Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie stawką VAT dowozu pracowników do pracy autobusem służbowym.

sygnatura: PP I 443/395/07

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2007-07-12

słowa kluczowe:przewóz pracowników, stawki podatku, świadczenie odpłatne

D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki z dnia 29.03.2007 r. Nr PP/443/1/39/12/07 dotyczącej zastosowania stawki podatkowej, wydane na wniosek XY, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 02.02.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że 40 pracowników xydowożonych jest do pracy z Legnicy do Wrocławia, służbowym autobusem. Świadczenie to jest odpłatne i opodatkowane, pracownicy ponoszą miesięczne koszty związane z zakupem paliwa, na podstawie sporządzonej kalkulacji, która nie uwzględnia innych kosztów, takich jak przeglądy i naprawy czy koszty ubezpieczenia. XY wystawia fakturę wewnętrzną VAT z zastosowaniem stawki 22% i rozlicza podatek w deklaracjach VAT-7. Opłata za przejazd potrącana jest co miesiąc z listy płac. W złożonym wniosku, strona zaznaczyła, że przepisy ustawy z dnia 24.07.1999 r. o Służbie Celnej nie zawierają regulacji, na mocy których pracodawca byłby zobowiązany do zapewnienia dowozu funkcjonariuszy do miejsc wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Brak jest również zapisów, nakładających na pracodawcę obowiązek pokrywania kosztów dowozu.
Ponadto do wniosku, strona załączyła odpowiedź z Głównego Urzędu Statystycznego, w którym organ statystyczny stwierdził, że wykonywane przez podatnika czynności nie są usługami w rozumieniu zasad metodycznych PKWiU.
Zdaniem wnioskodawcy opisana czynność jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy o PTU. W związku z tym, wątpliwości strony dotyczą następujących kwestii:
1. Czy XY, świadcząc usługę w postaci dowozu pracowników do pracy służbowym autobusem zobligowana jest do comiesięcznego wystawiania faktury VAT dla każdego pracownika oddzielnie. Państwa zdaniem, właściwym jest wystawianie faktur zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o PTU tj. każdorazowo na żądanie pracownika korzystającego ze świadczenia.
2. Czy za prawidłowe należy uznać naliczanie stawki 7% czy też 22% w przypadku odpłatnego świadczenia dowozu pracowników służbowym autobusem.
Zdaniem wnioskodawcy, wykonywane czynności podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%.
Działając na mocy art. 14a § 1 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki zgodnie ze swoją właściwością udzielił w formie postanowienia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa uznając, iż zaprezentowane przez Podatnika stanowisko w sprawie jest w części wystawiania faktur na żądanie pracownika jest prawidłowe, natomiast odnośnie stosowania stawki podatkowej jest nieprawidłowe.
W udzielonej odpowiedzi organ podatkowy powołując się na przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto przytoczono treść art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Organ I instancji, mając na uwadze powołane wyżej przepisy ustawy o PTU, stwierdził, iż w przypadku wykonywania odpłatnych czynności w zakresie przewozu pracowników, spełnione są przesłanki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące ekwiwalentności za wykonaną czynność. Dlatego też, odpłatne świadczenie, wykonywane na rzecz pracowników jest usługą, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie podkreślono, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Jednakże, opinia statystyczna jest tyko jednym z dowodów, podlegającym ocenie w prowadzonym postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, w podjętym rozstrzygnięciu, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż czynności w zakresie dowozu pracowników do pracy służbowym autobusem, wypełniają definicję ?usługi? zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy, jednakże nie są ?usługą? w rozumieniu zasad metodycznych PKWiU. W oparciu o przepis
art. 41 ust. 2 ustawy o PTU, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się m. in. do usług transportu pasażerskiego, które zostały sklasyfikowane wg PKWiU. Dlatego też, zdaniem organu podatkowego, w opisanej sprawie, nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 2 ustawy, zatem świadczone usługi w zakresie dowozu pracowników służbowym autobusem, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PTU.
W przedmiotowej decyzji, organ I instancji podkreślił także, że tylko w przypadku, gdy strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyła wyłącznie usługę przewozu osób, wówczas zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o PTU, stawka podatku wyniesie 7%.
Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowego postanowienia.
Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, że interpretacja udzielona przez organ podatkowy I instancji, jak również ocena jej poprawności dokonana niniejszym rozstrzygnięciem dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
W świetle będącego przedmiotem oceny stanu faktycznego w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa stwierdzić należy, iż wydana interpretacja jest w części dotyczącej zastosowania stawki podatkowej - jest błędna.
W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do postanowień art. 41 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem
ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod poz. 142 Załącznika Nr 3 do ustawy ustawodawca wymienił usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe, sklasyfikowane wg PKWiU 60.21 a pod poz. 144 usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe ? PKWiU 60.23.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XY dowozi do pracy autobusem służbowym z Legnicy do Wrocławia przez pięć dni w tygodniu o stałych godzinach swoich pracowników. Świadczenie to jest odpłatne i opodatkowane, za które wystawiane są faktury wewnętrzne z zastosowaniem stawki 22%. Podatek ten jest wykazywany i rozliczany w deklaracji podatkowej.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należny, iż zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie usług zostało szeroko zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 w tym również:
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Przyjęcie przez ustawodawcę szerokiej definicji usług jest zgodne z zapisami VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych i pozwala na objęcie podatkiem od towarów i usług wszelkich odpłatnych transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.
XY zapewniając swoim pracownikom odpłatny dowóz do i z pracy, wykonuje czynności związane z prowadzoną działalnością, nie służące celom osobistym pracowników (dowóz pracowników do i z pracy nie stanowi świadczenia usług na cele osobiste pracowników ? pracownicy w pracy nie realizują bowiem celów osobistych), lecz prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym, uznać należy, iż usługa dowozu pracowników do pracy w związku z odpłatnością przez pracowników jest usługą i podlega opodatkowaniu. Powyższe nie jest sprzeczne z udzieloną odpowiedzią przez Główny Urząd Statystyczny, bowiem jak wynika z przesłanego pisma ? udzielona odpowiedz dotyczy braku możliwości zakwalifikowania do właściwego PKWiU - czynności wewnątrzzakładowych. W przedmiotowej sprawie z taką czynnością nie mamy do czynienia, bowiem jak wynika to z pisma strony, dowóz jest dokonywany z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.
Podkreślić należy, iż jakkolwiek pozostaje to poza oceną organów podatkowych, to z treści opinii GUS nie wynika, iż opinia ta dotyczy przewozu osób z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, anie też nie jest załączona treść zapytania, z której wynikałaby tożsamość wyjaśnień.
Tak więc jeżeli usługa dowozu została sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 60.23 to zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, usługa ta jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 7%. Należy jednak podkreślić, iż do prawidłowego określenia wysokości podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej ? art. 8 ust. 3 ustawy. Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania czynności spoczywa na wykonawcy tych czynności. Jeżeli wykonawca ma wątpliwości, co do poprawności sporządzonej przez siebie kwalifikacji, może zwrócić się do właściwego w tym zakresie organu tj. do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, tel. (0//42) 683-91-00.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY