Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy dochód Ośrodka z comiesięcznych opłat wnoszonych przez gminy za dowóz niepełnosprawnych uczniów na zajęcia lekcyjne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

2. Czy sprzedaż posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w stołówce prowadzonej przez personel jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

3. Czy otrzymywane przez Ośrodek subwencje, darowizny i dopłaty z przeznaczeniem na konkretne cele podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

sygnatura: PP1/443-45/07

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-10-10

słowa kluczowe:darowizna, posiłki, subwencja, szkoły, uczniowie

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich z dnia 26.02.2007 r., znak: PP/443-17/06/07 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy w części dotyczącej udzielonej przez organ pierwszej instancji interpretacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dochodu z opłat wnoszonych przez gminy za dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka, które wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa.

Wnioskiem z dnia 05.12.2006 r. uzupełnionym w dniu 18.01.2007 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej następujących zagadnień:

  1. czy dochód Ośrodka z comiesięcznych opłat wnoszonych przez gminy za dowóz niepełnosprawnych uczniów na zajęcia lekcyjne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
  2. czy sprzedaż posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w stołówce prowadzonej przez personel jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
  3. czy otrzymywane przez Ośrodek subwencje, darowizny i dopłaty z przeznaczeniem na konkretne cele podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

We wniosku Strona przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż posiłków dla uczniów Ośrodka powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie zał. Nr 4 do ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (symbol PKWiU 80 -usługi w zakresie edukacji), natomiast otrzymywane przez Ośrodek subwencje, darowizny i dopłaty nie powinny wchodzić do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowią dopłat do cen świadczonych usług lecz do kosztów funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego realizującego zadania statutowe w zakresie oświaty.

Postanowieniem znak: PP/443-17/06/07 z dnia 26.02.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich stwierdził, iż stanowisko Ośrodka jest prawidłowe.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego w zapytaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i udzielonej interpretacji z zakresu prawa podatkowego w podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich znak: PP/443-17/06/07 z dnia 26.02.2007 r. w zakresie pytania nr 1 zostało wydane w rażącym naruszeniem przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy jest publiczną placówką oświatową dla upośledzonych dzieci i młodzieży. Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze środowiskiem i samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Z przepisu art. 17 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ze zm.) wynika, że obowiązkiem gminy jest między innymi zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum.

W związku z tym Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczym w Baryczy zawarł umowy: z Gminą Smyków, Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich i Obsługą Ekonomiczno-Administracyjną Szkół Gminy Gowarczów na dowóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Do złożonego zapytania załączono kopie umów o świadczenie tych usług. Wynika z nich, że wykonawcą usług przewozu uczniów jest Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Baryczy. W umowach określono między innymi długość trasy oraz wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy usługi przewozu w wysokości 1 zł za 1 km. przewozu.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem organu pierwszej instancji wyrażonym w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich znak: PP/443-17/06/07 z dnia 26.02.200 7r., że w przypadku świadczenia usługi przewozu dzieci mamy do czynienia z usługą nieodpłatną i nie noszącą znamion czynności prowadzącej do zarobkowych celów. Tezie tej przeczy przywołany stan faktyczny sprawy, a ponadto należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś z przepisem art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się między innymi każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również czynności wymienione w pkt l, 2 i 3 w/w przepisu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy jest odpłatna i świadczona na podstawie zawartych umów. Oznacza to, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 i 8 ust. 1 podlega opodatkowaniu VAT. Wpływy przekazywane przez gminy za dowóz uczniów stanowią w tym przypadku wynagrodzenie za wykonaną przez Ośrodek usługę transportu dzieci.

Nie wyklucza to jednak zastosowania dla tej usługi zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, por. 970 ze zm.). Na podstawie tego przepisu zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w por. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej.

Fakt, iż Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Baryczy jako jednostka budżetowa, która podlega regulacjom zawartym w art. 18 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., por. 148 ze zm.) tj. pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa, albo budżetu samorządu terytorialnego, nie zwalnia tego podmiotu z obowiązku prawidłowego klasyfikowania i opodatkowania wykonywanych przez niego czynności.

W związku z tym, iż postanowienie organu pierwszej instancji w powyższym zakresie zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY