Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

brak możliwości zastosowania stawki 8% dla robót instalacyjno- budowlanych wykonanych w budynkach niemieszkalnych.

sygnatura: IBPP2/4512-871/15/AZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-31

słowa kluczowe:dom pomocy społecznej, kotłownia, roboty instalacyjne, stawka, świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015r. (data wpływu 9 października 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla całości robót instalacyjno-budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla całości robót instalacyjno-budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Wykonawcą zamówienia pt: ,, ...".Charakterystyka robót instalacyjno-budowlanych - opis ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej Zamawiającego. W chwili obecnej budynki Domu Pomocy Społecznej zasilane są w ciepło z własnej kotłowni gazowej. Kotłownia jest źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 oraz dla potrzeb c.w.u. wszystkich budynków jak i dla potrzeb kuchni (bud. nr 4). Kotłownia znajduje się w oddzielnym budynku przylegającym do części mieszkalnej. Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe - jeden dla potrzeb centralnego ogrzewania o mocy 895 kW, drugi kocioł parowy dla potrzeb c.w.u o mocy 545 kW. Zamówienie obejmuje wymianę istniejących kotłów gazowych na dwa kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy 1000 kW. Oba kotły pracować będą dla potrzeb centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Kotłownia zostanie zlokalizowana w obecnej kotłowni.

Zakres zamówienia ponadto obejmuje wymianę drzwi do pomieszczeń warsztatu elektrycznego oraz pomieszczeń warsztatu elektrycznego, pomieszczeń obsługi; roboty ogólnobudowlane - budynek kotłowni - malowanie tynkowanie, murowanie, płytki ceramiczne na podłodze, ścianach, roboty elektryczne i AKPiA.

Stan faktyczny (lokalizacja): kotłownia znajduje się w oddzielnym budynku przylegającym do części administracyjno-biurowej Domu Pomocy Społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej mieszkają osoby starsze i niepełnosprawne. Mieszkańcom DPS zapewniona jest stała pomoc medyczna. Wnioskodawca jako generalny wykonawca zadania prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zastosowana w trakcie wyceny przedmiotu zamówienia pt. ,, ..." stawka podatku VAT w wysokości 8% dla całości robót instalacyjno-budowlanych jest prawidłowa...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz

lokale mieszkalne w bud. niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 a także

obiekty skalsyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie bud. instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starych i niepełnosprawnych. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - w myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w dziale 11.

Do budynków tych zalicza się:

budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111) czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domy wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne, rezydencje wiejskie, domy letnie, itp. A także domy bliźniacze lub szeregowe w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu

budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112)

budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113) czyli domy opieki społecznej, internaty

i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, bud. kościołów i innych zw. wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji Domy Pomocy Społecznej zliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jak i do obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Z powyższego wynika, że instalacje, które wraz z budynkiem stanowią obiekt budowlany korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT wysokości 8 %.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku wynosi 8%.

Zgodnie zapisami ustawy od podatku od towarów i usług w trakcie wyceny przedmiotowego zamówienia (modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej) zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8 % dla całości robót budowlanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów

w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa

w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ustawy - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12a ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, musza być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, ze transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Cześć ,,mieszkaniowa" budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,

Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,

Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i jest Wykonawcą zamówienia pt ,, ...".

Zamówienie obejmuje wymianę istniejących kotłów gazowych na dwa kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy 1000 kW. Oba kotły pracować będą dla potrzeb centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Zakres zamówienia ponadto obejmuje wymianę drzwi do pomieszczeń warsztatu elektrycznego oraz pomieszczeń warsztatu elektrycznego, pomieszczeń obsługi; roboty ogólnobudowlane - budynek kotłowni - malowanie tynkowanie, murowanie, płytki ceramiczne na podłodze, ścianach, roboty elektryczne i AKPiA.

Kotłownia znajduje się w oddzielnym budynku przylegającym do części administracyjno-biurowej Domu Pomocy Społecznej.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Tak więc skoro przedmiotem realizowanego zamówienia będą usługi modernizacji obejmujące prace wykonywane poza budynkami mieszkalnymi Domu Pomocy Społecznej, to trzeba stwierdzić, że wskazane prace realizowane przez Wnioskodawcę w ramach zamówienia, będą wykonywane w oddzielnym budynku niemieszkalnym oraz w niemieszkalnych pomieszczeniach warsztatowych. Tym samym podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23 %.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY