Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy u darczyńcy czynność przekazania przedsiębiorstwa dla synów w drodze darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i będzie podlegać ogólnym zasadom opodatkowania wg stawek obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o VAT.

sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-11/07/BJW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-08-08

słowa kluczowe:podatnik podatku od towarów i usług

D e c y z j a

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1590), art.14b par.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007r.) w związku ze wszczętym z urzędu postępowaniem podatkowym w sprawie zmiany interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żurominie postanowieniem nr 1445PP44/443/4/2007 z dnia 25.06.2007r., wydanym dla Pana-właścieciela zakłauXXX , postanawia :- zmienić z urzędu postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko podatnika za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Pan XXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żurominie z wnioskiem o uzdielenie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.Wnioskodawca prowadzi działalność, z której osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze względu na zły stan zdrowia chce przekazać w drodze darowizny całe przedsiębiorstwo swoim dwóm synom. W zwiążku z powyższym podatnik zwrócił się o wyjaśnienie następującej kwestii:czy u darczyńcy czynność przekazania przedsiębiorstwa dla synów w drodze darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i będzie podlegać ogólnym zasadom opodatkowania wg stwek podatkowych obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o VAT.Zdaniem podatnika przekazanie całego przedsiębiorstwa synom w formie darowizny, w sytuacji gdy nie nastąpi zbycie poszczególnych składników majątkowych, a przedsiębiorstwo będzie nadal funkcjonowało jako całość, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu sprawy uznał stanowisko za nieprawidłowe i postanowieniem nr 1445PP44/443/4/2007, ustalił, że przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa dla synów podlegać będzie ustawie z dnia 11 marca 2004r. o o podatku od towarów i usług i będą miały zastosowanie ogólne zsady opodatkowania tym podatkiem wg stawek podatkowych obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ pierwszej instancji, stwierdził, że przepisów ustawy VAT nie stosuje się do "czynności wymienionych w art.5 ww. ustawy , jeżeli ich przedmiotem jest przedsiębiorstwo samodzielnie sporządzające bilans. Z uwagi na to, że wnoskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i tym samym nie ma obowiązku dokonywania corocznego sprawozdania finansowego, w którym znajdowałby się bilans z działalności prowadzonego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, to zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żurominie, w odniesieniu do zamierzonej przez niego darowizny przedsiębiorstwa, nie będzie miał zastosowania art.6 ust.1 ustawy VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy , w ramach weryfikacji udzielonej interpretacji, stwierdził, iż przedmiotowe postanowienie rażąco narusza przepisy prawa z uwagi na oczywistą rozbieżność pomiędzy przepisem, a jego wykładnią, stąd działając z urzędu wszczął postępowanie w celu jego zmiany.

Zmieniajac interpretację wydaną przez organ pierwszej instancji, Dyrektor Izby Skarbowej zważył co natępuje:Wniosek podatnika dotyczy zamierzeń, a więc zdarzeń przyszłych. Powyższe wynikało wprost ze sformułowania zawartego w opisie stanu faktycznego, iż "Ze względu na stan zdrowia chciałbym przekazać w formie darowizny całe swoje przedsiębiorstwo dla obydwu synów w formie darowizny aktem notarialnym". Ponadto podatnik wskazał, na zamiar przekazania synom przedsiębiorstwa w całości. Jego intencją jest, aby po przeniesieniu własności na synów, przesiębiorstwo funkcjonowało jako całość, a więc nie chce dokonywać zbycia poszczególnych składników majątkowych.Sprawą podlegającą interpretacji było ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do stosowania przepisu art.6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), stanowiącego, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzajacego bilans. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług, nie definiuje pojęcia "przedsiębiorstwo" oraz zakład (oddział) samodzielnie sporzadzający bilans". W celu ich określenia należy odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o rachunkowości.Podkreślić należy, iż ze względu na szczególny charakter przepisu art.6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien być on interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub oddziału (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) samodzielnie sporządzającego bilans (w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Użycie przez ustawodawcę w treści analizowanego art.6 ust.1 spójnika "lub" który wyraźnie podkreśla alternatywę, oznacza, że spod opodatkowania podatkiem VAT wyłączona została czynność zbycia zarówno całego przedsiębiorstwa jak i zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.Zgodnie z art.55 (1) Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składnników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działaności gospodarczej.Obejmuje ono w szczególnosci:1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości:3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikajace z innych stosunków prawnych;4) wierzytelności, prawa z papierów wartosciowych i środki pieniężne;5) koncesje, licencje i zezwolenia;6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;7) majatkowe prawa autorskie i majatkkowe prawa pokrewne;8) tajemnice przedsiębiorstwa;9) księgi i dokumenty zwiazane z prowadzeniem działalnosci gospodarczej;Definicja ta opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym. Wyliczenie powyższe ma charakter przykładowy i oddaje jedynie intencję ustawodawcy uznania za przedsiębiorstwo składników funkcjonalnie i organizacyjnie powiązanych, tak aby przy ich wykorzystaniu można było prowadzić określoną działalność.Należy tu wskazać również art.55 (2) Kodeksu Cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przepis ten ma szczególnie istotne znaczenie albowiem pozwala przyjąć, iz pzredsiebiorstwo może być jako inegralna całość przedmiotu obrotu prawnego.O tym, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa decyduje zakres przekazanego majatku i praw. Zbycie musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jego składnników, nawet o znacznej wartości.Istota alternatywnego zapisu w tresci art.6 ust.1, przy użyciu spójnika "lub" sprowadza się do tego, że oddział samodzielnie sporzadzający bilans dysponuje na tyle dużą niezależnością organizacyjną, iż dla celów opodatkowania jego zbycia podatkiem VAT jest uzasadnione, aby traktować go w sposób analogiczny do przedsiębiorstwa.Wobec powyższego jeżeli w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu cyt. wyżej art.55(2) Kodeksu Cywilnego, poprzez jego darowiznę, to czynność ta nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art.6 ust.1, tym samym nie będzie opodatkowania podatkiem VAT.Zbycie poszczególnych elementów przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT, a więc jeżeli doszłoby do zbycia poszczególnych składników majątku, to każda z tych transakcji byłaby traktowana odrębnie i opodatkowana według zasad właściwych dla danej transakcji.Wobec powyższego stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art.14b par.2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, postanowił jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu jej wydania.Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na adres: Izba Skarbiowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie, ul.Warszawska 58, 06-400 Ciechanów. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będacego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY