Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od zrealizowanych zadań polegajacych na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ułożenie z kostki brukowej dojścia do budynku internatu na terenie Zespołu Szkół w ramach projektu "Likwidacja barier architektonicznych utrudniajacych dostęp do internatu i hali sportowej"

sygnatura: 1448/NP/443/2/BDO/07

autor: Urząd Skarbowy w Przysusze

data: 2007-07-03

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:W ramach projektu ,, Likwidacja barier architektonicznych ...? dokonano następujących zadań:1. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych2. ułożenie z kostki brukowej dojścia do budynku internatu na terenie Zespołu Szkół .Realizacja powyższego projektu zlikwidowała bariery , które utrudniały osobom niepełnosprawnym dostęp do Internatu oraz nowo wybudowanej hali sportowej.

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego:Wnioskodawca informuje, że wykonane zadania nie są związane z dostawami towarów i usług i będą służyć celom publicznym. Zakupy towarów i usług służące realizacji wymienionego zadania nie będą związane z dostawami opodatkowanymi podatkiem VAT, co zdaniem wnioskodawcy uniemożliwia obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

Wnioskodawca informuje, że wykonane zadania nie są związane z dostawami towarów i usług i będą służyć celom publicznym. Zakupy towarów i usług służące realizacji wymienionego zadania nie będą związane z dostawami opodatkowanymi podatkiem VAT, co zdaniem wnioskodawcy uniemożliwia obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

Na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. wyżej ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika podatku VAT organów władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powyższej definicji wynika zatem, że organa oraz urzędy administracji publicznej wówczas działają w charakterze podatników, gdy:- wykonują inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań,- wykonują czynności mieszczące się ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przez organa administracji publicznej należy rozumieć organa rządowej administracji centralnej, administracji terenowej (zarówno zespolonej, jak i nie zespolonej) oraz organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe. Urzędami administracji publicznej są natomiast urzędy obsługujące organy administracji publicznej. W odniesieniu do administracji samorządowej będą to urzędy miasta (gminy), starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.

Status danego urzędu ? jako urzędu administracji publicznej ? można będzie określić na podstawie aktu prawnego powołującego dany urząd.W rozpatrywanej sprawie z prośbą o wydanie interpretacji o w trybie art.14a Ordynacji podatkowej wystąpił Starosta.

Rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi realizację zadania nałożonego przepisami prawa, dla wypełniania których organ czy też urząd zostały powołane, będzie następować przede wszystkim w oparciu o prawo ustrojowe, tj. przepisy powołujące dany organ (urząd) i określające zakres jego działania. Nie ulega wątpliwości, że takim aktem ustrojowym określającym zadania Powiatu jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).

Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym min. w zakresie :edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, wspierania osób niepełnosprawnych, administracji architektoniczno ? budowlanej.Pytanie dotyczyło możliwości odliczenia podatku VAT od zrealizowanych zadań dotyczyło wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ułożenia kostki brukowej na dojście do budynku internatu na terenie Zespołu Szkół w ramach projektu ?Likwidacja barier architektonicznych utrudniających dostęp do internatu oraz nowo wybudowanej hali sportowej?Jak wynika z wyjaśnień Pana .... zrealizowane przedsięwzięcia mają służyć celom publicznym.

Powyższe zadania wykonane przez .....są zadaniami z zakresu realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa /ustawowymi/ dla realizacji których zostały one powołane, a zatem w świetle art.15 ust.6 cyt. ustawy VAT w zakresie realizacji tych zadań nie uznaje się organu władzy publicznej(.....) za podatnika. Skoro nie uznaje się za podatnika w pewnym zakresie , to nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku, w zakresie realizacji tych zadań.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY