczy, jednak przy małym zamówieniu będą one traktowane na równi ze sprzedażą towaru bez montażu. Montaż poszczególnych produktów polega na tym, że rolety wolnowiszące montuje się za pomocą kołków rozporowych do ściany lub do sufitu. Rolety w kasetach montuje się za pomocą wkrętów do okien (kaseta górna) i za pomocą taśmy samoprzylepnej (prowadnice boczne). Żaluzje przykręca się do okna za pomocą wkrętów, lub do ściany za pomocą kołków rozporowych. Plisy montuje się za pomocą wkrętów do okna. Montaż poszczególnych produktów będących przedmiotem wniosku nastąpi z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, ponieważ montaż tych produktów bez ich wykorzystania jest niemożliwy. Sposób zamocowania poszczególnych elementów uniemożliwia późniejszy ich demontaż bez uszkodzenia konstrukcji budynku/lokalu, gdyż w ramach okiennych pozostaną otwory po wkrętach, na listwach pozostaną trudne do usunięcia ślady po taśmie, a w ścianach dziury po kolkach. Demontaż poszczególnych towarów nie spowoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych/lokali.

Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię to 43.39.19.0

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy montażu rolet, żaluzji i plis wewnątrz mieszkań i obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, można stosować preferencyjną stawkę podatku, wynoszącą 8%, w odniesieniu do całości usługi (pomiaru, sprzedaży, transportu i montażu)...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), sprzedaż i montaż żaluzji, rolet lub plis jest modernizacją obiektu w oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż prace takie często występują przy okazji wymiany okien, a także nie tylko podnoszą walory estetyczne lecz przede wszystkim chronią przed nadmiernym nagrzewaniem się mieszkań (np. latem). Powoduje oszczędności na klimatyzacji.

Montaż ich jest montażem trwałym do okien, ścian lub sufitów, wymaga wcześniejszego dokonania dokładnych pomiarów i przygotowania odpowiednich elementów. Wymaga też posiadania specjalnych narzędzi. Zdemontowanie ich jest możliwe lecz powoduje, że na ich miejscu pozostają widoczne ślady po ich zamontowaniu. Same zaś rolety, żaluzje, plisy nie nadają się do ponownego użycia lub wymagają wielu czasochłonnych przeróbek oraz nakładu finansowego.

Żaluzje, rolety czy plisy po zamontowaniu stają się integralną częścią mieszkania lub domu, podnosząc przy tym jego wartość użytkową. Przez modernizację rozumie się unowocześnienie, ulepszenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części, a zdaniem Wnioskodawczyni montaż wspomnianych żaluzji, rolet i plis spełnia wymogi modernizacji.

Wyrok NSA z 12 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 617/13,

Wyrok WSA z 05 marca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 891/13

Sprzedawane produkty wraz z montażem, w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, można zaliczyć, zgodnie z art. 41 ust. 12, jako remont lub modernizację budynku mieszkalnego i zastosować do ich dostawy preferencyjną stawkę 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

W świetle art. 41 ust. 12 ustawy, obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy, stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych. których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b, obniżoną stawkę podatku o której mowa w ust. 2, zgodnie z ust. 12c powyższego artykułu, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego zawiera również art. 2 ust. 12 ustawy. Zgodnie z nim, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Klasyfikacja ta stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale li sklasyfikowane zostały budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje następujące grupy" budynków:

 • grupa 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • grupa 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
 • grupa 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania.

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Mając na uwadze powyższe przepisy, zauważyć należy, że najistotniejsze znaczenie przy ustaleniu prawidłowej stawki podatku VAT ma zakwalifikowanie wykonywanych przez podatnika czynności do zakresu czynności ujętych w art. 41 ust. 12 ustawy. Czynności te obejmują dostawę, budowę. remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują przytoczonych pojęć.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.):

 • pkt 6 - budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,
 • pkt 8 - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
 • pkt 7a - przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, na skutek których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji.

Według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) modernizacja to ,,unowocześnianie i usprawnianie czegoś".

Montaż - wg powyższego słownika - to ,,składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość". W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie ,,montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie, którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje ,,wytwór" będący zupełnie nową całością.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1459, z późn. zm.) przedsięwzięciem termomodernizacyjnym określa się przedsięwzięcia których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Analiza powyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, spełnienie jest dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów mieszkalnych. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą wymienione czynności muszą zostać zaklasyfikowane do obiektów mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie jednej z przedstawionych przesłanek powoduje, że podatnik nie będzie mógł zastosować 8% stawki podatku.

Zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów wykorzystywanych do wykonania tej usługi, uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone. Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg - Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni, będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmuje się sprzedażą i trwałym montażem rolet, żaluzji i plis w obiektach budowalnych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Firma wykonuje między innymi usługi w ramach budowy, remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli budynków mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2 lub lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2, polegające na wyposażeniu ich w rolety, żaluzje i plisy przymocowane na stałe do okien. Montaż tych elementów następuje po wcześniejszym dokonaniu pomiarów okien, dobraniu odpowiednich materiałów i akcesoriów i są zamawiane na dokładny wymiar od producenta. Po zdemontowaniu żaluzji, rolet czy plis pozostają w oknach widoczne ślady, a ponowny montaż tych elementów w innych oknach jest zazwyczaj niemożliwy lub wiąże się z dużymi utrudnieniami i wymaga licznych przeróbek, np. prowadnice do rolet, które są przyklejane do okna, po ich odklejeniu odkształcają się i nie jest możliwe ich ponowne przyklejenie. Przedmiotem umowy zawieranej z klientem będzie sprzedaż wraz z montażem rolet, żaluzji lub plis. W ramach wykonanej czynności nie ma jednej dominującej czynności, pomiary, wydanie towaru i jego instalacja są z sobą powiązane. Montaż poszczególnych produktów polega na tym, że rolety wolnowiszące montuje się za pomocą kołków rozporowych do ściany lub do sufitu. Rolety w kasetach montuje się za pomocą wkrętów do okien (kaseta górna) i za pomocą taśmy samoprzylepnej (prowadnice boczne). Żaluzje przykręca się do okna za pomocą wkrętów, lub do ściany za pomocą kołków rozporowych. Plisy montuje się za pomocą wkrętów do okna. Demontaż poszczególnych towarów nie spowoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych/lokali.

Należy zauważyć, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Podkreślenia wymaga, że sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności w przedmiotowym zakresie nie mieszczą się w ramach remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, nie stanowią one także pozostałych czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy: dostawa, budowa, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Żaluzje i rolety wewnętrzne oraz plisy są wyposażeniem budynku (lokalu), w wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). W wyniku ich montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku lub lokalu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię ww. czynności nie mieszczą się zatem w zakresie remontu, modernizacji czy budowy, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażania, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Podsumowując, w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług montażu wewnętrznych rolet, żaluzji oraz plis wykonywanych w obiektach budowlanych lub jego częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie ma zastosowania 8% stawka podatku VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawczynię usług zawierających dostawę wraz z montażem wewnętrznych żaluzji, rolet oraz plis, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała 23% stawka, zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w zakresie usług montażu wewnętrznych żaluzji, rolet i plis wykonywanych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym można zastosować stawkę obniżoną 8%, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY