Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Jednostki dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do w/w czynności w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

sygnatura: PP-I/443-63/07/AD

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-06-28

słowa kluczowe:jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 13 kwietnia 2007r., Nr PP-443-9-1-2/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług-uznając stanowisko podatnika zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 stycznia 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 2.02.2007r. Jednostka zwróciła się do organu I instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Jednostka, jako gospodarstwo pomocnicze, świadczyć ma usługi, polegające na administrowaniu, redagowaniu i rozwoju portali internetowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego ...... Ponadto Jednostka świadczyć ma usługi transportowe i montażowe na rzecz placówek oświatowych będących jednostkami budżetowymi.

Pytanie Jednostki dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do w/w czynności w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Na podstawie powołanego przepisu usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz usług komunikacji miejskiej- są zwolnione od podatku. W oparciu o powyższy przepis Jednostka jest skłonna wystawiać faktury VAT ze stawką zwolnioną.

Postanowieniem z dnia 13.04.2007r. Nr PP-443-9-1-2/07 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego .... W jego opinii urząd marszałkowski nie jest jednostką budżetową lecz jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną i wykonującą określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Tym samym nie jest zasadne stosowanie zwolnienia do usług wykonywanych przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz tego urzędu.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu stanowisko organu I instancji jest nieprawidłowe.

Dla prawidłowego ustalenia stawki podatku w przypadku świadczenia opisanych we wniosku usług, w pierwszej kolejności odpowiedzieć należy na pytanie, czy Urząd Marszałkowski ... jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż urząd marszałkowski, tak jak urząd np. gminy, jest aparatem pomocniczym zarządu, w tym wypadku zarządu województwa, przy pomocy którego zarząd wykonuje swoje zadania i kompetencje.

Natomiast jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego w Polsce są gminy, powiaty i województwa- nie zaś urzędy powoływane do ich obsługi.

Jednostka budżetowa w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).

Samorządowe jednostki budżetowe (w tym wojewódzkie) są tworzone, łączone i likwidowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, a zatem przez radę gminy, powiatu oraz sejmik województwa. W takiej formie działają urzędy administracji samorządowej, a zatem urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie.

Województwo (jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego), będące osobą prawną, nie posiada własnych struktur organizacyjnych zaś nałożone na nie zadania wykonuje za pośrednictwem odpowiedniego urzędu bądź samorządowych (wojewódzkich) jednostek organizacyjnych (jednostek kultury, oświaty, ochrony zdrowia i innych).

Urząd marszałkowski jest aparatem tworzonym dla obsługi zarządu wojwództwa. Nie jest osobą prawną. Gospodarka finansowa urzędu marszałkowskiego związana jest ściśle z budżetem województwa. Zatem urząd marszałkowski jest samorządową jednostka budżetową, która tak jak województwo działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

W związku z powyższym usługi świadczone przez Wnioskujacą, będącą gospodarstwem pomocniczym, na rzecz urzędu marszałkowskiego, a także na rzecz placówek oświatowych, będacych jednostkami budżetowymi, podlegaja zwolnieniu z podatku od towarów i usług na postawie powołanego wyżej § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W oparciu o powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY