Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi prawnicze świadczone na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego

sygnatura: PI/443-36/07/Z/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, stawka preferencyjna podatku, usługi prawnicze

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 25 czerwca 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/443-27/07 z dnia 15 czerwca 2007r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zmienia postanowienie będące przedmiotem zażalenia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 marca 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Podatnik, w ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego, zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez osobę oddaną do dyspozycji posła. Stroną umowy jest poseł, natomiast płatnikiem wynagrodzenia jest Parlament Europejski.

Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko zgodnie z którym świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT w oparciu o § 7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z w/w przepisem rozporządzenia z preferencji podatkowej korzystają usługi świadczone na rzecz m.in. Parlamentu Europejskiego, który należy traktować jako jednostkę kolektywną, zgromadzenie posłów. W ocenie Podatnika wykonywanie usług na rzecz posła, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego mandatu, jest równoznaczne ze świadczeniem usług na rzecz Parlamentu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PZ/443-27/07 z dnia 15 czerwca 2007r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, iż świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT w oparciu o § 7c rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż zgodnie z treścią wstępu do Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Protokół odnosi się do Rady i Komisji Wspólnot Europejskich oraz do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które to instytucje korzystają na terytorium państw członkowskich z przywilejów niezbędnych do wykonywania ich zadań. Parlament Europejski jest instytucją wspólnotową, reprezentującą narody państw członkowskich i jako taki nie został wymieniony w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Usługi świadczone przez Podatnika nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie w/w Protokół. W związku z powyższym Podatnik nie ma prawa skorzystać z preferencji podatkowej w oparciu o § 7c rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Podatnik pismem z dnia 25 czerwca 2007r. złożył zażalenie zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa ustrojowego poprzez błędną wykładnię przepisów Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich oraz wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.

W uzasadnieniu zażalenia Wnioskujący wskazał, iż sens preambuły Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich nie sprowadza się do sprecyzowania zakresu przedmiotowego Protokołu poprzez wskazanie Rady i Komisji Wspólnot Europejskich, a jedynie do odniesienia się do przepisu, który po raz pierwszy wprowadzał instytucję przywilejów i immunitetów Wspólnot. Przepis ten nie mógł się odnosić do Parlamentu Europejskiego, gdyż instytucja ta nie była przedmiotem regulacji tego traktatu. Podatnik wskazał, iż rozdział III w/w protokołu odnosi się właśnie do Parlamentu Europejskiego. Ponadto, Wnioskujący zwraca uwagę, iż immunitety i przywileje przysługują funkcjonariuszom oraz członkom organów, nie zaś samym organom. W związku zatem z tym, iż w Protokole wymienia się członków parlamentu europejskiego jako podmioty uprawnione do korzystania z przywilejów i immunitetów, to nie ma wątpliwości, iż Parlament Europejski jest instytucją Wspólnot Europejskich o której mowa w § 7 c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po weryfikacji przedmiotowego postanowienia, stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie w świetle § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 797) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej ?instytucjami Wspólnot?, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju ? do celów służbowych tych instytucji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zawarł umowę z posłem do Parlamentu Europejskiego na świadczenie usług prawniczych. Stroną umowy jest poseł, natomiast wynagrodzenie wypłaca Parlament Europejski.

Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005r. w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają. Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia. Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż podstawą zawarcia umowy pomiędzy Podatnikiem, a posłem do Parlamentu Europejskiego są regulacje Decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski określa warunki, na jakich poseł może zatrudnić swoich współpracowników, a od których spełnienia będzie zależało finansowanie z budżetu Unii Europejskiej uzyskiwanej w ten sposób przez posła pomocy. Parlament Europejski zobowiązuje się również do ponoszenia kosztów zatrudnienia wybranych przez posła współpracowników, a więc to Parlament, a nie poseł płaci Wnioskującemu wynagrodzenie za wykonane usługi. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż pomoc świadczona dla posła wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem przez niego mandatu, podnosi jakość jego pracy w charakterze posła, a tym samym służy całemu Parlamentowi. W związku z powyższym należy uznać, iż w rzeczywistości beneficjentem świadczonych przez wybranych współpracowników usług jest sam Parlament.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż pomimo faktu, że umowa o wykonywanie usług prawniczych została zawarta z konkretnym posłem, usługi należy uznać za świadczone na rzecz Parlamentu Europejskiego. To Parlament bowiem określa warunki na jakich może zostać zatrudniony świadczący usługę, ponosi koszty tego zatrudnienia oraz, mimo że bezpośrednim odbiorcą wykonywanych czynności jest poseł, należy go również uznać za beneficjenta świadczonych usług.

Dyrektor tut. Izby zwraca uwagę, iż przepis § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT można stosować w sytuacji świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju ? do celów służbowych tych instytucji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż z preferencji podatkowej może skorzystać osoba świadcząca usługi na rzecz:

  • instytucji Wspólnot Europejskich,
  • do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich,
  • posiadającej siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,
  • do celów służbowych tej instytucji.

System instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym oraz organach pomocniczych. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg; komisje parlamentarne pracują głównie w Brukseli, a Sekretariat Generalny Parlamentu znajduje się w Luksemburgu. Usługi świadczone przez Podatnika pozostają w ścisłym związku z pracami Parlamentu Europejskiego i należy je uznać za świadczone do celów służbowych tej instytucji. Jedyną zatem przesłanką od której spełnienia zależy prawo do skorzystania ze stawki 0% pozostaje warunek, aby do Parlamentu Europejskiego miał zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z treścią wstępu do Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich ?WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z artykułem 28 Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, Wspólnoty te oraz Europejski Bank Inwestycyjny korzystają na terytoriach Państw Członkowskich z takich przywilejów i immunitetów, jakie są niezbędne do wykonywania ich zadań, UZGADANIAJĄ następujące postanowienia, które zostaną załączone do niniejszego Traktatu?. W związku jednakże z tym, iż przepis § 7c ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów odnosi się do instytucji Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, a nie tych które wymienia preambuła, pod uwagę należy wziąć treść całego Protokołu.

Zakres podmiotowy Protokołu nie jest bowiem ograniczony tylko i wyłącznie do instytucji określonych we wstępie Protokołu, lecz obejmuje wszystkie grupy podmiotów wymienione w tym akcie, m.in. Europejski Bank Centralny czy urzędników i inni pracowników Wspólnot Europejskich. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zwraca uwagę, iż Protokół reguluje również kwestię przywilejów i immunitetów członków Parlamentu Europejskiego (art.8-10, rozdz. III). Z uwagi na fakt, iż Parlament Europejski to nic innego jak zgromadzenie przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty, a immunitety z istoty swojej przysługują osobom fizycznym, należy uznać, iż Protokół odnosząc się do członków Parlamentu Europejskiego, tym samym odnosi się do niego samego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż Podatnik świadczy usługi na rzecz Parlamentu Europejskiego - instytucji Wspólnot Europejskich, do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, posiadającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, do celów służbowych tej instytucji, a tym samym Wnioskujący ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej w oparciu o § 7c ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dokonując oceny prawidłowości wydanego przez organ pierwszej instancji postanowienia, organ odwoławczy nie będąc związany granicami zarzutów prezentowanych przez stronę, zobligowany z urzędu do oceny, czy organ pierwszej instancji działał na podstawie i w granicach prawa stwierdza, iż w świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał nieprawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uznając, iż zażalenie Podatnika zasługuje na uwzględnienie, postanowił jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY