Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań publicznych to jest utrzymywania czystości i porządku zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz przez ?spółkę gminną? P. sp. z o. o.

sygnatura: PPII443/646/07/KW/4867

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2008-02-06

słowa kluczowe:jednostka samorządu terytorialnego, zadania publiczne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

W dniu 05.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek gminy ? o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W przedmiotowym piśmie podatnik wniósł o wyjaśnienie czy wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę spółce gminnej ? P. sp. z o. o. bez zawierania umowy cywilnoprawnej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż P. sp. z o. o. jest jednostką organizacyjną gminy, posiadającą osobowość prawną, powołaną uchwałą Rady Miejskiej. P. jest spółką kapitałową ze 100 % udziałem gminy. P. realizuje zadania publiczne w zakresie m. in. utrzymania czystości i porządku ? na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Wnioskodawca powołał się na wyrok NSA z dnia 11.08.2005 r. sygn. akt II GSK 105/05 zgodnie z którym wykonywanie zadań publicznych powierzonych przez gminę utworzonej przez nią jednostce organizacyjnej np. spółce z o. o. nie wymaga zawarcia umowy, podstawą powierzenia jest wyłącznie akt kreujący daną jednostkę określający jej przedmiot działania. Podatnik wskazał, iż powyższe stanowisko podzielił WSA w Warszawie w wyroku z 10.11.2005 r. sygn. akt III SA/Wa 2445/05. W ocenie wnioskodawcy powierzenie wykonywania zadań publicznych zlecone przez gminę spółce gminnej ? P. sp. z o. o. jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.
Postanowieniem z dnia 18.05.2007 r. Nr PP/443/02/05/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawione przez podatnika stanowisko uznał za nieprawidłowe. Organ podatkowy I instancji powołał się na art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) zgodnie z którym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zakres przedmiotowy realizowanych zadań publicznych został określony w art. 7 cytowanej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 3 ustawy formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywanie przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej określa odrębna ustawa, którą jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z cytowaną ustawą gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Organ podatkowy I instancji wskazał, iż zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na podstawie § 8 ust. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. Nr 97. poz. 970) ma zastosowanie wyłącznie do tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek organizacyjnych gminy takich jak jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, którym gmina zleciła wykonanie określonych zadań. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko podatnika w kwestii prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań publicznych to jest utrzymania czystości i porządku zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz przez ?spółkę gminną? na podstawie § 8 ust. 13 cytowanego rozporządzenia jest nieprawidłowe.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że zakres podmiotowy cytowanego we wniosku art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się do jednostek samorządu terytorialnego a poprzez fakt działania przez organy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) obejmuje de facto działania tych organów oraz urzędy obsługujące te organy, wobec powyższego podane wyżej zwolnienie podmiotowe w opinii organu podatkowego I instancji również nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie.
Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż gminazleciła powołanemu uchwałą Rady Miejskiej P. sp. z o. o. wykonywanie zadań publicznych dotyczących utrzymania czystości i porządku. Wskazać należy, że P. jest spółką kapitałową ze 100% udziałem gminy. Zawarte we wniosku o interpretację pytanie podatnika brzmi ? czy zwolnione od podatku od towarów i usług jest wykonywanie zadań publicznych zleconych przez gminę spółce gminnej ? P. Sp. z o. o. bez zawierania umowy cywilnoprawnej? W powołanym przez Stronę wyroku z dnia 11.08.2005 r. sygn akt II GSK mowa jest o powierzaniu przez gminę utworzonej przez nią jednostce organizacyjnej np. spółce z o. o. wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną. Z wskazanego przez Stronę wyroku wynika, iż wnioskiem o interpretację objęto kwestię zwolnienia z opodatkowania czynność przekazania przez gminę zadań publicznych spółce gminnej P. sp. z o. o.
Organ podatkowy II instancji wskazuje, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielił odpowiedzi na zadane przez podatnika we wniosku o interpretacje pytanie odnośnie zwolnienia z opodatkowania wykonywania zadań publicznych zleconych przez gminę spółce gminnej. W wydanym postanowieniu jedynie wskazano, iż stanowisko Podatnika w kwestii prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zadań publicznych to jest utrzymywania czystości i porządku zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz przez ?spółkę gminna? P. Sp. z o. o. na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. Zwolnienie to bowiem ? jak wskazuje organ I instancji ma zastosowanie wyłącznie do tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek organizacyjnych gminy takich jak: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, którym gmina zleciła wykonywanie określonych zadań. Ponadto organ podatkowy I instancji wskazał, iż powołany we wniosku art. 15 ust. 6 ustawy obejmuje swym zakresem działania organów jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących te organy, zatem zwolnienie podmiotowe określone w tym przepisie również nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie.
Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż zgodnie z regulacja art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa organ podatkowy jest obowiązany udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, podatnik z kolei obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej organ udzielający odpowiedzi dokonuje oceny prawnej stanowiska pytającego. W ocenie organu odwoławczego Naczelnik Urzędu Skarbowego nie odniósł się w treści przedmiotowego postanowienia w sposób wyczerpujący do zadanego przez podatnika pytania dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zadań publicznych zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz przez ?spółkę gminną? P. sp. z o. o. Organ podatkowy I instancji ograniczył się jedynie na stwierdzeniu iż powołane przez podatnika podstawy prawne są nieprawidłowe.
W przedmiotowej sprawie zasadne wydaje się powołanie treści art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) zgodnie z którym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu wykonywanych przez gminę zadań publicznych zgodnie z art. 7 wskazanej wyżej ustawy należy m. in. utrzymywanie czystości i porządku. Ponadto z art. 2 stawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U z 1997 r. Nr 9 poz. 43) wynika, iż gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. W celu wykonywania tych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Taką jednostką organizacyjną jest P. sp. z o. o. ze 100% udziałem gminy.
Wskazać należy, iż P. sp. z o. o. - spółka gminna ze 100 % udziałem gminy wykonuje zadania publiczne, finansowane przez gminę i należące do zadań własnych gminy nałożonych przez podane wyżej przepisy prawne. Gmina nie jest odbiorcą usług świadczonych przez P. sp. o. o. bowiem spółka gminna wykonuje jedynie zadania należące do właściwości Gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. P. sp. z o. o. nie świadczy więc usług na rzecz gminy, wykonuje jedynie zlecone prze gminę zadania publiczne. Wykonywanie zatem przez P. sp. z o. o. zadań publicznych zleconych przez gminę i świadczonych na jej rzecz nie stanowi usługi (w relacji Gmina a Spółka) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako czynność nie wymieniona w art. 5 ustawy.
Mając na uwadze art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie o którym mowa w art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo TK lub ETS, w tym także gdy niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Przesłanką zmiany lub uchylenia postanowienia wydanego w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej jest między innymi rażące naruszenie prawa, które (na gruncie tegoż postępowania) może być kwalifikowane jako wadliwa i niedopuszczalna wykładnia przepisu. Organ podatkowy II instancji stwierdza, iż interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa jest wadliwa w zakresie wykładni przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podatkowy nie dokonał bowiem analizy stanu faktycznego i prawnego pod kątem artykułu 5 ustawy w celu ustalenia czy dokonywana przez P. sp. z o. o. na rzecz gminy czynność podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Zaistniała zatem konieczność zmiany postanowienia na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa gdyż wydanemu postanowieniu można przypisać cechę rażącego naruszenia prawa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY