Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odszkodowanie otrzymane za korzystanie z drogi znajdującej się na działce wspólnoty mieszkaniowej stanowi obrót wliczany do wartości sprzedaży po przekroczeniu której następuje utrata zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy i VAT?

sygnatura: PP-3/4407-20/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-05-28

słowa kluczowe:obrót, odszkodowania, utrata prawa do zwolnienia, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Wspólnoty z dnia 15.03.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik z dnia 28.02.2007 r., nr PP/443-115/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, że stanowisko Wspólnoty jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 28.11.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 14.12.2006 r.) Wspólnota zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy odszkodowanie w kwocie 225 000 zł otrzymane za korzystanie z drogi znajdującej się na działce Wspólnoty stanowi obrót wliczany do wartości sprzedaży po przekroczeniu, której następuje utrata zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

We wniosku Wspólnota następująco opisała stan faktyczny: ?sprawa dotyczy odszkodowania, które Wspólnota otrzymała od Spółki ?Nowe Mieszkania" w kwocie 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) za korzystanie (służebność) przez nich z drogi przez naszą działkę. Na tę okoliczność został zawarty akt notarialny. Wypłacone odszkodowanie było jednorazową czynnością, od której został odprowadzony podatek i opłaty skarbowe. (...) Kwota ta nie została wypłacona poszczególnym właścicielom, lecz została przeznaczona na cele statutowe wspólnoty".

W ocenie Wspólnoty otrzymane odszkodowanie nie jest obrotem wliczanym do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na w/w wniosek wydał postanowienie z dnia 28.02.2007 r. w którym nie potwierdził stanowiska Wspólnoty. Stwierdził bowiem, iż ustanowienie służebności za wynagrodzeniem, które otrzymuje od uprawnionego obciążony czyli świadczący usługę w postaci zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności (służebność bierna) lub do tolerowania czynności lub sytuacji (służebność czynna) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwota otrzymanego odszkodowania stanowi podlegający opodatkowaniu obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem jest zaliczana do wartości sprzedaży po przekroczeniu, której podatnik traci zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie Wspólnota wniosła zażalenie, w którym zarzuca udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego interpretacji nie uwzględnienie w całości okoliczności faktycznych przedstawionych we wniosku oraz błędną wykładnię art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Wspólnota wyjaśnia, iż służebność gruntowa została udzielona przez poszczególnych właścicieli gruntu, którzy są członkami Wspólnoty. W zamian za obciążenie gruntu służebnością przejazdu członkowi Wspólnoty otrzymali ?jednorazowe odszkodowanie". W ocenie Wspólnoty okoliczności towarzyszące dokonanej czynności nie wskazywały i nie wskazują na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy. Wobec nie spełnienia w tym przypadku definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, Wspólnota nie może być uznana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym Wspólnota wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Stanowisko Wspólnoty zasługuje na uwzględnienie. Należy jednak zauważyć, iż opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku z dnia 28.11.2006 r. wskazywał, iż ustanawiającym służebność gruntową jest Wspólnota, a według jednego z poglądów doktryny z zakresu tej materii - wspólnota mieszkaniowa ma zdolność prawną oraz zdolność sądową i w konsekwencji może posiadać majątek i to majątek odrębny od majątku właścicieli poszczególnych lokali.

Dopiero w uzasadnieniu zażalenia Wspólnota wyjaśniła, iż podmiotem, którego nieruchomość została obciążona służebnością gruntową są poszczególni członkowie Wspólnoty, będący współwłaścicielami nieruchomości obciążonej. Zatem Wspólnota jako nie posiadająca tytułu prawnego do w/w nieruchomości nie mogła być stroną umowy, na podstawie której właściciel nieruchomości władnącej nabył prawo służebności gruntowej. Tym samym z tytułu czynności dokonanej na podstawie w/w umowy nie powstał po stronie Wspólnoty obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT.

Natomiast rozważenia wymaga kwestia powstania obowiązku podatkowego po stronie poszczególnych właścicieli nieruchomości obciążonej służebnością gruntową Ustanowienie służebności gruntowej za odpłatnością stanowi bowiem usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Mieszczące się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT świadczenie współwłaścicieli nieruchomości obciążonej polega w tym przypadku na tolerowaniu sytuacji, w której właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Jednakże stwierdzenie, iż dokonana czynność mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT nie jest wystarczającą przesłanką dla opodatkowania jej podatkiem VAT. Czynność ta musi być bowiem wykonana przez podmiot mający cechę podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W rozumieniu ust. 2 art. 15 działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza, iż obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przez jej współwłaścicieli nie spełnia definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem dokonujący tę czynność właściciele nieruchomości obciążonej nie stają się z jej tytułu podatnikami podatku VAT, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, iż obciążająca nieruchomość służebność gruntowa stanowi dla jej właścicieli dolegliwość w postaci ograniczenia ich prawa własności. Ponadto specyfika takiego sposobu wykorzystania nieruchomości do celów zarobkowych wynika również z faktu, iż we wskazanych przez prawo warunkach służebności mogą powstawać z mocy konstytutywnego orzeczenia sądu. Przykładem takiej sytuacji jest ustanowienie służebności drogi koniecznej w wyniku rozpoznania przez sąd roszczenia z art. 145 (ewentualnie 146) k.c. zgłaszanego przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi. Możliwe jest również powstanie służebności w trybie decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zatem w niektórych przypadkach dobrowolność decyzji właściciela w zakresie udostępnienia swojej nieruchomości dla potrzeb innej nieruchomości jest wyraźnie ograniczona. Z tych powodów w ocenie organu odwoławczego obciążenie nieruchomości służebnością gruntową nie wskazuje na prowadzenie przez właścicieli nieruchomości obciążonej działalności gospodarczej w tym zakresie. Wykorzystywanie składników majątku osobistego, które nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT ma miejsce przede wszystkim poprzez oddanie ich w stosunki obligacyjne takie jak najem, dzierżawa. Wobec powyższego kwota otrzymanej przez właścicieli zapłaty w zamian za obciążenie ich nieruchomości służebnością gruntową nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu, zatem nie powinna być uwzględniona w wartości sprzedaży po przekroczeniu, której podatnik traci zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W przypadku jej niezgodności z prawem służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY